Ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích19.93 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CAO BẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 739/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 6 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp,

tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao BằngỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ Sáng kiến;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

Căn cứ Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 598/TTr-SNV ngày 29 tháng 5 năm 2012,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2561/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 4 như sau:"Điều 4. Các điều kiện để công nhận sáng kiến

6. Những sáng kiến đủ hồ sơ hợp lệ được Hội đồng sáng kiến đánh giá, xếp loại một trong hai mức “Đạt" hoặc “Không đạt” (điểm bình quân của các thành viên đánh giá theo thang điểm 100):

- Sáng kiến được đánh giá, xếp loại ở mức “Đạt” phải có điểm bình quân của các thành viên đánh giá từ 65 điểm trở lên (theo thang điểm 100), không có tiêu chuẩn nào dưới 12 điểm và có ít nhất 2/3 số thành viên đánh giá ở mức “Đạt”. Sáng kiến được đánh giá, xếp loại ở mức “Đạt” được xếp thành các loại sau:

+ Loại tốt: Từ 90 điểm trở lên (loại A);

+ Loại khá: Từ 75 đến dưới 90 điểm (loại B);

+ Loại trung bình: Từ 65 đến dưới 75 điểm đến (loại C);

- Sáng kiến được đánh giá, xếp loại ở mức “Không đạt” có điểm bình quân của các thành viên đánh giá dưới 65 điểm (theo thang điểm 100).

(có mẫu phiếu chấm điểm sáng kiến - Phụ lục 2)”.

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 Điều 4 như sau:

“7. Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh chỉ xem xét, đánh giá những sáng kiến có đủ hồ sơ hợp lệ”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

"Điều 10. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến

1. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến bao gồm:

a) Báo cáo sáng kiến (kèm theo mẫu - Phụ lục 1).

b) Các tài liệu, giấy tờ, hình ảnh liên quan (nếu có).

c) Giấy chứng nhận sáng kiến cấp cơ sở nếu là sáng kiến đề nghị công nhận cấp tỉnh (kèm theo mẫu - Phụ lục 3).

Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh lập thành 03 bộ.

2. Nội dung báo cáo sáng kiến:

a) Tác giả sáng kiến, hoặc các đồng tác giả sáng kiến (nếu có) và tỷ lệ đóng góp của từng đồng tác giả.

b) Tên sáng kiến; lĩnh vực áp dụng.

c) Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến.

d) Mô tả bản chất của sáng kiến, trong đó chỉ rõ những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

- Tính mới, tính sáng tạo, tính khoa học;

- Hiệu quả: Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có) và theo ý kiến của tác giả sáng kiến;

- Khả năng và các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến;

- Thời gian và những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có)”.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thành viên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban TĐKT Trung ương;

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND,UBND tỉnh;

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Báo Cao Bằng, Đài PT-TH tỉnh;- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu: uploads -> news -> 2015 12
news -> * Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke Trình tự thực hiện: Bước 1
news -> 01. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
news -> Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 3 sao cho khách sạn, làng du lịch
news -> NGÀy môi trưỜng thế giớI 2016 (wed 2016) cuộc chiến chống nạn buôn bán trái phéP ĐỘNG, thực vật hoang dã
news -> LÝ LỊch khoa học I. Thông tin chung
news -> LÝ LỊch khoa họC
2015 12 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập sử 11 hk1 Câu Tình hình nước Nga trước cách mạng
2015 12 -> TRƯỜng đhcn quảng ninh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương