Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng naitải về 13.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích13.38 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAISố: 2071/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 8 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Quy định phân cấp phê duyệt, thẩm định hồ sơ đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các tổ chức, cơ quan hành chính

và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 1936/STC-GCS ngày 19/6/2012;QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu như sau

1. Về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu:

- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm tài sản thuộc dự án mua sắm, trang bị tài sản do chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm.

- Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm tài sản thuộc dự án mua sắm, trang bị tài sản do Giám đốc Sở Tài chính quyết định mua sắm theo phân cấp.

- Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm tài sản thuộc dự án mua sắm, trang bị tài sản do Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định mua sắm theo phân cấp.

2. Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu:

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp mua sắm chịu trách nhiệm phê duyệt.

Điều 2. Quy định về thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu như sau

1. Thẩm định kế hoạch đấu thầu:

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đối với các gói thầu mua sắm tài sản mà thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu được quy định tại Điều 1 của Quyết định này thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được phân cấp quyết định bộ phận làm nhiệm vụ thẩm định kế hoạch đấu thầu.

2. Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lực chọn nhà thầu:

Thủ trưởng đơn vị trực tiếp mua sắm quyết định đơn vị có chức năng tư vấn đấu thầu làm nhiệm vụ thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc


: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương