Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 516/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 0.98 Mb.
trang8/12
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.98 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:……………………………............................................................ Giới tính: ……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................................................................................................................

Nơi sinh: ...................................................................................................................................................................

Dân tộc: ....................................................... Quốc tịch: ....................................................................................

Tình trạng sức khoẻ: ............................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................................................................

Nơi đang cư trú: .................................................................................................................................................

 Gia đình:


ÔngHọ và tênNgày, tháng, năm sinhĐịa chỉ liên hệĐiện thoại,/fax/ emailQuan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi


 Cơ sở nuôi dưỡng5: ......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
Lý do nhận con nuôi: ........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

………...…………………………………………………………………......................................................................
Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho.......................................................................................................6 nơi chúng tôi/tôi thường trú.
Đề nghị7 ...................................................................................................................... xem xét, giải quyết.
.................., ngày ................. tháng ........... năm.................

ÔNG BÀ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

C
Mẫu TP/CN-2011/CN.06
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:

Họ và tên: ......................................... .Ngày sinh: .......................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................

Số Giấy CMND: ............................... ..Nơi cấp: ......................Ngày cấp ..................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................

Nơi thường trú: ............................................................................................................

Tình trạng hôn nhân8: ..................................................................................................

2. Bà:

Họ và tên: ............................................Ngày sinh: ......................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................

Số Giấy CMND: .................................. Nơi cấp: .............. Ngày cấp .........................

Nghề nghiệp: ................................................................................................................

Nơi thường trú: .............................................................................................................

Tình trạng hôn nhân9: ...................................................................................................

.......................................................................................................................................3. Hoàn cảnh gia đình10: .............................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

4. Hoàn cảnh kinh tế:

- Nhà ở: ........................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- Mức thu nhập: ............................................................................................................

......................................................................................................................................

- Các tài sản khác: ......................................................................................................

....................................................................................................................................

..............., ngày........ tháng..........năm..............

Ông

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............., ngày...........tháng............ năm.........

Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn

(Ký, ghi rõ họ tên)Xác minh của công chức tư pháp - hộ tịch11:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............., ngày...........tháng............ năm.........

Người xác minh

(Ký, ghi rõ họ tên)Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

..............., ngày...........tháng............ năm.........TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)18. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh bằng văn bản; trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 2. Công chức Tư pháp - Hộ tịch trình Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Bước 3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Theo mẫu TP/CN-2011/CN.04);

Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại UBND cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Mẫu TP/CN-2011/CN.04).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký nhưng cả Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;

- Cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

Mẫu TP/CN-2011/CN.04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI


Kính gửi: 1 ...................................................................................

Chúng tôi /tôi là:
ÔngHọ và tênNgày, tháng, năm sinhNơi sinhDân tộcQuốc tịchNơi th­ường trúSố Giấy CMND/Hộ chiếuNơi cấpNgày, tháng, năm cấpĐịa chỉ liên hệĐiện thoại/fax/emailĐã nhận người có tên dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên: .....................................................................Giới tính: ...............................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................

Nơi sinh: ......................................................................................................................

Dân tộc: ............................................Quốc tịch: ..........................................................

Nơi thường trú: ............................................................................................................Phần khai về bên giao con nuôi trước đây2:
ÔngHọ và tênNgày, tháng, năm sinhNơi sinhDân tộcQuốc tịchNơi th­ường trú/tạm trúSố Giấy CMND/Hộ chiếuNơi cấpNgày, tháng, năm cấpĐịa chỉ liên hệĐiện thoại/fax/email

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương