Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai số: 1622/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 41.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích41.94 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 1622/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ của tỉnh Đồng Nai

––––––––––––ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1018/TTr-SNV 21/6/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bảng đơn giá chỉnh lý tài liệu lưu trữ tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Minh Phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN GIÁ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

(Kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 30/6/2011 của UBND tỉnh)STT

Nội dung

Đơn giá

tài liệu


rời lẻ (đồng/mét)

Đơn giá tài liệu

đã lập hồ sơ sơ bộ (đồng/mét)01

Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu

1.013

1.013

02

Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng cách gần 100m)

5.067

5.067

03

Vệ sinh sơ bộ tài liệu

8.445

8.445

04

Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý:

- Kế hoạch chỉnh lý

- Lịch sử hình thành phông, lịch sử phông

- Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu

- Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ


45.288

45.288


05

Phân loại tài liệu theo hướng dẫn

182.133

182.133

06

- Lập hồ sơ đối với tài liệu rời lẻ

- Chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ1.107.348

698.211

07

Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn

200.575

200.575

08

Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc

133.716

133.716

09

Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ

145.738

145.738

10

Đánh số chính thức cho hồ sơ

22.843

22.843

11

Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ gim kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ

82.823

82.823

12

Đưa hồ sơ vào hộp (cặp)

6.756

6.756

13

Viết và dán nhãn hộp (cặp)

6.500

6.500

14

Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá, kệ

5.067

5.067

15

Giao nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập biên bản giao nhận tài liệu

113.287

113.287

16

Lập mục lục hồ sơ:

- Viết lời nói đầu

- Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ)

- Đóng quyển mục lục (03 bộ)5.435

7.370


7.345

5.435

7.370


7.345

17

Xử lý tài liệu loại:

- Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại

- Viết thuyết minh tài liệu loại

84.556
1.812


84.556
1.81218

Kết thúc chỉnh lý:

- Hoàn chỉnh và giao hồ sơ phông

- Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý

371


3.623

371


3.623
Tổng

2.177.111

1.767.974
Thuế GTGT (10%)

217.711

176.797
Tổng cộng

2.394.822

1.944.771

Đối với tài liệu rời lẻ: 2.394.822 đồng/mét

Đối với tài liệu đã chỉnh lý sơ bộ: 1.944.771 đồng/mét.

Riêng tiền vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cho đợt chỉnh lý được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ.

Đơn giá từng loại vật tư, văn phòng phẩm như: Bìa hồ sơ, hộp, cặp đựng tài liệu.v.v… Tính theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện chỉnh lý.Đơn giá này được áp dụng để thực hiện thống nhất trong việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ (giấy) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Trần Minh Phúc


: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương