Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên số: 469/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 17.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích17.17 Kb.
#21502

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HƯNG YÊN
Số: 469/QĐ-UBND

straight arrow connector 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 1


Hưng Yên, ngày 22 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quy chế xếp hạng di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2142/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 132/SVHTTDL-DT ngày 01/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng và cấp Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với 08 di tích như sau:

1. Di tích lịch sử:

Đình Ôn Xá, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm.2. Di tích lịch sử:

Đình, đền, chùa Nẻ Độ, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên.3. Di tích lịch sử:

Đình, đền, chùa Lương Hội, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động.4. Di tích lịch sử:

Đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ.5. Di tích lịch sử:

Đình Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang.6. Di tích lịch sử:

Đình, chùa, miếu Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ.7. Di tích lịch sử:

Đền, chùa, đậu Xanh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ.8. Di tích kiến trúc nghệ thuật:

Đình, chùa Ngà, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân các huyện: Văn Lâm, Kim Động, Phù Cừ, Văn Giang, UBND thành phố Hưng Yên; Uỷ ban nhân dân các xã, phường có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử văn hoá theo quy định của pháp luật về di sản văn hoá, Quyết định số 2142/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quy định hiện hành khác của Nhà nước có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện: Văn Lâm, Kim Động, Phù Cừ, Văn Giang, UBND thành phố Hưng Yên; Uỷ ban nhân dân các xã, phường có di tích được xếp hạng tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.


 

 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn ThôngКаталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 17.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương