Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 564/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 27.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích27.4 Kb.
#23123

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
Số: 564/QĐ-UBND

straight arrow connector 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1


Hưng Yên, ngày 16 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường

nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
UỶ  BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 23/5/1997 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 17/12/1997 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế đầu tư và mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 172/TT-SNV ngày 11/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng giúp Sở tiếp nhận các chương trình, dự án về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức và vận động nhân dân xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 67 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch tổng thể về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn để Sở trình UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn do các tổ chức quốc tế tài trợ và Trung ương phân bổ;

- Điều tra, khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng nước, lập các dự án về cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ nhân dân trong tỉnh;

- Tổ chức thiết kế kỹ thuật xây dựng mô hình mẫu, tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào thi công các dự án cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Nghiên cứu đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền về cơ chế chính sách quản lý, sử dụng hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Tổ chức khai thác, vận hành quản lý công trình đúng quy định hiện hành của nhà nước và theo cơ chế đầu tư và mô hình quản lý công trình nước sạch nông thôn do UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011;

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, chất lượng nước, các công trình phục vụ vệ sinh môi trường nông thôn, tổ chức mạng lưới bảo dưỡng các công trình và hướng dẫn nhân dân vận hành sửa chữa khi cần thiết;

- Tham gia thực hiện, phối hợp chương trình nước sinh hoạt nông thôn do UNICEF, các tổ chức quốc tế khác tài trợ với các chương trình kinh tế - xã hội của các ngành khác trong phạm vi toàn tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức xã hội trong công tác truyền thông về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn;

- Thực hiện các chế độ tài chính, kế toán, chế độ quản lý lao động, tài sản theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao theo quy định của pháp luật.Điều 3.  Cơ cấu tổ chức, biên chế:

1. Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định về phân cấp công tác quản lý cán bộ của tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc, gồm:- Phòng Hành chính - Kế toán và Truyền thông;

- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và Xét nghiệm nước;

- Trạm cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

3. Biên chế: Biên chế sự nghiệp của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn được UBND tỉnh giao hàng năm tương ứng với khối lượng công việc đảm nhận.

Công nhân vận hành tại Trạm cấp thoát nước và vệ sinh môi trường thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng hưởng theo kết quả lao động do Trung tâm tự đảm bảo kinh phí.

Điều 4. Giao Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác đối với các phòng, đơn vị thuộc Trung tâm đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan và Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn có trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 

 


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Thông

 
Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 27.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương