Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 517/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 46.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích46.98 Kb.
#22538

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
Số: 517/QĐ-UBND

straight arrow connector 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1


Hưng Yên, ngày 06 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

 Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2012 - Dự án VLAP tỉnh Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Hiệp định tài trợ giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế đã được ký kết ngày 16/6/2008;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 236/QĐ-BTNMT ngày 05/02/2008 về việc phê duyệt nội dung và văn kiện dự án Hoàn thiện và Hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (dự án VLAP); số 1804/QĐ-BTNMT ngày 11/9/2008 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án Hoàn thiện và Hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam;

Căn cứ các Công văn của Ban quản lý dự án VLAP cấp Trung ương: Số 212/CPMU ngày 10/10/2011 về việc điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 và xây dựng kế hoạch hoạt động 2012; số 04/CPMU ngày 11/01/2012 về việc thẩm định kế hoạch năm 2012 dự án VLAP tỉnh Hưng Yên.

Xét Tờ trình số 79/TTr-STNMT-PPMU  ngày 29/02/2012 của  Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2012 của dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt nam (Dự án VLAP) tỉnh Hưng Yên với các nội dung sau:

1. Hợp phần và các hoạt động:

1.1. Hợp phần 1 - Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai:

-Tiếp nhận trang thiết bị cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và 6 huyện/thành phố: Hưng Yên, Khoái Châu, Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ; bao gồm cả thiết bị phần cứng và phần mềm theo nội dung đã được tỉnh ủy quyền mua sắm cho CPMU. 

-Hoàn thành khối lượng đo đạc hoàn thiện bản đồ địa chính của các gói thầu dịch vụ kỹ thuật trên địa bàn 03 huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động; hoàn thành 60% khối lượng kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 03 huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động.

- Lập khảo sát thiết kế, dự toán công trình đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính khu vực huyện Yên Mỹ thuộc dự án VLAP tỉnh Hưng Yên; xây dựng HSMT, HSYC, tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng trực tiếp với Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và các nhà thầu trúng thầu để thực hiện.

- Giám sát, thẩm định, kiểm tra nghiệm thu các gói thầu của 03 huyện: Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động và ký hợp đồng với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ này tại  huyện Yên Mỹ.

- Ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương thuê bao đường truyền internet cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 05 huyện và UBND 88 xã, phường, thị trấn của 05 huyện để thực hiện theo quy định của dự án.1.2. Hợp phần 2 - Tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai:

Mục tiêu chính là thực hiện việc vận hành đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai cấp trung ương, cấp địa phương phục vụ quản lý nhà nước và bảo đảm điều kiện cung cấp dữ liệu cho nhu cầu hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, bao gồm:

- Hoàn thành nâng cấp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 03 huyện,thành phố: Hưng Yên, Phù Cừ, Tiên Lữ.

- Tổ chức các lớp đào tạo về quản lý hồ sơ hiện đại, đăng ký và thống kê đất đai cho cán bộ cấp tỉnh và huyện về nghiệp vụ chuyên môn đồng thời đào tạo nâng cao nhận thức cộng đồng và cán bộ địa chính cấp xã được đào tạo kỹ năng về giải quyết tranh chấp đất đai, các chính sách đất đai, nghiệp vụ khách hàng theo mục tiêu của dự án.

- Tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm nâng cao nhận thức cộng đồng, các buổi họp dân để tuyên truyền nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân ở cấp xã.

- Các hoạt động về tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo bắt đầu từ năm 2012 được tăng cường thêm, ngoài việc sử dụng nguồn vốn IDA theo quy định của dự án còn có nguồn hồ trợ của Chính phủ Newzealand theo kế hoạch chung của dự án.1.3. Hợp phần 3 - Hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá:

- Tổ chức và vận hành các phần mềm quản lý tài chính và hệ thống thông tin theo dõi đánh giá (M&E, MIS), triển khai các hoạt động theo dõi đánh giá dự án nhằm đảm bảo dự án hoạt động đúng tiến độ đề ra.

- Tổ chức hội thảo tham vấn cộng đồng nhằm thu nhận những ý kiến phản hồi của các đối tượng có liên quan về nội dung thực hiện dự án.

2. Kinh phí hoạt động năm 2012:

Kinh phí dự kiến cho kế hoạch hoạt động năm 2012 là 4.692,12 nghìn USD; trong đó:

- Vốn từ nguồn IDA là 3.612,01 nghìn USD, chiếm 76,94%.

- Vốn đối ứng (của tỉnh Hưng Yên) là: 1.082,12 nghìn USD, chiếm 23,06%.Cơ cấu vốn chia ra như sau:

Đơn vị tính: Nghìn USD

STT

Nội dung hoạt động

Tổng kinh phí

Từ IDA

Từ vốn    đối ứng

1

Dịch vụ kỹ thuật:

3.366,89

2.458,25

908,64

2

Hàng hóa, thiết bị

172,15

172,15

 

3

Công tác đào tạo

136,45

123,1

13,35

4

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng

26,9

26,9

 

5

Nâng cấp Văn phòng ĐKQSDĐ tỉnh, huyện

11,11

 

11,11

5

Chi phí thường xuyên và chi khác

624,68

569,56

55,12

6

Chi phí dự phòng:

353,95

260,04

93,89

 

- Dự phòng trượt giá

95,44

73,7

21,74

 

- Dự phòng khối lượng công việc

258,49

186,34

72,15

 

TỔNG KHÁI TOÁN

4.692,12

3.610,01

1.082,12

Điều 2. Giao trách nhiệm các sở, ngành

1. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục xây dựng kinh phí cho hoạt động năm 2012 theo dự toán đã duyệt trong kế hoạch và tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện đạt kết quả.

2. Giao các thành viên trong Ban Chỉ đạo dự án VLAP tỉnh Hưng Yên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng nội dung và thời gian quy định; báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên, Chủ tịch UBND các huyện: Khoái Châu, Phù Cừ, Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ; Thành viên Ban Chỉ đạo dự án VLAP tỉnh; thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Đặng Minh NgọcКаталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 46.98 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương