Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 479/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích19.31 Kb.
#21673

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
Số: 479/QĐ-UBND

straight arrow connector 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1


Hưng Yên, ngày 26 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố

và công trình công cộng tỉnh Hưng Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG  YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 10/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 30/TTr-SVHTTDL  ngày 13/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hưng Yên, như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực.

- Bà Đỗ Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ.

3. Các Ủy viên:

- Mời ông Nguyễn Văn Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Mời bà Hồ Thị Minh Hưng, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải;

- Bà Lê Thị Thắm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh;

- Ông Đào Hữu Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Lê Ngọc Sỡi, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Lương Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Đỗ Bá Toát, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.4. Tổ Thư ký của Hội đồng tư vấn:

Gồm thành viên của các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, do Chủ tịch Hội đồng tư vấn quyết định thành lập và giao nhiệm vụ.Điều 2. Hội đồng Tư vấn có nhiệm vụ tư vấn và tham mưu giúp UBND tỉnh trong việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Hội đồng họp định kỳ một năm hai lần vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm (khi có hồ sơ đề nghị).

Cơ quan thường trực Hội đồng tư vấn đặt tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

 Nguyễn Khắc HàoКаталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 19.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương