Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 103 /tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 9.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích9.26 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 103 /TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2014


THÔNG BÁO

Về việc công nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong

Trung đoàn 371” tỉnh Hải DươngXét đề nghị của Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hải Dương tại Tờ trình liên ngành số 07/TTLN-ĐTN-TNXP ngày 30 tháng 5 năm 2014 về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương TNXP “Trung đoàn 371”.

Căn cứ Chỉ thị số 46/CT-UBND ngày 16.11.1978 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Hưng về việc điều động lao động đi bảo vệ các tỉnh biên giới phía Bắc theo Chỉ thị số 371/TTg ngày 15 tháng 7 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 60-HD/TWĐTN ngày 09 tháng 8 năm 2011 và Công văn số 1404-HD/TWĐTN ngày 24 tháng 10 năm 2011 của ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc xét tặng Kỷ niện chương Thanh niên xung phong và lập hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong. Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong “Trung đoàn 371 tỉnh Hải Dương”.

2. Giao Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quản lý, hướng dẫn hoạt động đối với những người tham gia “Trung đoàn 371 tỉnh” theo Điều lệ Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét, tặng Kỷ niệm chương cho Thanh niên xung phong “Trung đoàn 371 tỉnh Hải Dương”.


Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để Tỉnh đoàn Hải Dương và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- T.trực Tỉnh ủy (Thay báo cáo);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ; Hội Cựu TNXP tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Đã ký

- Lãnh đạo Văn phòng;

- Ban Liên lạc “Trung đoàn 371 Hải Dương”;

- Lưu: VT, N.chính V(15B).Nguyễn Văn Quế
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương