Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 725 /kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 25.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích25.42 Kb.
#22699


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 725 /KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ và Kế hoạch số 529/KH-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

- Phát hiện những sáng kiến và cách làm hay, những điển hình tốt trong cải cách hành chính để khen thưởng và nhân rộng trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh mục tiêu và các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 529/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, làm căn cứ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.2. Yêu cầu: ­

- Việc tổng kết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức;

- Tổng kết phải căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 529/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;

- Cần lấy ý kiến đánh giá trực tiếp của người dân, doanh nghiệp về các nội dung cải cách hành chính đã triển khai trong giai đoạn 2011 - 2015 và cho ý kiến về phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH

1. Nội dung tổng kết

Nội dung tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch số 529/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính.2. Phương pháp tiến hành

a) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và tổ chức hội nghị tổng kết (Theo đề cương báo cáo của Sở Nội vụ).

b) Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức xây dựng các báo cáo tổng kết theo lĩnh vực, cụ thể:

- Sở Tư pháp chuyên đề tổng kết: Việc thực hiện cải cách thể chế; việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Sở Nội vụ chuyên đề tổng kết: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (gắn với việc tổng kết thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ); Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

- Sở Tài chính chuyên đề tổng kết việc thực hiện cải cách tài chính công:

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP;

Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Thông báo kết luận số 37/TB-TW ngày 26 tháng 05 năm 2011 của Bộ Chính trị về Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.

Thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP;

- Sở Khoa học và Công nghệ chuyên đề tổng kết: Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất lương theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

- Sở Thông tin truyền thông: Tổng kết chuyên đề hiện đại hóa hành chính với trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyên đề tổng kết:

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Hiện đại hóa hành chính với trọng tâm việc thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương tình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

3. Thời gian tổng kết

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị trong Quý II năm 2015, báo cáo kết quả tổng kết về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2015.

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết trong Quý IV năm 2015.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Trong phạm vi quản lý, tổ chức triển khai tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn và theo lĩnh vực chuyên môn được giao theo quy định và kế hoạch đề ra.

2. Sở Nội vụ:

- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành hướng dẫn về đề cương báo cáo tổng kết và đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiến hành tổng kết bảo đảm nội dung và thời gian đề ra;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra công tác tổng kết ở một số đơn vị thuộc tinh;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền đối với những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015.

- Tổ chức hội thảo, hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị nội dung báo cáo tổng kết. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết ở tỉnh theo kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian đề ra./.Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nội vụ; Để báo cáo;

- T.trực Tỉnh ủy;

- T.trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, TP,TX;- Lưu: VT, N.chính V(62B)

CHỦ TỊCH


Đã ký


Nguyễn Mạnh HiểnКаталог: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG

tải về 25.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương