Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 108.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích108.59 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2065/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH


Về việc ban hành Quy trình vận hành, điều tiết

hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL - UBTVQH10;

Xét Tờ trình số 1017/SNN&PTNT ngày 13/6/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Gia Ui, huyện Xuân Lộc, do Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ những quy trình trước đây trái với Quy trình này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Đồng Nai, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn ThinhỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY TRÌNH

Vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa nöôùc Gia Ui huyeän Xuaân Loäc

(Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá: 2065/QĐ-UBND

ngaøy 27 thaùng 6 naêm 2008 cuûa UBND tænh Ñoàng Nai)
GIÔÙI THIEÄU

TOÅNG QUAN VEÀ HOÀ CHÖÙA NÖÔÙC GIA UI

Hoà chöùa nöôùc Gia Ui laø coâng trình cuûa Nhaø nöôùc xaây döïng treân ñòa baøn xaõ Xuaân Tröôøng vaø Xuaân Taâm, huyeän Xuaân Loäc tænh Ñoàng Nai. Ñöôïc khôûi coâng xaây döïng naêm 1994 vaø hoaøn thaønh ñöa vaøo khai thaùc naêm 1998 ñeå caáp nöôùc töôùi cho 400 ha luùa Ñoâng Xuaân, 350 ha luùa Heø Thu, 250 ha luùa Muøa thuoäc 3 xaõ Xuaân Taâm, Xuaân Höng, Xuaân Hòa. Ngoaøi ra, coâng trình coøn caáp nöôùc cho sinh hoaït, coâng nghieäp vôùi löu löôïng 5.000m3/ngaøy ñeâm vaø nuoâi troàng thuûy saûn.

Coâng trình ñaàu moái thuoäc coâng trình caáp IV bao goàm caùc haïng muïc:

- Ñaäp ñaát daøi L =1.800m, chieàu cao Hmax = 16,6m, Ññænh ñaäp = 123,6m.

- Coáng laáy nöôùc coù khaåu ñoä: Bxh = 0,8mx1,0m , Ñngöôõng coáng = 114,0m.

- Traøn chính xaû luõ coù beà roäng traøn: Btr = 17m, Ñngöôõng traøn = 121,2m.

- Traøn söï coá coù maët caét hình thang, beà roäng Btr = 6m, heä soá maùi m = 4, Ñngöôõng traøn = 122,0m.

Theo tieâu chuaån TCXD VN 285: 2002.

- Taàn suaát töôùi thieát keá: P = 75%.

- Taàn suaát tính luõ thieát keá: P = 1,5%, taàn suaát tính luõ kieåm tra: P = 0,5%.

Quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa nöôùc Gia Ui ñöôïc laäp theo tieâu chuaån ngaønh 14 TCN-121-2002 (quy ñònh veà laäp vaø ban haønh Quy trình vaän haønh ñieàu tieát (QTVHĐT) hoà chöùa nöôùc).
Chöông I

QUY ÑÒNH CHUNG

Ñieàu 1. Moïi hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán quaûn lyù khai thaùc vaø baûo veä an toaøn coâng trình hoà chöùa nöôùc Gia Ui ñeàu phaûi tuaân thuû:
1. Luaät Taøi nguyeân nöôùc ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 08/1998/QH10 ngaøy 20/5/1998.

2. Phaùp leänh Khai thaùc vaø baûo veä coâng trình thủy lôïi soá 32/2001/PL-UBTVQH10 ngaøy 04/4/2001; Nghò ñònh soá 143/2003/NÑ-CP ngaøy 28/11/2003 quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá ñieàu cuûa Phaùp leänh Khai thaùc vaø baûo veä coâng trình thủy lôïi; Nghò ñònh soá 154/2007/ NÑ-CP ngaøy 15/10/2007 cuûa Chính phuû.

3. Phaùp leänh Phoøng, choáng luït baõo soá 27/2000/PL-UBTVQH10 ngaøy 24/8/2000.

4. Caùc tieâu chuaån quy phaïm hieän haønh:

a) Hoà chöùa nöôùc - Coâng trình thủy lôïi quy ñònh veà laäp vaø ban haønh Quy trình vaän haønh ñieàu tieát (14 TCN-121-2002).

b) Coâng trình thủy lôïi kho nöôùc - Yeâu caàu kyõ thuaät trong quaûn lyù vaø khai thaùc (14 TCN 55-88).

c. Caùc tieâu chuaån, quy phaïm khaùc coù lieân quan tôùi coâng taùc thủy vaên, coâng trình thủy coâng cuûa hoà chöùa.

d) Quy ñònh taïm thôøi veà quaûn lyù, khai thaùc coâng trình thủy lôïi ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 138/2004/QÑ.UBT ngaøy 13/01/2004 cuûa UBND tænh Ñoàng Nai.Ñieàu 2. Yeâu caàu ñaûm baûo an toaøn saûn xuaát trong vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa:

1. Caáp nöôùc phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp theo nhieäm vuï thieát keá coâng trình. Vieäc khai thaùc naêng löïc coâng trình phuïc vuï nhu caàu duøng nöôùc vaø caùc dòch vuï khaùc nhö: Nuoâi troàng thủy saûn, phaùt ñieän, du lòch... phaûi tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà quaûn lyù, khai thaùc coâng trình thủy lôïi vaø khoâng laøm aûnh höôûng ñeán nhieäm vuï phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp.

2. Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi laäp keá hoaïch cung caáp nöôùc phuø hôïp vôùi keá hoaïch saûn xuaát cuûa ñòa phöông vaø thöïc hieän cheá ñoä ñieàu tieát nöôùc theo bieåu ñoà ñieàu phoái hoà chöùa ñaõ ñöôïc pheâ duyeät.

3. Tröôùc khi vaøo vuï saûn xuaát, Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi thoâng baùo cho ñòa phöông vaø caùc ñôn vò duøng nöôùc bieát naêng löïc vaø khaû naêng nguoàn nöôùc cuûa hoà chöùa. Keá hoaïch saûn xuaát do ñòa phöông xaây döïng phaûi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cung caáp nöôùc cuûa hoà chöùa.

4. Tröôøng hôïp caàn ñieàu chænh keá hoaïch cung caáp nöôùc, Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi thoâng baùo tröôùc cho ñòa phöông

vaø caùc ñôn vò duøng nöôùc bieát ñeå khoâng laøm aûnh höôûng tôùi saûn xuaát cuûa nhaân daân.Ñieàu 3. Yeâu caàu ñaûm baûo an toaøn coâng trình trong vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa:

1. An toaøn coâng trình theo chæ tieâu phoøng luõ vôùi taàn suaát luõ thieát keá P = 1,5% vaø taàn suaát luõ kieåm tra P = 0,5%.

2. Cheá ñoä vaän haønh, ñieàu tieát phaûi ñaûm baûo coâng trình hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi caùc thoâng soá kyõ thuaät, chæ tieâu thieát keá cuûa coâng trình. (Xem phuï luïc I.3).

Tröôøng hôïp baát khaû khaùng phaûi thöïc hieän cheá ñoä vaän haønh, ñieàu tieát vöôït ra ngoaøi phaïm vi caùc thoâng soá thieát keá vaø ngoaøi phaïm vi quy ñònh cuûa Quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Sôû Noâng nghieäp & PTNT vaø UBND tænh.

3. Duy trì coâng taùc kieåm tra theo caùc cheá ñoä sau:

a) Kieåm tra thöôøng xuyeân: Kieåm tra caùc haïng muïc ñaäp ñaát, coáng laáy nöôùc, traøn chính, traøn söï coá veà caùc hieän töôïng nöùt, luùn, saït lôû, thaåm thaáu... vôùt caùc vaät noåi tích tuï tröôùc coáng laáy nöôùc vaø traøn xaû luõ.

b) Kieåm tra tröôùc muøa möa luõ: Thôøi ñieåm kieåm tra tröôùc 30/6 haøng naêm. Kieåm tra möùc ñoä ñaûm baûo an toaøn ñoái vôùi caùc haïng muïc coâng trình trong muøa möa luõ, phaùt hieän vaø xöû lyù nhöõng hö hoûng coù theå gaây maát an toaøn cho coâng trình. Kieåm keâ, boå sung vaät lieäu, trang bò döï phoøng cho vieäc choáng luït baõo, baûo veä coâng trình.

c) Kieåm tra sau muøa möa luõ: Thôøi ñieåm kieåm tra tröôùc 30/11 haøng naêm. Kieåm tra phaùt hieän vaø xöû lyù, söûa chöõa nhöõng hö hoûng xaûy ra trong muøa möa luõ, ñaûm baûo coâng trình hoaït ñoäng oån ñònh, ñaùp öùng yeâu caàu phuïc vuï saûn xuaát trong muøa khoâ.

4. Ñoái vôùi ñaäp ñaát:

- Möïc nöôùc tröôùc ñaäp khoâng vöôït quaù cao trình +122,0m (möïc nöôùc gia cöôøng).

- Thöôøng xuyeân tu boå coâng trình: Saép xeáp laïi ñaù laùt baûo veä maùi ñaäp, naïo veùt raõnh thoaùt nöôùc, phaùt quang caây coû, loaïi tröø aån hoïa ñoái vôùi ñaäp ñaát.

5. Ñoái vôùi coáng laáy nöôùc:

- Löu löôïng thöôøng xuyeân thaùo qua coáng khoâng vöôït quaù löu löôïng thieát keá keânh daãn sau coáng: 1,51m3/s; tröôøng hôïp ñoät xuaát phaûi thaùo vôùi löu

löôïng lôùn hôn, phaûi boá trí tröôùc ñöôøng daãn phuï phía haï löu ñeå ñaûm baûo an toaøn keânh daãn sau coáng.

- Taïi cöûa van coáng, phaûi ñaùnh daáu chieàu quay naâng, haï cöûa coáng; ñaùnh daáu treân ty van möùc ñoùng cuoái cuøng cuûa cöûa van.

- Khi ñoùng hoaëc môû cöûa coáng gaàn ñeán giôùi haïn döøng thì phaûi giaûm daàn toác ñoä naâng haï ñeå khi cöûa ñeán ñieåm döøng thì toác ñoä giaûm tôùi “0”.

- Trong moïi tröôøng hôïp, khoâng ñöôïc duøng löïc cöôõng böùc ñeå ñoùng môû cöûa van. Trong khi ñoùng môû, neáu thaáy löïc ñoùng môû taêng hoaëc giaûm ñoät ngoät thì phaûi döøng laïi, kieåm tra tìm nguyeân nhaân vaø xöû lyù roài môùi tieáp tuïc vaän haønh.

6. Ñoái vôùi traøn xaû luõ (bao goàm caû traøn chính vaø traøn söï coá):

- Phaûi ñaûm baûo thoâng thoaùng cöûa vaøo, cöûa ra vaø keânh daãn sau traøn.

- Thöôøng xuyeân kieåm tra, gia coá caùc choã bong, troùc ôû cöûa vaøo, ngöôõng traøn, doác nöôùc vaø tieâu naêng.

- Toå chöùc theo doõi, kieåm tra thöôøng xuyeân trong quaù trình laøm vieäc.

Ñieàu 4. Phoái hôïp traùch nhieäm giöõa ñôn vò quaûn lyù hoà chöùa vôùi ñòa phöông, caùc ngaønh lieân quan:

- Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi coù traùch nhieäm laäp phöông aùn baûo veä an toaøn hoà chöùa trình Sôû Noâng nghieäp & PTNT pheâ duyeät.

- UBND huyeän Xuaân Loäc coù traùch nhieäm toå chöùc thöïc hieän phöông aùn baûo veä an toaøn hoà chöùa. Chæ ñaïo Chuû tòch UBND caùc xaõ Xuaân Tröôøng, Xuaân Taâm, Xuaân Höng, Xuaân Hòa kòp thôøi huy ñoäng löïc löôïng taïi ñòa phöông tham gia öùng cöùu baûo veä coâng trình khi coâng trình xaûy ra söï coá hoaëc coù nguy cô xaûy ra söï coá.

- Taïi caùc xaõ höôûng lôïi töø coâng trình hoà Gia Ui: UBND, UB Maët Traän Toå Quoác Vieät Nam, caùc cô quan, ñoaøn theå taïi ñòa phöông coù traùch nhieäm phoái hôïp hòa giaûi caùc tranh chaáp trong vieäc söû duïng nguoàn nöôùc cung caáp töø coâng trình.


Chöông II

VAÄN HAØNH ÑIEÀU TIEÁT TRONG MUØA LUÕ

Ñieàu 5. Tröôùc muøa möa luõ haøng naêm, Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi thöïc hieän:

1. Kieåm tra, phaùt hieän vaø xöû lyù kòp thôøi nhöõng hö hoûng ñoái vôùi caùc haïng muïc coâng trình, ñaûm baûo hoà chöùa vaän haønh an toaøn.


2. Laäp phöông aùn phoøng choáng luït, baõo cho hoà chöùa, caên cöù vaøo Quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa; laäp keá hoaïch tích, xaû nöôùc trong muøa luõ, ñaûm baûo an toaøn coâng trình vaø tích ñuû nöôùc phuïc vuï saûn xuaát; baùo caùo Sôû Noâng nghieäp & PTNT, Ban Chæ huy Phoøng choáng luït baõo tænh.

Ñieàu 6. Ñieàu tieát möïc nöôùc hoà trong muøa luõ:

1. Möïc nöôùc vaø dung tích hoà lôùn nhaát, nhoû nhaát ôû cuoái caùc thaùng muøa möa ñöôïc giöõ nhö sau:Tháng

Đại lượngVI

VII

VIII

IX

X

XI

Zmax (m)

116,25

118,02

119,32

120,39

121,20

121,20

Wmax (106 m3 )

3,01

5,04

7,06

9,09

10,80

10,80

Zmin (m)

114,53

114,55

117,12

118,28

120,12

120,56

Wmin (106 m3 )

1,71

1,72

3,91

5,42

8,50

9,44

2. Trong quaù trình vaän haønh ñieàu tieát, möïc nöôùc hoà phaûi naèm trong vuøng caáp nöôùc bình thöôøng cuûa bieåu ñoà ñieàu phoái (xem phuï luïc III.5). Khi coù döï baùo möa baõo xaûy ra thì chuû ñoäng môû coáng xaû tröôùc ñeå giaûm bôùt möïc nöôùc hoà (nhöng khoâng thaáp hôn möïc nöôùc nhoû nhaát trong bieåu ñoà ñieàu phoái).Ñieàu 7. Khi möïc nöôùc hoà cao hôn ñöôøng caáp nöôùc gia taêng cuûa bieåu ñoà ñieàu phoái:

1. Trong ñieàu kieän bình thöôøng: Taêng löu löôïng thaùo qua coáng chính nhöng khoâng vöôït quaù löu löôïng thieát keá cuûa keânh daãn sau coáng (QTK = 1,51 m3/s).

2. Trong ñieàu kieän thôøi tieát xaáu: Neáu coù döï baùo möa baõo cuûa Trung taâm Khí töôïng Thủy vaên, khi möïc nöôùc hoà ñang ôû möùc cao hôn cao trình +121,2m (MNDBT) thì môû coáng chính vôùi löu löôïng baèng löu löôïng thieát keá keânh sau coáng; ñoàng thôøi thoâng baùo ñeán chính quyeàn ñòa phöông vaø nhaân daân vuøng haï du bieát vieäc xaû luõ ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi vaø taøi saûn.

3. Khi möïc nöôùc hoà vöôït quaù cao trình +122,0m (MNGC): Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi baùo caùo kòp thôøi veà Sôû Noâng nghieäp & PTNT, Ban Chæ huy PCLB tænh ñeå quyeát ñònh phöông aùn ñaûm baûo an toaøn hoà chöùa.


Chöông III

VAÄN HAØNH ÑIEÀU TIEÁT TRONG MUØA KIEÄT

Ñieàu 8. Chuaån bò phuïc vuï saûn xuaát.

Trong muøa kieät tröôùc khi vaøo thôøi vuï saûn xuaát ít nhaát laø 15 ngaøy. Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi taäp hôïp keá hoaïch saûn xuaát vaø yeâu caàu duøng nöôùc cuûa ñòa phöông vaø caùc ñôn vò duøng nöôùc trong khu töôùi cuûa coâng trình. Xaây döïng keá hoaïch cung caáp nöôùc nhaèm chuû ñoäng phaân phoái nöôùc töôùi, ñaûm baûo yeâu caàu duøng nöôùc cuûa caùc ñoái töôïng duøng nöôùc.Ñieàu 9. Möïc nöôùc vaø dung tích hoà lôùn nhaát, nhoû nhaát ôû cuoái caùc thaùng muøa kieät ñöôïc giöõ nhö baûng sau:


Thaùng

Ñaïi löôïngXII

I

II

III

IV

V

Zmax (m)

121,20

120,31

119,31

118,10

116,54

115,00

Wmax (106 m3 )

10,80

8,92

7,05

5,15

3,30

2,00

Zmin (m)

120,16

119,06

117,63

115,22

115,22

115,00

Wmin (106 m3 )

8,59

6,60

4,54

2,17

2,17

2,00


Ñieàu 10. Khi möïc nöôùc hoà ôû trong vuøng caáp nöôùc bình thöôøng cuûa bieåu ñoà ñieàu phoái:

ÔÛ töøng thôøi ñieåm trong muøa kieät, khi möïc nöôùc hoà naèm trong vuøng caáp nöôùc bình thöôøng cuûa bieåu ñoà ñieàu phoái, coâng trình ñöôïc vaän haønh ôû cheá ñoä caáp nöôùc bình thöôøng cho caùc ñoái töôïng duøng nöôùc theo keá hoaïch cung caáp nöôùc ñaõ laäp.Ñieàu 11. Khi möïc nöôùc hoà ôû trong vuøng haïn cheá caáp nöôùc cuûa bieåu ñoà ñieàu phoái:

Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi xaùc ñònh möùc ñoä thieáu huït nguoàn nöôùc so vôùi yeâu caàu cuûa caùc ñoái töôïng duøng nöôùc ñeå coù cô sôû ñieàu chænh keá hoaïch caáp nöôùc theo moät trong caùc phöông aùn sau:

- Thay ñoåi phöông thöùc phaân phoái nöôùc töø ñoàng thôøi sang luaân phieân hoaëc töø luaân phieân cho caùc tuyeán keânh sang luaân phieân cho caùc ñoaïn keânh.

- Giaûm möùc ñoä caáp nöôùc ñeán möùc coù theå cho caùc ñoái töôïng duøng nöôùc treân cô sôû thỏa thuaän vôùi caùc hoä duøng nöôùc.


- Caét giaûm ñoái töôïng cung caáp nöôùc: Khi löôïng nöôùc trong hoà haïn cheá, Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi laäp keá hoaïch caét giaûm ñoái töôïng caáp nöôùc tröôùc khi vaøo vuï saûn xuaát trình Sôû Noâng nghieäp & PTNT pheâ duyeät ñeå thöïc hieän. Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phoái hôïp vôùi ñòa phöông ñeå thoâng baùo ñeán caùc hoä duøng nöôùc bieát tình hình nguoàn nöôùc ñeå thöïc hieän caùc bieän phaùp söû duïng nöôùc tieát kieäm nhaèm haïn cheá thieáu nöôùc vaøo cuoái muøa kieät.

Ñieàu 12. Khi möïc nöôùc hoà baèng hoaëc thaáp hôn möïc nöôùc cheát:

Haøng naêm Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi chuaån bò maùy bôm döï phoøng ñeå bôm nöôùc khi möïc nöôùc hoà baèng hoaëc thaáp hôn möïc nöôùc cheát nhaèm duy trì cung caáp nöôùc töôùi, ñaûm baûo phuïc vuï saûn xuaát.


Chöông IV

VAÄN HAØNH ÑIEÀU TIEÁT KHI HOÀ CHÖÙA COÙ SÖÏ COÁ

Ñieàu 13. Khi xaûy ra söï coá ñoái vôùi ñaäp ñaát:

1. Khi phaùt hieän tình traïng thaám hoaëc roø ræ nöôùc ñuïc qua thaân hoaëc neàn ñaäp:

a) Söû duïng vaät lieäu döï phoøng (vaûi loïc, caùt, ñaù...) thöïc hieän ngay caùc bieän phaùp xöû lyù ñeå haïn cheá löu löôïng thaám, khaéc phuïc tình traïng nöôùc ñuïc thaám, roø qua thaân ñaäp.

b) Toå chöùc cho caùn boä vaø coâng nhaân kyõ thuaät thöôøng tröïc taïi coâng trình, theo doõi tình hình dieãn bieán söï coá, vaø ghi cheùp chi tieát.

c) Sau khi xöû lyù, neáu nöôùc thaám hoaëc roø ræ qua thaân ñaäp laø nöôùc trong vôùi löu löôïng oån ñònh, Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lợi phaûi tieáp tuïc toå chöùc kieåm tra phaùt hieän vaø khaéc phuïc kòp thôøi caùc haäu quaû ñeå laïi nhö tình traïng phaùt sinh loã hoång trong thaân ñaäp, xuaát hieän cung tröôït treân maùi ñaäp ñeå tieáp tuïc vaän haønh, ñieàu tieát hoà chöùa phuïc vuï saûn xuaát.2. Neáu caùc bieän phaùp xöû lyù khaéc phuïc khoâng coù hieäu quaû, Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi baùo caùo Sôû Noâng nghieäp & PTNT, ñoàng thôøi chuû ñoäng trieån khai phöông aùn ñoái phoù nhö sau:

a) Taäp keát leân maët ñaäp caùc loaïi vaät lieäu, duïng cuï döï phoøng: Ñaù hoäc, roï ñaù, bao ñaát..., chuû ñoäng môû ñöôøng thoaùt nöôùc phía haï löu ñeå thaùo nöôùc hoà qua coáng chính.


b) Thoâng baùo ñeán chính quyeàn ñòa phöông veà tình traïng coâng trình, ñeà nghò hoã trôï löïc löôïng öùng cöùu.

c) Xin yù kieán Sôû Noâng nghieäp & PTNT veà vieäc haïn cheá tích nöôùc vaøo hoà, thaùo moät phaàn hoaëc thaùo caïn hoà ñeå ñaûm baûo an toaøn ñaäp ñaát.3. Trong khi söï coá chöa ñöôïc xöû lyù, khaéc phuïc, phaûi taïm thôøi ñình chæ caùc loaïi xe cô giôùi ñi laïi treân maët ñaäp, ngoaïi tröø caùc phöông tieän tham gia xöû lyù khaéc phuïc söï coá.

Ñieàu 14. Khi xaûy ra söï coá ñoái vôùi coáng laáy nöôùc vaø traøn xaû luõ:

1. Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi tieán haønh kieåm tra, xaùc ñònh nguyeân nhaân hö hoûng vaø tìm bieän phaùp xöû lyù, söûa chöõa kòp thôøi ñeå ñaûm baûo tröõ nöôùc theo keá hoaïch vaø ñaûm baûo cho coáng, traøn ñöôïc vaän haønh oån ñònh.

Trong khi tieán haønh kieåm tra, xöû lyù söï coá, phaûi chuù troïng vieäc trang bò duïng cuï, thieát bò ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi lao ñoäng.2. Neáu xaûy ra söï coá lôùn maø gaëp tröôøng hôïp baát khaû khaùng nhö möïc nöôùc hoà ñang ôû möùc cao, ñieàu kieän söûa chöõa khoù khaên; Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi phaûi baùo caùo vôùi Sôû Noâng nghieäp & PTNT ñeå ñöôïc chæ ñaïo thöïc hieän moät trong nhöõng giaûi phaùp sau:

- Ngöng tích nöôùc vaøo hoà chöùa, ñieàu chænh keá hoaïch caáp nöôùc, chuaån bò phöông aùn laáy nöôùc phuïc vuï saûn xuaát nhö boá trí maùy bôm, môû ñöôøng thaùo nöôùc taïm thôøi.

- Thoâng baùo cho chính quyeàn ñòa phöông chæ ñaïo noâng daân ngöng saûn xuaát trong khu töôùi. Chuû ñoäng thaùo caïn hoà nhaèm ñaûm baûo an toaøn coâng trình vaø xöû lyù söï coá.
Chöông V

QUAN TRAÉC CAÙC YEÁU TOÁ KHÍ TÖÔÏNG THỦY VAÊN

Ñieàu15. Quan traéc khí töôïng:

+ Taïi coâng trình hoà chöùa phaûi boá trí duïng cuï ño möa phuïc vuï vieäc theo doõi tình hình möa treân löu vöïc.

+ Duïng cuï ño möa söû duïng phaûi ñaït tieâu chuaån quy ñònh cuûa ngaønh khí töôïng thủy vaên.

+ Löôïng möa quan traéc goàm: Löôïng möa ngaøy, thôøi gian vaø löôïng möa traän.


Trong ñoù:

- Löôïng möa moãi ngaøy ñöôïc ño vaøo 7 giôø cuûa ngaøy hoâm sau.

- Löôïng möa traän ñöôïc ño sau moãi traän möa.

Ñieàu 16. Quan traéc thuûy vaên:

1. Ño möïc nöôùc:

- Taïi thöôïng löu coáng laáy nöôùc cuûa hoà chöùa phaûi boá trí coät thủy chí ñeå theo doõi möïc nöôùc hoà.

- Khi möïc nöôùc hoà nhoû hôn MNDBT: Moãi ngaøy quan traéc 1 laàn vaøo 7 giôø.

- Khi möïc nöôùc hoà lôùn hôn MNDBT vaø nhoû hôn MNDGC: Moãi ngaøy quan traéc 4 laàn vaøo 7 giôø; 12giôø; 19giôø vaø 24giôø.

- Khi möïc nöôùc hoà lôùn hôn MNDGC: Moãi giôø quan traéc 1 laàn.2. Ño löu löôïng:

Caùc yeáu toá phaûi quan traéc goàm:

- Löu löôïng thaùo vaø toång löôïng nöôùc thaùo qua coáng chính.

- Löu löôïng traøn vaø toång löôïng nöôùc thaùo qua traøn xaû luõ bao goàm traøn chính vaø traøn söï coá.

- Vieäc xaùc ñònh löu löôïng thaùo töø hoà chöùa ñöôïc söû duïng ñöôøng quan heä Q~a~H coáng chính vaø quan heä Qtr~Zh cuûa traøn chính, traøn söï coá (phuï luïc III.7 vaø III.8), ñoàng thôøi phaûi toå chöùc ño ñaïc löu löôïng ôû haï löu ñeå kieåm tra, ñieàu chænh soá lieäu quan traéc.

Ñieàu 17. Ghi cheùp vaø löu tröõ taøi lieäu quan traéc:

1. Soá lieäu quan traéc löôïng möa ñöôïc ghi cheùp trong soå theo doõi möa. Soå theo doõi löôïng möa phaûi ñaûm baûo thöôøng xuyeân phaûn aùnh ñöôïc tình hình möa treân löu vöïc, bao goàm: Löôïng möa moãi ngaøy, möa traän, vaø tích lũy löôïng möa tính ñeán töøng thôøi ñieåm trong naêm. Laäp phöông aùn döï baùo ngaén haïn nöôùc ñeán hoà, treân cô sôû döï baùo chung cuûa cô quan thủy vaên Quoác gia.

2. Soá lieäu quan traéc möïc nöôùc vaø löu löôïng ñöôïc ghi cheùp trong soå vaän haønh hoà chöùa. Soå vaän haønh phaûi taäp hôïp ñöôïc caùc soá lieäu phaûn aùnh löu löôïng thaùo qua töøng thôøi ñoaïn. Lũy tích löu löôïng thaùo qua coáng chính, qua traøn xaû luõ ñeán töøng thôøi ñieåm trong naêm, hàng naêm. Qua soå vaän haønh hoà chöùa, Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi toång hôïp soá lieäu, phaân tích

ñaùnh giaù tình hình nguoàn nöôùc ñeán hoà chöùa cuõng nhö tình hình söû duïng nöôùc trong khu töôùi.3. Taøi lieäu quan traéc phaûi coù tính lieân tuïc vaø ñöôïc löu tröõ theo thöù töï thôøi gian ñeå phuïc vuï cho vieäc quaûn lyù, vaän haønh hoà chöùa.
Chöông VI

TRAÙCH NHIEÄM VAØ QUYEÀN HAÏN

Ñieàu 18. Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån Noâng thoân:

1. Höôùng daãn, theo doõi, kieåm tra vaø ñoân ñoác vieäc thöïc hieän QTVHÑT.

2. Giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình thöïc hieän QTVHÑT.

3. Baùo caùo UBND tænh xöû lyù caùc tröôøng hôïp caàn thieát (phoøng choáng luït baõo, ñaûm baûo an toaøn coâng trình, caùc vi phaïm...).

4. Tham möu UBND tænh:

- Chæ ñaïo vaø quyeát ñònh xaû luõ theo phöông aùn PCLB, baûo veä an toaøn hoà chöùa.

- Chæ ñaïo Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi, UBND huyeän Xuaân Loäc trong vieäc ñaûm baûo an toaøn haï du khi hoà xaûy ra söï coá.

- Xöû lyù caùc vi phaïm ñeán QTVHÑT hoà chöùa coù lieân quan.Ñieàu 19. UBND huyeän Xuaân Loäc:

1. Hoã trôï vaø phoái hôïp vôùi Coâng ty Khai thaùc Coâng trình Thuûy Lôïi trong vieäc xöû lyù söï coá vaø baûo veä an toaøn coâng trình. Thaønh laäp löïc löôïng xung kích taïi caùc xaõ: Xuaân Taâm, Xuaân Höng, Xuaân Hòa, ñeå saün saøng tham gia hoã trôï, öùng cöùu baûo veä coâng trình trong muøa möa luõ hoaëc khi coù söï coá ñoät xuaát xaûy ra.

2. Ngaên chaën vaø xöû lyù caùc vi phaïm lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän QTVHÑT hoà chöùa.

Ñieàu20. Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi:

- Vaän haønh hoà chöùa nöôùc Gia Ui theo Quy trình vaän haønh ñieàu tieát ñöôïc pheâ duyeät.

- Laäp keá hoaïch caáp nöôùc oån ñònh, coâng baèng, hôïp lyù, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän nguoàn nöôùc ñeán coâng trình hàng naêm vaø nhu caàu duøng nöôùc trong khu töôùi.

- Yeâu caàu hoaëc kieán nghò caùc caáp chính quyeàn, caùc ngaønh lieân quan vaø caùc hoä duøng nöôùc thöïc hieän quy trình vaän haønh ñieàu tieát; tham gia baûo veä an toaøn coâng trình.

- Thu thaäp vaø toång hôïp yù kieán ñoùng goùp cuûa caùc ngaønh, ñòa phöông, trình Sôû Noâng nghieäp & PTNT ñeå boå sung, söûa ñoåi quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa khi caàn thieát, phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá.

- Laäp bieân baûn vaø ñeà nghò xöû lyù caùc haønh vi vi phaïm coâng trình.

- Haøng naêm toång hôïp, baùo caùo Sôû Noâng nghieäp & PTNT, Ban Chæ huy PCLB vaø haïn haùn tænh vieäc thöïc hieän QTVHÑT, keá hoaïch tröõ nöôùc vaø phöông aùn phoøng choáng luït baõo, baûo ñaûm an toaøn hoà chöùa nöôùc veà caáp thaåm quyeàn.

Ñieàu 21. Hoä duøng nöôùc vaø caùc ñôn vò höôûng lôïi töø coâng trình:

1. Kyù keát hôïp ñoàng söû duïng nöôùc vôùi Coâng ty Khai thaùc Coâng trình Thuûy lôïi theo quy ñònh cuûa Phaùp leänh Khai thaùc vaø baûo veä coâng trình thuûy lôïi vaø quy ñònh taïm thôøi veà toå chöùc quaûn lyù vaø khai thaùc coâng trình thuûy lôïi keøm theo Quyeát ñònh 138/2004/QÑ.UBT ngaøy 13/01/2004 cuûa UBND tænh Ñoàng Nai.

2. Söû duïng nöôùc ñuùng theo hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc kyù keát, thöïc hieän ñuùng lòch trình phaân phoái nöôùc do Coâng ty Khai thaùc Coâng trình Thuûy lôïi ñaõ laäp cho moãi muøa vuï saûn xuaát.

3. Khoâng xaû thaûi, gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc laøm aûnh höôûng ñeán saûn xuaát vaø daân sinh.

4. Coù traùch nhieäm tham gia öùng cöùu, baûo veä an toaøn coâng trình khi coù söï coá xaûy ra.

5. Chaáp haønh nghieâm caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc trong vieäc khai thaùc vaø baûo veä coâng trình hoà chöùa Gia Ui.


Chöông VII

TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN


Ñieàu 22. Thôøi ñieåm thi haønh QTVHÑT:

Quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa nöôùc Gia Ui ñöôïc aùp duïng thöïc hieän keå töø ngaøy UBND tænh kyù quyeát ñònh ban haønh.Ñieàu 23. Nguyeân taéc boå sung QTVHÑT:

Vieäc boå sung söûa ñoåi quy trình vaän haønh ñieàu tieát phaûi ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc: Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi theo doõi, toång hôïp nhöõng vaán ñeà chöa hôïp lyù cuûa QTVHÑT, phaân tích, ñeà xuaát yù kieán boå sung, söûa ñoåi trình Sôû Noâng nghieäp & PTNT ñeå phoái hôïp vôùi caùc ngaønh, caùc ñôn vò lieân quan xem xeùt, tham möu trình UBND tænh quyeát ñònh pheâ duyeät.


Ñieàu 24. Xöû lyù vi phaïm vaø khen thöôûng:

Nhöõng toå chöùc, caù nhaân coù haønh vi vi phaïm quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa nöôùc Gia Ui, tùy theo möùc ñoä seõ bò xöû phaït haønh chính hoaëc truy cöùu traùch nhieäm tröôùc cô quan phaùp luaät.

Nhöõng toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän toát quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa Gia Ui, coù coâng giöõ gìn, baûo quaûn coâng trình; phaùt hieän; ngaên chaën vaø toá giaùc nhöõng haønh vi vi phaïm ñeán coâng trình seõ ñöôïc khen thöôûng veà tinh thaàn vaø vaät chaát do caùc caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh.

Ñieàu 25.

Quy trình vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa nöôùc Gia Ui laø cô sôû phaùp lyù ñeå Coâng ty TNHH 1 thaønh vieân Khai thaùc Coâng trình Thủy lôïi vaän haønh, ñieàu tieát hoà chöùa nöôùc Gia Ui. Moïi quy ñònh veà vaän haønh ñieàu tieát hoà chöùa nöôùc Gia Ui tröôùc ñaây traùi vôùi nhöõng quy ñònh trong Quy trình vaän haønh naøy ñeàu baõi boû./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ao Văn Thinh
: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương