Ủy ban nhân dân tỉnh lâM ĐỒng số : 203/2005/QĐ-ubtải về 31.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích31.99 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

------------------

Số : 203/2005/QĐ-UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Đà Lạt, ngày 02 tháng 11 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Bản Quy định "Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và quan hệ công tác của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng"
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/1l/2003;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số: 10/2005/TTLT/BXD-BNV, ngày 22/6/2005 của Liên bộ Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, V/v Hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn. tổ chức và biên chế của Thanh tra Xây dựng ở địa phương.

- Xét đề nghị của Sở Xây dựng Lâm Đồng tại Tờ trình số: 774/TT-XDVP, ngày 04 tháng 10 năm 2005, V/v quy định "chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, mối quan hệ công tác của Thanh tra Sở Xây dựng".

- Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.


QUYẾT ĐỊNH
Điều l: Ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định "chức năng. nhiệm vụ tổ chức và quan hệ công tác của Thanh tra Sở Xây dựng Lâm Đồng".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh văn phòng UBNĐ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt và Thanh tra Sở Xây dựng Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.T.M UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

HOÀNG SĨ SƠN


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÂM ĐỒNG

------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và quan hệ công tác

của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 203/2005/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
Điều 1: Vị trí, chức năng của Thanh tra Sở:

Thanh tra Sở Xây dựng Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan thuộc Sở Xây dựng (sau đây gọi là Sở), thuộc hệ thống Thanh tra Xây dựng, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

1/ Xây dựng chương trình, kế hoạch Thanh tra hành chính, Thanh tra chuyên ngành Xây dựng trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2/ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm tra hành chính (Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở)

a) Thanh tra, kết luận, xử lý kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các bên liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra Tỉnh.

3/ Thực hiện Thanh tra chuyên ngành Xây dựng theo điều 17 Nghị định 46/2005/NĐ- CP ngày 06/04/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng.

a) Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ.

b) Thành lập các Đoàn Thanh tra để tiến hành Thanh tra Xây dựng chuyên ngành theo chương trình hoặc đột xuất do Giám đốc Sở giao.

c) Cử người tham gia đoàn Thanh tra chuyên ngành khi có yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dựng.

4/ Giải quyết kiếu nại, tố cáo

a) Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

b) Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

c) Theo dõi và kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5/ Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực Xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

6/ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng.

7/ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau Thanh tra: tổng hợp báo cáo kết quả về công tác Thanh tra hành chính, Thanh tra chuyên ngành Xây dựng và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

8/ Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra hành chính, Thanh tra chuyên ngành Xây dựng cho Thanh tra viên, cộng tác viên Thanh tra, được sử dụng cộng tác viên Thanh tra theo quy định của pháp luật.

9/ Quản lý, tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở.

10/ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở giao.

Điều 3: Tổ chức Thanh tra Sở:

1/ Thanh tra Sở được tổ chức thống nhất dưới sự quản lý, điều hành của Chánh Thanh tra Sở, Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra Tỉnh.

2/ Phó Chánh Thanh tra Sở giúp Chánh Thanh tra Sở thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn do Chánh Thanh tra Sở phân công. Phó Chánh Thanh tra Sở do Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và theo quy định của pháp luật.

3/ Một số Thanh tra viên và công chức, nhân viên thuộc các ngạch khác (nếu có giúp việc trực tiếp cho Chánh Thanh tra Sở.

4/ Các đội Thanh tra độc lập theo từng địa bàn huyện, thành phố, thị xã hoặc đội Thanh tra liên huyện (sau đây gọi tắt là Đội Thanh tra). Căn cứ vào quy mô, đặc điểm và yêu cầu quản lý của ngành, giao Sở Xây dựng và Sở Nội Vụ làm việc thống nhất với các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Sở trình Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định thành lập các Đội Thanh tra độc lập hay liên huyện.

a) Trường hợp thành lập Đội Thanh tra độc lập: Giám đốc Sở phối hợp với Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc quản lý, chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của Đội Thanh tra theo quy định của pháp luật.

Đội Thanh tra chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở.

Chánh Thanh tra Sở quy định quy chế tổ chức hoạt động cho Đội Thanh tra độc lập.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Đội phó Đội Thanh tra do Giám dốc Sở Xây dựng quyết định theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở và có sự thoả thuận bằng văn bản của Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã. Đội Thanh tra thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự Xây dựng theo quy hoạch Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các nhiệm vụ khác do UBND huyện, thành phố, thị xã phân giao.

b) Trường hợp thành lập Đội Thanh tra liên huyện: Chánh Thanh tra Sở trực tiếp quản lý điều hành và quy định quy chế hoạt động của Đội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Đội trưởng, Đội phó Đội Thanh tra do Chánh Thanh tra Sở quyết định.Điều 4: Biên chế của Thanh tra Sở:

1/ Biên chế của Thanh tra Sở là biên chế hành chính nằm trong tổng số biên chế hành chính của Sở Xây dựng được UBND Tỉnh phân bổ hàng năm. Biên chế hành chính của Thanh tra Sở gồm Thanh tra viên và công chức thuộc các ngạch khác làm việc trong Thanh tra Sở.

Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức của Thanh tra Sở phải thực hiện theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước.

2/ Lái xe, bảo vệ, kỹ thuật và một số nhân viên thực hiện công việc khác trong Thanh tra Sở được thực hiện chế độ hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.Điều 5: Quan hệ công tác của Thanh tra Sở:

1/ Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ Thanh tra hành chính của Thanh tra Tỉnh.

2/ Thanh tra Sở chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Xây dựng; tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác Thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra Bộ Xây dựng.

3/ Thanh tra Sở phối hợp với các ngành, chính quyền cấp huyện, xã và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền trong quá trình Thanh tra đối với các vấn đề có liên quan đến Xây dựng và trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật.

4/ UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tạo điều kiện và hỗ trợ cho Thanh tra Sở hoạt động trên địa bàn, trang bị các phương tiện và tạo điều kiện làm việc cho Đội Thanh tra theo quy định của pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi Đội Thanh tra trình.

5/ UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các Đội Thanh tra Xây dựng trong việc kiểm tra trật tự đô thị trên địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi có yêu cầu của Đội Thanh tra./.T.M UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

K/T CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

HOÀNG SĨ SƠN

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương