Ủy ban nhân dân tỉnh kiên giangtải về 10.28 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích10.28 Kb.
#1124

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 2459/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 05 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHỈ SỐ GIÁ PHẦN XÂY DỰNG ĐỂ ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI CÔNG TRÌNH NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CÁC VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2008/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANGCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành bảng quy định đơn giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Xét Tờ trình số 784/TTr-SXD ngày 27 tháng 8 năm 2009 của liên Sở Xây dựng - Tài chính về việc ban hành quyết định áp dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh đơn giá xây dựng mới công trình nhà ở, công trình xây dựng và các vật liệu kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng chỉ số giá phần xây dựng khu vực phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng công bố hàng quý để điều chỉnh đơn giá xây dựng mới công trình nhà ở, công trình xây dựng và các vật liệu kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện giao cho Sở Xây dựng căn cứ vào chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng công bố ở khu vực phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức xây dựng và thông báo hệ số điều chỉnh hàng quý để áp dụng trên địa bàn tỉnh, phương pháp xác định hệ số điều chỉnh như sau:

- Đơn giá xây dựng mới công trình nhà ở, công trình xây dựng và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang được điều chỉnh hàng quý bằng cách nhân với hệ số điều chỉnh (Kđc);

- Hệ số điều chỉnh (Kđc) được xác định bằng tỷ số của chỉ số giá phần xây dựng của quý hiện tại chia cho chỉ số giá phần xây dựng quý I năm 2008 (là thời điểm xây dựng đơn giá xây dựng mới công trình nhà ở, công trình xây dựng và các vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân). Đối với quý mà Bộ Xây dựng không công bố chỉ số giá xây dựng thì hệ số điều chỉnh lấy bằng với quý gần nhất đã thông báo trước đó;

- Riêng trường hợp làm căn cứ để tính giá trị bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng và các vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất: nếu hệ số điều chỉnh tính theo chỉ số giá của quý hiện tại Kđc < 1 thì chọn Kđc = 1 để thông báo áp dụng.Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh cùng Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Hà Phong


 

tải về 10.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương