Ủy ban nhân dân tỉnh đĂk nôNGtải về 9.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích9.17 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐĂK NÔNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1831 /UBND-NN

V/v: chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Đắk Nông, ngày 16 tháng 5 năm 2012

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành có liên quan;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa.


Thực hiện Công điện khẩn 08/CĐ-BNN ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về việc phòng cháy, chữa cháy rừng (phô tô đính kèm). Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đã có mưa nhiều, phân bố trên diện rộng và đều khắp, nên khả năng xảy ra cháy rừng là không cao. Tuy nhiên, để chủ động đối phó với việc cháy rừng có thể xảy ra, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan không được chủ quan và cần phải tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện nêu trên và nội dung Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông cho phù hợp với tình hình thực tế của từng khu vực.Nhận được Công văn này, yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH

- Như trên

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các thành viên BCĐ tỉnh Đăk Nông;

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NN.


PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Đức Luyện
Nguyễn Đức Luyện

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương