Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 47.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích47.15 Kb.
#3836


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1013 /KH-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 09 tháng 6 năm 2014


KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 45/NĐ-CP ngày 11.9.2009 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa


Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 24 tháng 10 năm 2008 và Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Kết luận số 80-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Gắn việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ với thực hiện Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch số 597/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011-2015.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên, tạo môi trường xã hội và điều kiện thuận lợi cho thanh niên được làm việc, học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh, thiếu niên:

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, phẩm chất chính trị của thanh niên theo chủ nghĩa Mác - Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020”.

- Các cơ quan thông tin, truyền thông thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền về lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên. Tập trung tuyên truyền các tấm gương điển hình tiên tiến để nhân rộng, đồng thời phê phán mặt tiêu cực của thanh niên để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa.

- Chủ động, kịp thời nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng thanh niên, các tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách, lý tưởng sống của thanh niên trong tỉnh hiện nay và trong tương lai; tuyên truyền, giáo dục, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu, luận điệu sai trái, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.2. Đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp

- Củng cố, kiện toàn, sắp xếp hệ thống giáo dục và dạy nghề; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục và dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kĩ năng cho thanh niên;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách về giáo dục và đào tạo như Đề án: “Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015”; “Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh đến năm 2020”.

- Tập trung đào tạo để hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mới đáp ứng yêu cầu của kinh tế tri thức, tạo mũi nhọn phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo; bồi dưỡng và sử dụng đối với thanh niên tài năng, thanh niên khuyết tật, thanh niên nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy và sau cải tạo.

- Xây dựng cơ chế, chính sách hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; đẩy mạnh dạy nghề; khuyến khích thanh niên học và phát triển nghề truyền thống tại các địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ ở vùng nông thôn.3. Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách lao động, việc làm và giảm nghèo. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là phát triển công nghiệp, du lịch, phát triển doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ sở dịch vụ nông, lâm nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu hút nhiều lao động là thanh niên.

- Có chính sách ưu đãi, khuyến khích các thành phần kinh tế tích cực tham gia đào tạo nghề có chất lượng cao, đào tạo nghề tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi cho thanh niên học nghề và tạo việc làm theo chương trình của Chính phủ; triển khai thực hiện các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bộ đội xuất ngũ. Tiếp tục hoàn thiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; mở rộng các hình thức tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

- Chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp tổ chức các hoạt động như: “Ngày hội tư vấn nghề nghiệp”, “Hội chợ việc làm”, “Tư vấn giới thiệu việc làm và định hướng nghề nghiệp cho bộ đội xuất ngũ”, tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động, gặp gỡ trao đổi giữa thanh niên với người sử dụng lao động để tạo cơ hội học nghề - lập nghiệp cho thanh niên.

4. Phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ

- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách thu hút sinh viên, cán bộ trẻ, giỏi về địa phương công tác nhất là về các xã, phường, thị trấn; có chính sách hỗ trợ cho những sinh viên giỏi, cán bộ trẻ có năng lực được cử đi đào tạo nâng cao trình độ ở trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ đang học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài tham gia vào sự nghiệp phát kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể để tuyển chọn, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các ngành, các cấp.

- Làm tốt công tác phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và đào tạo cán bộ trẻ.

5. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát triển toàn diện

- Tiếp tục tăng cường quản lý văn hóa, xử lý kịp thời những sai phạm và ngăn chặn các ấn phẩm có nội dung không lành mạnh tác động xấu đến thanh niên; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong thanh niên.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên. Triển khai thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên có thể lực và trí lực.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các trường học, đẩy mạnh việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho cán bộ Đoàn các cấp. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình văn hóa, thể thao trọng điểm của tỉnh; từng bước xây dựng nhà thiếu nhi cấp huyện, nâng cấp các nhà văn hóa huyện, xã, nhà sinh hoạt cộng đồng, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên, đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ và năng lực công tác đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước cùng cấp với các cơ sở Đoàn trong quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và sơ kết 5 năm thực hiện chương trình vào năm 2015.

- Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Tỉnh đoàn thanh niên.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nghiên cứu ban hành các chế độ chính sách ưu đãi, thu hút, đãi ngộ đối với thanh niên.

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ: Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp báo cáo về tiến độ thực hiện và kết quả đạt được các nội dung của Kế hoạch với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong thanh niên. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và có bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.2. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển thanh niên trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn Thanh niên thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch lồng ghép cho Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tham mưu xây dựng và đưa chỉ số về thanh niên, công tác thanh niên vào chỉ số thống kê của tỉnh.

4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội Vụ, các sở, ngành có liên quan, căn cứ khả năng ngân sách tỉnh hàng năm, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách để triển khai thực hiện nội dung của Kế hoạch theo đúng tiến độ. Có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch, xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao và thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về lao động - việc làm, giảm nghèo, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề... trong đó ưu tiên lực lượng thanh niên. Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và phục hồi trong thanh thiếu niên.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục cho thanh niên; kịp thời đưa tin biểu dương những gương điển hình tiên tiến trong thanh niên; ngăn chặn kịp thời các văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, độc hại, đặc biệt là trên mạng Internet.

7. Sở Y tế: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tăng cường công tác tuyên truyền để thay đổi hành vi và nhận thức về phòng chống HIV/AIDS và các dịch bệnh nguy hiểm trong thanh niên.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tăng cường bài trừ tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm; phát huy vai trò của thanh niên trong công tác bảo vệ an ninh, quốc phòng; đấu tranh bảo vệ thanh thiếu niên trước mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử xấu.

9. Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ Kế hoạch xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện trên phạm vi ngành, địa phương; gắn các nội dung của kế hoạch với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương. Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.

10. Tỉnh đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh: Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch này; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội: Phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tham gia triển khai và giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NĐ-CP ngày 11 ngày 9 năm 2009 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, định kỳ 6 tháng, 1 năm có đánh giá kết quả thực hiện báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này./.Nơi nhận:

- Ủy ban QG về TN

- Bộ Nội vụ (để báo cáo);

- T.trực Tỉnh ủy

- T.trực HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT, N.chính V(60B).TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Văn QuếКаталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 47.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương