Ủy ban nhân dân tỉnh hà giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích19.76 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 338 /QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 21 tháng 02 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020

của tỉnh Hà Giang năm 2012ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/01/2013;

Căn cứ quyết định số 3447/QĐ-BYT, ngày 22/9/2011 - 2020 và Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 25/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 23/TTr-SYT ngày 05/02/2013 của Sở Y tế về việc xin ra Quyết định công nhận xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế năm 2012 tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 20 xã/phường/thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Hà Giang năm 2012 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sở Y tế Hà Giang, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố và Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, củng cố, duy trì, phát huy kết quả đã đạt được, giữ vững danh hiệu đạt đơn vị xã đạt Tiêu chí quốc gia về giai đoạn 2011-2020 trong những năm tiếp theo.

Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố chủ trì, tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các xã/phường/thị trấn đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020.Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Bộ Y tế;

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- CVP, các PVP UBND tỉnh;- Lưu: VT, NN, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Sèn Chỉn Ly


DANH SÁCH

Các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020

của tỉnh Hà Giang năm 2012

(Kèm theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh Hà Giang)


TT

Tên Đơn vị

1

Xã Mậu Duệ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

2

Xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

3

Thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

4

Xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

5

Xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

6

Xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

7

Xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

8

Quang Minh, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

9

Thị trấn Vinh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

10

Xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

11

Xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

12

Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

13

Xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

14

Xã Tân Lập, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

15

Xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

16

Xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

17

Xã Bằng Lang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

18

Xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

19

Xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

20

Xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang


(ấn định danh sách 20 đơn vị xã/phường/thị trấn)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương