Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 11.67 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích11.67 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAISố: 916/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 3 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 238/TTr-UBND ngày 15/3/2012 của UBND thị xã Long Khánh về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Xuân Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai tại Tờ trình số 55/TTr-SXD ngày 15/3/2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 19/8/2011) với nội dung sau

Điều chỉnh chức năng quy hoạch tại thửa đất số 31, tờ bản đồ số 19 phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh (diện tích khoảng 779,5m2) từ chức năng đất ở hiện hữu tự cải tạo sang đất công trình công cộng - xây dựng trụ sở ngân hàng (bản vẽ phạm vi khu đất điều chỉnh đính kèm).Điều 2. Các nội dung khác không liên quan đến việc điều chỉnh trên vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 19/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phân khu phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh.

Căn cứ nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng được duyệt Sở Xây dựng, UBND thị xã Long Khánh, UBND phường Xuân Bình có trách nhiệm công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội liên quan trên địa bàn, quản lý việc thực hiện xây dựng theo nội dung quy hoạch được điều chỉnh.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh, Chủ tịch UBND phường Xuân Bình, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phan Thị Mỹ Thanh
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương