Ủy ban nhân dân tỉnh nam đỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 70.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích70.76 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 426/QĐ-UBND
Nam Định, ngày 18 tháng 3 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1636/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 ban hành quy định tạm thời về đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xã NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015; số 32/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục xét, công nhận xã, thị trấn, thôn, xóm đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh; số 2345/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về mức thưởng đối với các xã, thị trấn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Tờ trình số 64/TTr-SNN ngày 17/3/2015 về việc công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014. (theo Phụ lục 1)

Điều 2. Mức tiền thưởng cho các xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014 thực hiện theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về mức thưởng đối với các xã, thị trấn đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015. (theo Phụ lục 2)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Hải Hậu, Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.CHỦ TỊCH


Đoàn Hồng Phong

PhỤ lỤc 1: DANH SÁCH CÁC Xã, THỊ TRẤN
đẠT ChuẨn NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014


(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 18/3/2015
của UBND tỉnh Nam Định)


STT

Các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm 2014

1

Xã Hải Đường - huyện Hải Hậu

2

Xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu

3

Xã Hải Nam - huyện Hải Hậu

4

Xã Hải Hà - huyện Hải Hậu

5

Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu

6

Xã Hải Xuân - huyện Hải Hậu

7

Xã Hải Cường - huyện Hải Hậu

8

Xã Hải Toàn - huyện Hải Hậu

9

Xã Hải Trung - huyện Hải Hậu

10

Xã Hải Minh - huyện Hải Hậu

11

Xã Hải Vân - huyện Hải Hậu

12

Xã Hải Hưng - huyện Hải Hậu

13

Xã Hải Đông - huyện Hải Hậu

14

Xã Hải Tây - huyện Hải Hậu

15

Xã Hải Quang - huyện Hải Hậu

16

Xã Hải Triều - huyện Hải Hậu

17

Xã Hải Hoà - huyện Hải Hậu

18

Xã Hải Châu - huyện Hải Hậu

19

Xã Hải Phú - huyện Hải Hậu

20

Xã Hải Long - huyện Hải Hậu

21

Xã Hải Sơn - huyện Hải Hậu

22

Xã Hải An - huyện Hải Hậu

23

Xã Hải Phong - huyện Hải Hậu

24

Xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu

25

Xã Hải Giang - huyện Hải Hậu

26

Xã Hải Bắc - huyện Hải Hậu

27

Xã Hải Anh - huyện Hải Hậu

28

Thị trấn Yên Định - huyện Hải Hậu

29

Thị trấn Cồn - huyện Hải Hậu

30

Xã Hiển Khánh - huyện Vụ Bản

31

Xã Minh Tân - huyện Vụ Bản

32

Xã Nghĩa Thịnh - huyện Nghĩa Hưng

33

Xã Nghĩa Thái - huyện Nghĩa Hưng

34

Xã Nghĩa Phong - huyện Nghĩa Hưng

35

Xã Nghĩa Bình - huyện Nghĩa Hưng

36

Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng

37

Xã Trực Nội - huyện Trực Ninh

38

Xã Trung Đông - huyện Trực Ninh

39

Xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh

40

Xã Trực Hưng - huyện Trực Ninh

41

Xã Trực Đại - huyện Trực Ninh

42

Xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh

43

Xã Xuân Kiên – huyện Xuân Trường

44

Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường

45

Xã Giao Hà – huyện Giao Thủy

46

Thị trấn Ngô Đồng - huyện Giao Thủy

47

Xã Bạch Long - huyện Giao Thủy

48

Xã Yên Phú – huyện Ý Yên

49

Xã Yên Phong - huyện Ý Yên

50

Xã Yên Lương – huyện Ý Yên

51

Xã Yên Trung - huyện Ý Yên

52

Thị trấn Lâm - huyện Ý Yên

53

Xã Yên Cường - huyện Ý Yên

54

Xã Yên Nhân - huyện Ý Yên


PhỤ lỤc 2: DANH SÁCH CÁC Xã, THỊ TRẤN
thưỞng đẠT ChuẨn NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014


(Kèm theo Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 18/3/2015
của UBND tỉnh Nam Định)


STT

Các xã, thị trấn đạt chuẩn NTM năm 2014

1

Xã Hải Lộc - huyện Hải Hậu

2

Xã Hải Nam - huyện Hải Hậu

3

Xã Hải Lý - huyện Hải Hậu

4

Xã Hải Cường - huyện Hải Hậu

5

Xã Hải Toàn - huyện Hải Hậu

6

Xã Hải Trung - huyện Hải Hậu

7

Xã Hải Vân - huyện Hải Hậu

8

Xã Hải Hưng - huyện Hải Hậu

9

Xã Hải Đông - huyện Hải Hậu

10

Xã Hải Tây - huyện Hải Hậu

11

Xã Hải Quang - huyện Hải Hậu

12

Xã Hải Triều - huyện Hải Hậu

13

Xã Hải Hoà - huyện Hải Hậu

14

Xã Hải Phú – huyện Hải Hậu

15

Xã Hải Sơn - huyện Hải Hậu

16

Xã Hải An - huyện Hải Hậu

17

Xã Hải Ninh - huyện Hải Hậu

18

Xã Hải Giang - huyện Hải Hậu

19

Xã Hải Bắc - huyện Hải Hậu

20

Xã Hải Anh - huyện Hải Hậu

21

Xã Hiển Khánh - huyện Vụ Bản

22

Xã Minh Tân - huyện Vụ Bản

23

Xã Nghĩa Thịnh - huyện Nghĩa Hưng

24

Xã Nghĩa Thái - huyện Nghĩa Hưng

25

Xã Nghĩa Phong - huyện Nghĩa Hưng

26

Xã Nghĩa Bình - huyện Nghĩa Hưng

27

Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng

28

Xã Trực Thanh - huyện Trực Ninh

29

Xã Trực Đại - huyện Trực Ninh

30

Xã Trực Hùng - huyện Trực Ninh

31

Xã Xuân Kiên - huyện Xuân Trường

32

Thị trấn Xuân Trường - huyện Xuân Trường

33

Thị trấn Ngô Đồng - huyện Giao Thủy

34

Xã Bạch Long - huyện Giao Thủy

35

Xã Yên Phong - huyện Ý Yên

36

Xã Yên Lương - huyện Ý Yên

37

Xã Yên Trung - huyện Ý Yên

38

Thị Trấn Lâm - huyện Ý Yên

39

Xã Yên Cường - huyện Ý Yên

40

Xã Yên Nhân - huyện Ý Yên

: sitefolders
sitefolders -> Unit 2 presonal information a, telephone numbers
sitefolders -> ĐỀ CƯƠng ôn tập hki hóa họC 11 CƠ BẢn a. Trắc nghiệm chủ đề 1: SỰ ĐIỆn LI
sitefolders -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông
sitefolders -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng thcs lập lễ
sitefolders -> LIÊN ĐOÀn lao đỘng tỉnh ninh thuậN
sitefolders -> Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009
sitefolders -> B. Nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải)
sitefolders -> BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔ
sitefolders -> Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/tt-blđtbxh ngày 29
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương