Ủy ban nhân dân tỉnh bình thuậNtải về 30.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích30.32 Kb.ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬNSố: 885/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhan Thiết, ngày 25 tháng 3 năm 2009
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BCN ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ Công nghiệp về hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 79/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015;

Căn cứ Quyết định số 80/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006-2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 293/TTr- SCT ngày 11 tháng 3 năm 2009 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010”. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tại khoản 1 và khoản 2 phần IV Quyết định số 3031/QĐ-UBND có ghi:

“1. Sở Công nghiệp:

a) Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình; điều phối toàn bộ hoạt động của Chương trình và thực hiện triển khai các nội dung của Chương trình.

....................

....................

đ) Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp Sở Công nghiệp lập kế hoạch mời Trung tâm Tiết kiệm năng lượng (TKNL) tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức và quản lý năng lượng cho lãnh đạo các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm, các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng cho người làm công tác thiết kế, thẩm định thiết kế, cấp giấy phép xây dựng công trình tòa nhà cao tầng.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Công nghiệp xây dựng Đề án thí điểm mô hình quản lý và sử dụng năng lượng tại một số doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiến hành khảo sát, xây dựng mô hình thí điểm hỗ trợ tổ chức hệ thống quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các cơ sở sản xuất trọng điểm (đào tạo, cung cấp tài liệu, kiểm toán năng lượng, phân công người chuyên trách quản lý năng lượng, hỗ trợ kỹ thuật, thông tin về tiết kiệm năng lượng...) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đăng ký tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Xây dựng mô hình thí điểm sử dụng năng lượng tiết kiệm trong hộ gia đình.

c) Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài đổi mới công nghệ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hiệu quả giảm chi phí năng lượng của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.”

Nay điều chỉnh, bổ sung lại như sau:

“1. Sở Công thương:

a) Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức liên quan thực hiện Chương trình; theo dõi việc tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình theo phân công trên địa bàn tỉnh.

b) Xây dựng Đề án tiết kiệm năng lượng cho công trình công cộng trên toàn tỉnh, thay thế sử dụng thiết bị chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng, sử dụng hệ thống đóng ngắt trong vận hành đảm bảo tiết kiệm 10% điện năng.

c) Quản lý việc đăng ký thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng lượng hàng năm của các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh định kỳ báo cáo Bộ Công thương.

d) Xây dựng Đề án tổ chức mô hình thí điểm tiết kiệm năng lượng, ứng dụng thiết bị gia nhiệt nước bằng năng lượng mặt trời và năng lượng khác tại bệnh viện, trường học, nhà cao tầng... trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đăng ký tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

đ) Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm ứng dụng giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên điạ bàn tỉnh. Hàng năm, căn cứ nhu cầu về việc hỗ trợ, Sở Công thương có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện chương trình cho năm sau, gửi Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, cân đối, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ghi kế hoạch cho đơn vị thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh.

e) Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức và quản lý năng lượng cho lãnh đạo các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

f) Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí một phần kinh phí khoa học và công nghệ hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực hiện các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Chủ trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phương pháp kiểm toán năng lượng cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm.

c) Hỗ trợ kinh phí cho các đề tài đổi mới công nghệ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, giảm chi phí năng lượng của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 về ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ và xúc tiến năng suất, chất lượng của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2010 phù hợp với việc phân công tại Quyết định này.”

Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh khoản 1 và khoản 2 Phần IV, các nội dung khác tại Quyết định số 3031/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh;

- Lưu: VT, KT. Hiệp (5b).


CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Thành


: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương