Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai số: 1949/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 26.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích26.6 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1949/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các trạm thu phí Dự án BOT đường ĐT768
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 153/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua mạng lưới trạm thu phí và mức thu phí Dự án BOT đường 768;

Căn cứ Nghị quyết số 174/2010/NQ-HĐND ngày 02/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thu phí chi tiết của Dự án BOT đường 768;

Thực hiện Văn bản số 8369/BTC-CST ngày 30/6/2010 của Bộ Tài chính về việc thành lập trạm thu phí Dự án BOT đường 768;

Thực hiện Văn bản số 225/HĐND-VP ngày 14/7/2010 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập các trạm thu phí Dự án BOT đường ĐT 768;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1434/TTr-SGTVT ngày 23/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức thành lập các trạm thu phí cho Dự án BOT đường 768, cụ thể như sau:

1. Vị trí các trạm thu phí:


a) Trạm thu phí số 01


- Vị trí trạm (gần ngã ba Gạc Nai): Tại lý trình Km 4+374,29 trên đường ĐT 768.

- Quy mô trạm: Thu phí hai chiều, mỗi chiều 03 làn xe gồm 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ.

- Kích thước trạm:

+ Chiều dài phạm vi thu phí: 90m, kết cấu mặt đường bêtông ximăng (BTXM) M350.

+ Chiều ngang phạm vi thu phí: Bề rộng mỗi làn xe cơ giới là 3,8m, riêng làn xe quá khổ và làn xe thô sơ đi chung là 4,5m. Mỗi làn được phân ra bởi các đảo BTXM rộng 2,0m. Tổng chiều rộng mặt cắt ngang tại tâm trạm thu phí như sau:

B = 2 x 4,5 + 4 x 3,8 + 2 x 5 = 34,2m.


b) Trạm thu phí số 02: Gồm 02 trạm đặt lệch nhau


- Vị trí trạm thứ nhất (trạm 2a - giữa ngã ba đường Bùi Trọng Nghĩa và ngã ba Thiết Giáp): Phạm vi từ lý trình Km 4+031 đến Km 4+166 trên đường Đồng Khởi (Km 0+00 tại điểm giao giữa đường Đồng Khởi và QL1A), thu phí cho chiều xe chạy vào dự án từ đường Nguyễn Ái Quốc đi đường 768.

- Quy mô trạm 2a: Trạm sẽ thu phí cho một chiều xe chạy, có 03 làn xe (02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ).

- Kích thước trạm 2a:

+ Chiều dài phạm vi trạm thu phí: 135m, kết cấu mặt đường BTXM M350.

+ Chiều ngang trạm thu phí: Vị trí cabin thu phí được đặt so le với nhau. Gồm hai làn xe cơ giới rộng 3,5m, một làn xe thô sơ đi chung với xe quá khổ rộng 4,0m; dải phân cách rộng 0,1m và 0,4m; đảo BTXM rộng 2,0m; tổng chiều rộng mặt cắt ngang như sau:

B = 0,1 + 3,5 x 2 + 2 + 0,4 + 4,0 = 13,5m.

- Vị trí trạm thứ hai (trạm 2b - đặt sau ngã ba Thiết Giáp): Phạm vi từ lý trình Km 4+397 đến Km 4+484 trên đường Đồng Khởi, thu phí cho chiều xe chạy ra dự án từ đường 768 đi đường Nguyễn Ái Quốc.

- Quy mô trạm 2b: Gồm 01 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ.

- Kích thước trạm 2b:

+ Chiều dài phạm vi thu phí: 91,6m, kết cấu mặt đường BTXM M350.

+ Chiều ngang phạm vi thu phí: Được thiết kế 01 làn xe cơ giới là 3,5m; 01 làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ rộng 04m; dải phân cách rộng 0,4m và đảo BTXM rộng 2,0m; tổng chiều rộng mặt cắt ngang tại tâm trạm thu phí như sau:

B = 2 + 3,5 + 0,4 + 4,0 = 9,9m.

c) Trạm thu phí số 03

- Vị trí trạm (gần đường dẫn vào cầu Thủ Biên): Tại lý trình Km 20+802,12 trên đường 768.

- Quy mô trạm: Thu phí hai chiều, mỗi chiều 03 làn xe gồm 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ.

- Kích thước trạm:

+ Chiều dài phạm vi thu phí: 90m, kết cấu mặt đường BTXM M350.

+ Chiều ngang phạm vi thu phí: Bề rộng mỗi làn xe cơ giới là 3,8m, riêng làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ là 4,5m. Mỗi làn được phân ra bởi các đảo BTXM rộng 2,0m. Tổng chiều rộng mặt cắt ngang tại tâm trạm thu phí như sau:

B = 2 x 4,5 + 4 x 3,8 + 2 x 5 = 34,2m.

d) Trạm thu phí số 04

- Vị trí trạm: Gồm 02 trạm đặt song song nhau tại lý trình Km 3+850 trên đường Nhà máy nước Thiện Tân (trạm 4a: Nâng cấp trạm hiện hữu) thu phí một chiều xe chạy từ đường 768 ra Quốc lộ 1 và trên đường song hành Nhà máy nước Thiện Tân (trạm 4b: Xây dựng mới) thu phí một chiều xe chạy từ Quốc lộ 1 hướng vào đường 768.

- Quy mô trạm: Mỗi trạm có 03 làn xe (02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ).

- Kích thước trạm:

+ Chiều dài phạm vi thu phí: 90m, kết cấu mặt đường BTXM M350.

+ Chiều ngang phạm vi thu phí: Bề rộng mỗi làn xe cơ giới là 3,8m, riêng làn xe thô sơ đi chung xe quá khổ là 4,5m. Mỗi làn được phân ra bởi các đảo BTXM rộng 2,0m. Tổng chiều rộng mặt cắt ngang như sau:

B = 1 x 4,5 + 2 x 3,8 + 2 x 3 = 18,1m.


2. Kế hoạch xây dựng các trạm thu phí


Việc xây dựng trạm thu phí phải hoàn thành trước thời gian vận hành, cụ thể như sau:


Số TT

Tên trạm

Thời gian xây dựng

1

Trạm số 01 & trạm số 03

Quý 4/2012

2

Trạm số 2a, 2b

Tháng 7/2010

3

Trạm số 4a

Trạm số 4bTháng 7/2010

Quý 4/2014Điều 2. Thời gian tổ chức thu phí cụ thể cho từng tuyến đường do UBND tỉnh quyết định sau khi thi công hoàn thành, xây dựng, sửa chữa nâng cấp công trình đảm bảo chất lượng phục vụ giao thông tốt hơn trước khi thu phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương