Ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận công ty tnhh mtv khai thác cttl bình thuậN o0otải về 2.1 Mb.
trang1/32
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL BÌNH THUẬN

---------------o0o----------------

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận, 5/2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL BÌNH THUẬN

---------------o0o----------------

DỰ ÁN: SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (WB8)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI (ESIA)

Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cao an toàn Hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận


CHỦ ĐẦU TƯ


ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Bình Thuận, 5/2015

MỤC LỤCCÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

danh MỤC BẢNG vi

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

TÓM TẮT 8

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU 12

1.1 Thông tin chung của dự án 12

1.2 Mục tiêu và phương pháp đánh giá môi trường 12

1.3 Mục tiêu và phương pháp đánh giá xã hội 14

1.4 Chủ đầu tư và nguồn vốn 14

1.5 Đơn vị tư vấn 15

CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN 16

1.6 Tổng quan 16

1.7 Phạm vi công việc của tiểu dự án 18

1.7.1 Đập 18

1.7.2 Đập phụ số 1 và 3 19

1.7.3 Nguồn nước cấp cho hồ Sông Quao 19

1.7.4 Tràn xả lũ 21

1.7.5 Đường thi công 21

1.7.6 Xây dựng nhà Quản lý 21

2.2.5. Hạng mục phụ trợ 25

2.2.6. Các nguồn tài nguyên đề xuất sử dụng 26

2.3. Tiến độ thi công 27

CHƯƠNG III. CHÍNH SÁCH VÀ KHUNG LUẬT PHÁP, THỂ CHẾ 28

1.8 Các chính sách và quy định của quốc gia về an toàn môi trường và xã hội 28

1.8.1 Môi trường 28

1.8.2 Các quy định về an toàn đập 31

1.8.3 Thu hồi đất 31

1.8.4 Người bản địa/ dân tộc thiểu số 32

1.9 Những ảnh hưởng của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất 33

1.10 Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới 33

1.11 Ý nghĩa của chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới đối với các dự án được đề xuất 34

CHƯƠNG IV. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN 36

1.12 Chế độ thủy văn và hệ sinh thái của hồ Sông Quao và kênh nhận nước 36

1.12.1 Đặc điểm thủy văn 36

1.12.2 Nguồn nước cấp cho hồ 37

1.12.3 Kênh nhận nước hạ lưu hồ chứa 37

1.12.4 Hệ sinh thái của hồ và kênh nhận nước 38

1.13 Khí hậu và khí tượng 38

1.14 Đặc điểm địa hình 39

1.15 Hiện trạng môi trường nước 39

1.16 Hiện trạng môi trường không khí 41

1.17 Hiện trạng môi trường đất 41

1.18 Môi trường sinh học 41

1.19 Điều kiện kinh tế - xã hội 42

1.19.1 Đặc điểm chung 42

1.19.2 Dân số 43

1.19.3 Việc làm 44

1.19.4 Thu nhập và chất lượng cuộc sống các hộ gia đình 44

1.19.5 Thay đổi về điều kiện sống 44

1.19.6 Giáo dục 45

1.19.7 Đất đai 45

1.19.8 Sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế 46

1.19.9 Điều kiện nhà ở, vệ sinh 47

1.19.10 Cung cấp nước 48

1.19.11 Dân tộc thiểu số 49

1.19.12 Đặc điểm về giới trong khu vực tiểu dự án 49

1.20 Các rủi ro, sự cố đã xảy ra và biện pháp khắc phục 51

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 53

1.21 Sàng lọc môi trường và xã hội 53

1.22 Tác động tích cực tiềm tàng 54

1.23 Các tác động tiêu cực tiềm tàng 55

1.23.1 Tác động đến thu hồi đất 55

1.23.2 Tác động tiêu cực đến Môi trường và Xã hội trong thi công 55

1.23.3 Tác động lâu dài 62

1.23.4 Những vấn đề khác 63

1.24 Những tác động tiêu cực và những vấn đề cần được giải quyết 63

CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ 65

6.1. Không thực hiện tiểu dự án 65

6.2. Các phương án lựa chọn khi thực hiện tiểu dự án 65

CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP) 66

7.1. Các công cụ liên quan 66

7.2. Kế hoạch giảm thiểu 66

7.3. Kế hoạch giám sát môi trường 71

7.4. Thể chế và nâng cao năng lực 72

7.5. Kinh phí 72

8.1. Mục tiêu của việc tham vấn cộng đồng trong lập báo cáo ESIA 74

8.2. Tham vấn đánh giá tác động xã hội 74

8.2.1. Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng cho việc đánh giá tác động xã hội 74

8.2.2. Tóm tắt các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng trong quá trình tham vấn đánh giá xã hội 75

8.3. Tham vấn đánh giá tác động môi trường 76

8.3.1. Các hoạt động tham vấn cộng đồng đã triển khai 76

8.3.3. Các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng 80

8.4. Kế hoạch công bố ESMP 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

PHỤ LỤC 86

PHỤ LỤC A – MÔI TRƯỜNG 87

Phụ lục A1- Bản vẽ các hạng mục công trình chính 88

Phụ lục A2- Các loại bản đồ 93

Phụ lục A3- Khung chính sách, thể chế và quy định 95

Phụ lục A4 - Sàng lọc môi trường và xã hội 100

Phụ lục A5 - Sơ đồ vị trí lấy mẫu và vị trí quan trắc môi trường 111

Phụ lục A6 - Kết quả phân tích mẫu môi trường 114

Phụ lục A7 - Các biên bản tham vấn cộng đồng 134

Phụ lục A8- Thông số kỹ thuật môi trường (Để đưa vào hợp đồng đấu thầu và xây dựng) 188

Phụ lục A9- Quy trình phát lộ phát hiện 204

Phụ lục A10- Thủ tục quản lý bom, mìn và vật liệu nổ 208

Phụ lục A11- Kế hoạch ứng phó sự cố 215

Phụ lục A12- Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) 223

Phụ lục A13- Hình ảnh thực hiện ESIA 229

PHỤ LỤC B – XÃ HỘI 235

Phụ lục B1- Phương pháp luận 236

Phụ lục B2- Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng 237

Phụ lục B3- Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia 241

Phụ lục B4- Kế hoạch hành động giới 247

Phụ lục B5: Mô tả hệ thống giải quyết khiếu nại 251

Phụ lục B6- Công tác bố thông tin, giám sát và đánh giá 257

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương