Ủy ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúctải về 30.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích30.38 Kb.
#22607


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẢNG BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 522/UBND Đồng Hới, ngày 17 tháng 3 năm 2008

V/v bổ sung phụ lục 4 kèm theo

QĐ số 31/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình

Kính gửi : - Các sở, ngành liên quan;

- Uỷ ban Nhân dân các huyện, thành phố

Do sơ suất trong in ấn ban hành văn bản nên tại Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2008 đã thiếu phụ lục 4 "Nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực và hạng đất tại các huyện và thành phố".

Vì vậy, UBND tỉnh gửi bổ sung Phụ lục 4 "Nguyên tắc phân loại đường, vị trí, khu vực và hạng đất tại các huyện và thành phố" kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007 để các sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện./.


Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

- TT Công báo; PHÓ VĂN PHÒNG

- Lưu VT, CVNN,


(Đã ký)

Hoàng Ngọc Hoà

PHỤ LỤC 4:

NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI ĐƯỜNG, VỊ TRÍ, KHU VỰC VÀ HẠNG ĐẤT TẠI CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 21/12/2007

của UBND tỉnh Quảng Bình)
1) Đất nông nghiệp: bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất lâm nghiệp. Hạng đất để xác định giá đất theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số: 326/TTg ngày 18/5/1996.

Phân loại hạng đất: Hạng đất để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cụ thể phân hạng đất như sau:

+ Hạng 2: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt kém hơn hạng 1, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đất hạng 1.

+ Hạng 3: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 2, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 2.

+ Hạng 4: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 3, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 3.

+ Hạng 5: Đất ở miền núi tương đối thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có vị trí xa trục đường giao thông, đất ở vùng sâu, vùng xa của xã trung du và đồng bằng, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất trung bình của hạng 4.

+ Hạng 6: Đất ở vùng núi cao, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa của các xã trung du và đồng bằng không thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, dân cư thưa thớt, có giá đất trung bình thấp nhất trong các hạng đất và thấp hơn giá đất trung bình của hạng 5.2) Đất ở, đất sản xuất, đất kinh doanh và đất phi nông nghiệp ở nông thôn được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã

Vị trí của từng loại đất trong một xã được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã:

- Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính nằm tại trung tâm xã hoặc cụm xã (gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế), gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc không nằm tại khu vực trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thôn.

- Khu vực 2: Nằm ven trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu thương mại, khu du lịch, khu chế xuất.

- Khu vực còn lại trên địa bàn xã:

Việc phân loại khu vực để xác định giá đất theo nguyên tắc: Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực được xác định vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc: vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

3) Đất khu dân cư vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị.

a) Phạm vi đất:

- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị trong tỉnh bao gồm, các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ.

- Đất khu dân cư ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính bao gồm: đất ven ngã 3, ngã 4 của tỉnh lộ, quốc lộ 1A, giữa quốc lộ 12A với quốc lộ 1A, ven quốc lộ 1A, 12A và ven các tỉnh lộ, ven bến cảng, sân bay do Trung ương và tỉnh quản lý.

- Đất khu thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị là toàn bộ diện tích đất nằm trong khu thương mại, khu du lịch bao gồm cả đất khu dân cư nằm trong khu thương mại, khu du lịch theo Quyết định của UBND tỉnh quy định.

Sở Tài chính chủ trì cùng với sở Tài nguyên - MT, sở Xây dựng, Cục Thuế và UBND các huyện, Thành phố xác định cụ thể phạm vi đất vùng ven nói trên.

b) Khu vực đất:

- Khu vực 1: Các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa tỉnh lộ với Quốc lộ 1A, giữa Quốc lộ 12A với Quốc lộ 1A; ven tỉnh lộ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A; tiếp giáp khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh quy định.

- Khu vực 2: gần với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa tỉnh lộ với Quốc lộ 1A, giữa Quốc lộ 12A với Quốc lộ 1A; ven tỉnh lộ, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 12A; gần khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo Quyết định của UBND tỉnh quy định.

- Khu vực 3: Các vùng còn lại.4) Đất ở, sản xuất, kinh doanh và đất phi nông nghiệp tại khu vực Thành phố Đồng Hới và thị trấn các huyện trong tỉnh:

a) Phân loại đường phố: Đường phố thuộc thành phố Đồng Hới và các thị trấn các huyện lỵ, thị trấn Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh được phân loại theo phụ lục 3 kèm theo bản quy định này.

Đối với các đường phố mới mở, các đường phố chưa được phân loại trong phụ lục 1 và 2 nói trên hoặc có các yếu tố phát sinh làm thay đổi cơ bản loại đường phố thì được phân loại theo quy định sau đây:

Loại đường phố trong thành phố Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ, thị trấn Nông trường Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh để xác định giá đất căn cứ chủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, thuận tiện trong sinh hoạt và trên cơ sở khảo sát thực tế trên thị trường để phân thành các loại:

- Đường loại 1: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, buôn bán, du lịch, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất.

- Đường loại 2: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng chủ yếu đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 1.

- Đường loại 3: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 2.

- Đường loại 4: Là các đường phố còn lại, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đường loại 3.

- Đường loại 5: Là các đường phố còn lại, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đường loại 4.b ) Phân loại vị trí: Việc xác định vị trí đất trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế của từng vị trí đất trong từng đường phố cụ thể như sau:

- Vị trí 1: áp dụng với đất ở liền cạnh đường phố (mặt tiền) .

- Vị trí 2: áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẻm của đường phố có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào được)

- Vị trí 3: áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẽm của đường phố có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 ( xe ô tô hoặc xe ba bánh không vào được)

- Vị trí 4: áp dụng đối với các lô đất trong ngõ, trong hẽm của các ngõ, hẽm thuộc vị trí 2, vị trí 3 nêu trên và các vị trí còn loại khác mà điều kiện sinh hoạt kém.

5) Việc áp dụng hệ số tăng giảm ở các lô đất:

- Những lô đất có hai mặt liền cạnh với 2 đường phố khác nhau (2 mặt tiền) thì loại đường phố được áp dụng để xác định giá đất là đường phố có mặt chính của lô đất theo quy hoạch và được áp dụng hệ số 1,2 (tăng 20%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất có hướng chính là các hướng Đông, Nam, giữa hướng Đông và Nam được áp dụng hệ số 1,1 (tăng 10%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất nằm gần khu vực trung tâm Thành phố, huyện lỵ, gần khu vực kinh doanh, buôn bán (trong phạm vi 200m) thì tuỳ theo mức độ xa, gần để áp dụng hệ số từ 1,1 đến 1,3; những lô nằm xa khu vực trung tâm thành phố, huyện lỵ, xa khu vực kinh doanh, buôn bán hơn mức trung bình thì tuỳ theo mức độ xa gần để tính hệ số từ 0,7 đến 0,9 so với giá đất của loại đường phố đó.

- Trên cùng một ngõ, một kiệt, một hẽm thì những lô đất đầu ngõ, kiệt, hẽm được áp dụng hệ số từ từ 1,1 đến 1,2; những lô đất cuối ngõ, cuối kiệt, cuối hẽm được áp dụng hệ số từ 0,8 đến 0,9 so với giá đất tương ứng với vị trí của những lô đất đó.

- Trên cùng một trục đường được phân thành nhiều loại đường phố khác nhau để tính giá đất thì những lô đất nằm ở vị trí chuyển tiếp từ đường phố loại cao hơn (có giá đất cao hơn) sang đường phố loại thấp hơn (có giá đất thấp hơn) thì được áp dụng hệ số 1,2 so với giá đất tương ứng của loại đường phố áp dụng cho lô đất đó.- Đối với các lô đất có chiều sâu dài hơn 50m thì cứ 50m được tính lùi lại một vị trí trên cùng một loại đường./.

Каталог: 3cms -> scripts -> fckeditor -> web -> upload -> File -> ChuyenMuc -> TraCuuGiaDat
File -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
File -> QuyếT ĐỊnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Quảng Trạch đến năm 2020
File -> QuyếT ĐỊnh về việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai giữa
File -> Về việc giải quyết (lần 2) đơn khiếu nại của ông Lê Đức Thịnh, thường trú tại thôn Xuân Tổng, xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá. Chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh quảng bìNH
File -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình
File -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
File -> UỶ ban nhân dân tỉnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
TraCuuGiaDat -> Ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình số: 20/2010/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
TraCuuGiaDat -> QuyếT ĐỊnh v/v quy định đơn giá thuê đất

tải về 30.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương