Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠng o0o quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh hải dưƠng giai đOẠN 2011- 2020tải về 0.6 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PHẦN THỨ BA
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH


Để Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020 được thực hiện có kết quả, đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh có kế hoạch công bố Quy hoạch và chỉ đạo các ngành xây dựng các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

1. Văn phòng UBND


Chủ trì và phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông công bố Quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư


Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai nghiên cứu, cụ thể hóa, lồng ghép các mục tiêu, quan điểm và giải pháp pháp triển nhân lực vào các kế hoạch 5 năm, hàng năm trong thời kỳ thực hiện chiến lược.

Xác định các dự án án kêu gọi FDI, ODA cho phát triển nhân lực.

Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nguồn nhân lực của ngành mình phụ trách.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để cân đối ngân địa phương, ngân sách trung ương để cân đối các nguồn lực tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện Quy hoạch.


4. Sở Giáo dục và Đào tạo


Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình cụ thể hóa quy hoạch cho từng giai đoạn, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quy hoạch đạt hiệu quả.

Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nguồn nhân lực của ngành giáo dục, đào tạo.

Xây dựng kế hoạch theo thời kỳ cụ thể, thực hiện các chương trình, đề án nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, toàn diện.

5. Sở Lao động Thương binh Xã hội


Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện những nội dung quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là lĩnh vực dạy nghề, để tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Tăng cường công tác dự báo cung cầu lao động. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, lao động việc làm, an sinh xã hội....

Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nghề đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án phát triển nhân lực trọng điểm.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng và thực hiện Đề án về giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2020.

Xây dựng/thực hiện đề án “Quy hoạch và xã hội hóa mạng lưới dạy nghề”.


6. Sở Nội vụ


Rà soát, đánh giá thực trạng cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nguồn nhân lực về cán bộ công chức, viên chức các cấp, các ngành.

Tiếp tục thực hiện các chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011-2020

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng và thực hiện Đề án về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc lâu dài tại Hải Dương


7. Các Sở ban ngành có liên quan, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông


Phối hợp với các sở có tên nênu trên xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về đào tạo nguồn nhân lực của ngành mình phụ trách.

Trên cơ sở Quy hoạch Phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020, căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.


II. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN

1. Kiến nghị với Trung ương


Thông qua các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn phân cấp cho Bộ, ngành để thực hiện đầu tư cho phát triển nhân lực, ưu tiên tăng chi ngân sách đầu tư cho giáo dục - đào tạo, đặc biệt chú ý đến vấn đề đào tạo lại cho nhân lực đang làm việc.

Cải cách nhanh và mạnh chính sách đãi ngộ, khen thưởng, chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng công việc, năng suất lao động.

Chính phủ sớm ban hành Chiến lược, phê duyệt quy hoạch phát triển cấp quốc gia và cấp bộ, ngành; ban hành quy định về chính sách thu hút nhân tài cho khu vực công.

2. Kết luận


Do tầm mức tổng quát và phức tạp của vấn đề, bản Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011- 2020 này tập trung vào những mục tiêu, định hướng và giải pháp lớn, và cần được theo dõi, sửa đổi và bổ sung khi cần thiết khi có những điều kiện thực tiễn mới phát sinh trong trong quá trình thực hiện Quy hoạch.

Trong những năm qua, công tác phát triển nhân lực ở tỉnh Hải Dương đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiềm năng, cơ hội phát triển công tác này là rất lớn, nếu có cơ chế, chính sách đầu tư hợp lý sẽ tạo ra bước đột phá trong phát triển nhân lực cho tỉnh.Thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020 có ý nghĩa quan trọng quyết định để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải Dương lần thứ XV và công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Hải Dương.


1 Dự thảo “Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 tỉnh Hải Dương”

2 Báo cáo số: 93 /BC-UBND, ngày 27 /11/2009 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2009, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (Báo cáo tại kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khoá XIV)

3 Đề tài "Đánh giá kết quả hoạt động lĩnh vực văn hoá - xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010; đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2011 - 2015"

4 Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, tháng 9/2010

5 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XV, tháng 9/2010

6 Đề tài “Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 – 2010; đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2011 – 2015”, năm 2010


7 Đề tài "Đánh giá kết quả hoạt động lĩnh vực văn hoá - xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010; đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2011 - 2015" do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ trì nghiên cứu 2009


8 Đề tài "Đánh giá kết quả hoạt động lĩnh vực văn hoá - xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010; đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2011 - 2015" do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ trì nghiên cứu 2009

9 Đề tài "Đánh giá kết quả hoạt động lĩnh vực văn hoá - xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010; đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2011 - 2015" do Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ trì nghiên cứu 2009

10 Đề tài: “Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tỉnh Hải Dương giai đoạn 2006 – 2010; đề xuất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2011 – 2015”, năm 2010

11 Năm 2009, Hải Dương mới chỉ có 9,6% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia và 16% trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia. Kết quả này thấp hơn mục tiêu đã được đề ra tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 5 năm trước đó.

12 tình theo giá năm 2010
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương