Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháPtải về 26.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích26.11 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG THÁP

____________

Số: 114/QĐ-UBND.HCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Thành phố Cao Lãnh, ngày 30 tháng 01 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung điểm 3, điểm 4 Mục II, phần B của Đề án chuyển đổi xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND.HC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc đề ra một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

Xét Công văn số 55/SGTVT-VT ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc bổ sung chính sách hỗ trợ cho đề án chuyển đổi xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này về việc điều chỉnh, bổ sung điều chỉnh, bổ sung điểm 3, điểm Mục II tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND.HC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt đề án chuyển đổi xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thường trực Ban An toàn giao thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước Tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH


Trương Ngọc Hân

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG THÁP

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Đề án chuyển đổi xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND.HC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp


(Ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 01 năm 2008

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Điều chỉnh, bổ sung điểm 3, điểm 4, mục II, phần B Đề án chuyển đổi xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND.HC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp như sau:3. Đối tượng được hỗ trợ:

- Các chủ phương tiện thuộc diện chở thuê, hiện đang sinh sống chủ yếu bằng nghề xe lôi máy, xe ba gác máy, xe công nông giao thông trên đường bộ (trừ những xe tự chế đã chuyển đổi mục đích sử dụng và xe công nông hoạt động trên đồng ruộng).

- Người lái xe thuê cho các hộ kinh doanh, được xác nhận của chính quyền cấp xã, phường, thị trấn sẽ được xem xét hỗ trợ tương ứng với số lượng đầu phương tiện đang hoạt động.

- Trường hợp chủ phương tiện thuộc diện được hỗ trợ nhưng không đủ các điều kiện để theo học nghề (trình độ học vấn, sức khỏe, tuổi tác,...), sẽ xem xét chuyển suất hỗ trợ học nghề cho người thân có đủ điều kiện trong gia đình.

- Các phương tiện xe gắn máy tự chế 3, 4 bánh phục vụ chở hàng hóa cho gia đình hoặc các hộ kinh doanh nhưng không thuê mướn người lái xe và những hộ có xe nhưng không sinh sống bằng nghề chở thuê sẽ không được hỗ trợ.

- Hỗ trợ cho cả người có đăng ký học nghề và người tự chuyển nghề. Lấy mốc thời gian làm thủ tục hỗ trợ tính từ ngày Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

4. Hình thức hỗ trợ học nghề:a. Hỗ trợ học lái xe hạng A3 và hạng B2:

- Ngân sách Tỉnh hỗ trợ một phần chi phí đào tạo nghề và hỗ trợ một lần, với mức 1.500.000 đồng/người cho các đối tượng học, thi lấy giấy phép lái xe hạng A3 và hạng B2 (được ưu tiên bố trí học lái xe tại Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Đồng Tháp). Nguồn kinh phí này được chuyển cho Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp để thực hiện và quyết toán với Sở Tài chính.

- Trường hợp học lái xe ở những nơi khác, người được hỗ trợ nộp bản sao có công chứng giấy phép lái xe và các loại giấy tờ liên quan tại Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Đồng Tháp để được chi hỗ trợ.

- Trường hợp học và thi không đạt, chủ phương tiện muốn đăng ký học tiếp hoặc chuyển sang học nghề khác, phải tự túc đóng học phí.

b. Hỗ trợ học nghề khác:

- Trường hợp đối tượng được hỗ trợ không muốn tiếp tục hành nghề vận tải hoặc không đủ điều kiện để chuyển đổi phương tiện và muốn tự chuyển đổi nghề hoặc theo học các ngành nghề thuộc hệ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề,… ngân sách Tỉnh hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.

- Trường hợp đối tượng hỗ trợ trên thuộc diện hộ nghèo, được xem xét theo chương trình đào tạo nghề cho người nghèo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng, hỗ trợ theo thời gian thực tế, nhưng không quá 12 tháng.

- Nguồn kinh phí hỗ trợ được chuyển sang các trường, trung tâm dạy nghề và các đơn vị này quyết toán trực tiếp với Sở Tài chính.

- Trường hợp học nghề ở những nơi khác, người được hỗ trợ nộp bản sao có công chứng bằng cấp hoặc chứng chỉ và các loại giấy tờ liên quan tại trường Trung cấp nghề giao thông vận tải Đồng Tháp để được chi hỗ trợ.c. Hỗ trợ đời sống:

- Các đối tượng thuộc diện chuyển đổi trong thời gian chờ và đang học nghề được chi hỗ trợ về đời sống:

+ Đối với hộ nghèo: hỗ trợ gạo trong 3 tháng, mỗi tháng 15kg/người với giá 6.500 đ/kg gạo. Khi chi thực tế căn cứ vào sổ hộ khẩu và sổ hộ nghèo.

+ Đối với hộ cận nghèo: hỗ trợ gạo trong 2 tháng, mỗi tháng 15 kg/người với giá 6.500 đ/kg gạo. Khi chi thực tế căn cứ vào sổ hộ khẩu và xác nhận của địa phương nơi cư trú.

- Nguồn kinh phí này được chi từ nguồn bảo đảm xã hội và được chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện và quyết toán với Sở Tài chính.

Giao Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách, liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận kinh phí và cấp phát cho các đối tượng thuộc diện trên đảm bảo thời gian trước Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân: vbpq -> Files
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> QuyếT ĐỊnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
Files -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt điều chỉnh Thiết kế mẫu Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã (phần thân) áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Files -> Ủy ban nhân dân thành phố CẦn thơ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Files -> UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng tháP
Files -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ
Files -> UỶ ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
Files -> HỘI ĐỒng nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương