Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 9.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích9.18 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAISố: 2060/QĐĐC-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 31 tháng 7 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH ĐÍNH CHÍNH

Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh

về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa

Xét Tờ trình số 175/TTr-SXD ngày 16/7/2012 của Sở Xây dựng; UBND tỉnh Đồng Nai đính chính một số sai sót trong Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh về việc duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phục vụ tái định cư tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa như sau:

- Tại Mục c, Khoản 5, Điều 1:

Nội dung đã duyệt:

Đường A3, ký hiệu mặt cắt 3-3: Lộ giới 16m (4m - 6m - 4m).

- Nay sửa lại là:

Đường A3, ký hiệu mặt cắt 3-3: Lộ giới 16m (4m - 7m - 5m).

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai và có hiệu lực kể từ ngày ký./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thị Mỹ Thanh


* Quyết định số 1393/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 đã đăng tại trang 2641, Công báo số 45 ngày 20/6/2011.: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương