Ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích14.97 Kb.
#4687

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1183 /UBND-PC

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 11 năm 2014

V/v tăng cường thực hiện công

tác kiểm soát thủ tục hành chính

theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố.Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7840/VPCP-TCCV ngày 07/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) với các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến Chỉ thị 15/CT-TTg tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.

3. Khẩn trương thực hiện hoàn thành các nội dung, yêu cầu của Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 30/12/2013 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh về Rà soát quy định, TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2014. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh đúng tiến độ.

4. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định đối với quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp theo quy định. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các cơ quan, đơn vị thực hiện.

5. Các sở, ban, ngành kịp thời cập nhật những quy định mới về TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị do Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành (gồm các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã) dự thảo Quyết định trình Chủ tịch UBND công bố theo quy định; Thực hiện niêm yết công khai các TTHC theo Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Niêm yết nội dung hướng dẫn và địa chỉ tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

6. Các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ có đủ năng lực làm đầu mối kiểm soát TTHC; Dự toán kinh phí đảm bảo cho hoạt động kiểm soát TTHC hàng năm của đơn vị gửi cơ quan Tài chính thẩm tra, bố trí theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức chi đối với các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

7. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phản ánh sâu rộng về tình hình, kết quả triển khai công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Kịp thời có hình thức biểu dương khen thưởng những tập thể đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

8. Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp (lồng ghép với báo cáo định kỳ công tác kiểm soát TTHC) để báo cáo về tình hình kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn tỉnh (hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu) theo quy định tại Điều 35 Nghị định 63/2010/NĐ-CP trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục KSTTHC Bộ Tư pháp;

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh;

- C,PC VP, NC, PC;- Lưu VT. (NMT).

CHỦ TỊCH

Vy Văn Thành


tải về 14.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương