Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 15.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích15.99 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1650/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thành Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty

Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo

mô hình Công ty mẹ - Công ty con

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24/5/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thành Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1328/STC-TCDN ngày 25/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai thành Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, kể từ ngày 01/7/2010, cụ thể như sau:

1. Tên gọi, trụ sở chính và loại hình doanh nghiệp:

a) Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên gọi bằng tiếng Việt: Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

- Tên giao dịch: Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

- Tên gọi bằng tiếng Anh: Dong Nai Food Industrial Corporation.

- Tên viết tắt: DOFICO.

- Trụ sở chính: Số 21, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại: 061.3836110, Fax: 061.3836132.

- Email: admin@donataba.com.vn - Website: www.donataba.com.

- Tài khoản tiền Việt Nam: Ngân hàng Công thương Đồng Nai.

b) Loại hình doanh nghiệp:Công ty TNHH một thành viên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 18/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai, các thành viên Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương