Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 11.39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích11.39 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAISố: 1528/QĐĐC-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai

về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái

định cư tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch

­­­­


Xét Tờ trình số 132/TTr-SXD ngày 15/5/2012 của Sở Xây dựng; UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch như sau:

Tại Khoản 6, Điều 1:

* Nội dung đã ghi:

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp.

* Nay sửa lại là:

Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn doanh nghiệp (đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật); vốn ngân sách huyện và nguồn vốn huy động khác (đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi xã hội còn lại).Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Minh Phúc


* Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 đã đăng tại Công báo số 49 ngày 11 tháng 7 năm 2011, trang 2855.


: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương