Ủy ban nhân dân tỉnh daklak cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 50.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích50.14 Kb.
#22323


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH DAKLAK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 503/UBND-TĐKT

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 02 năm 2007

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ: 98/2006/QĐ-TTG
NGÀY 05/5/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 05/5/2006 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số: 98/2006/QĐ-TTG quy định về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ;

Để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tốt quy định trên Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

I- Đối tượng khen thưởng:

Đối tượng được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, là các đối tượng được quy định tại Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.II- Tiêu chuẩn khen thưởng: (có các biểu mẫu kèm theo)

III- Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

+ Tờ trình của ƯBND huyện, thành phố

+ Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng (có mẫu kèm theo)

+ Bản khai thành tích (có mẫu kèm theo)

+ Các căn cứ xét khen: biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, y sao lý lịch, quyết định, xác nhận có liên quan.

Bộ hồ sơ trên phải được lưu trữ ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh để phục vụ cho việc khiếu tố, khiếu nại và tra cứu.III- Tổ chức thực hiện:

1 - Rà soát phân loại hồ sơ tồn đọng tại UBND xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố cần phân loại:

+ Hồ sơ đủ điều kiện, căn cứ đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thì lập danh sách trình Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng;

+ Hồ sơ thiếu căn cứ thì yêu cầu bổ sung;

+ Hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, căn cứ thì phải trực tiếp trả lời cho dân

2- Cần chú ý không đề nghị khen trùng lặp như thành tích của gia đình được Nhà nước khen thưởng cho bố mẹ, nay lại kê khai đề nghị khen tiếp cho từng người trong gia đình.

Hội đồng Thi đua khen thưởng phải làm việc tập thể và cần mời một số cán bộ cũ hiểu biết được tình hình trước đây tham dự khi xét duyệt cũng như khi xác minh thành tích.

3- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xét và đề nghị chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét và quyết định tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân đang công tác và sinh sống tại đơn vị, địa phương mình (kể cả những người hưu trí, mất sức, từ trần ở địa phương).

Danh sách đề nghị khen thưởng nhất thiết phải công khai ở khu dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trụ sở UBND xã ít nhất 15 ngày để cán bộ, nhân dân tham gia, giám sát trước khi trình UBND tỉnh khen thưởng. /.

5- Thời gian thực hiện:

Đối với các huyện, thành phố hoàn thành xét và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 30-6-2007.

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn các huyện, thành phố, các Sở, ban ngành của tỉnh thực hiện Quyết định số: 98/2006/QĐ-TTG, ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh, thông qua Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để xem xét giải quyết./.Nơi nhận:

- Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

- VPHĐND;

- VPUBND;

- VP Tỉnh ủy;

- UBND các huyện;

- Công báo;

- Lưu VT, TĐ.

(huongdan-duc-mD)50bCHỦ TỊCH

Đã ký

Lữ Ngọc Cư…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN KHAI THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN

ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN:

1) Họ và tên: 2) Sinh năm 19

3) Chính quán: Xã huyện, thị xã, TP tỉnh

4) Trú quán: Xã, phường huyện, TP tinh Đắk Lắk

5) Thành phần bản thân sau 1954 hiện nay

6) Dân tộc 7) Tôn giáo 8) Văn hoá

9) Ngày tham gia cách mạng

10) Ngày vào Đảng CS Việt Nam

11) Chức vụ hiện nay: Trong Đảng

Chính quyền

Đoàn thể

(Nếu không còn sinh hoạt Đảng ghi rõ lý do)12) Chức vụ trong thời gian khen thường

II- QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ ĐẾN NAY

Từ ngày tháng năm

Đến ngày tháng năm

THÀNH TÍCH (Chức vụ việc làm)

Nơi hoạt động1/ Thời kỳ kháng chiến chống Pháp


2/ Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ


3/ Từ sau ngày 30-4-1875 đến nay
III- KHEN THƯỞNG

Ngày tháng năm

KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH

Hình thức khen thưởng
IV- KỶ LUẬT

Ngày tháng năm - Nội dung sai phạm – Hình thức kỷ luật (kể các trong cơ quan đoàn thể)V- LÝ DO ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

VI- CAM ĐOAN VÀ ĐỀ NGHỊ:

Tôi xin cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Dưới đây là những người biết rõ thành tích của tôi:

Ông bà……………………………………năm 19…..làm

Nay ở

Ông, bà……………………………………năm 19….làmNay ở

…..ngày…..tháng……năm 2007

(Ký và ghi rõ họ tên)UBND xã, phường…………………….

hoặc đơn vị cơ sở………………………

Xác nhận thành tích của ông, bà……….

…………………………………………

Đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh

(Ký tên, đóng dấu)


Каталог: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ

tải về 50.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương