Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 30.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích30.2 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1235/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bình Phước, ngày 13 tháng 6 năm 2012QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính

của tỉnh Bình Phước năm 2012CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 13/5/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 88/BC-SNV ngày 08/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính của tỉnh Bình Phước năm 2012”.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

tuyển dụng công chức hành chính của tỉnh Bình Phước năm 2012


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND

ngày 13/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnhI. Cơ sở pháp lý

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2012 và nhu cầu công việc của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, cụ thể:

- Biên chế được giao là: 2.321 biên chế;

- Biên chế đã thực hiện là: 1.699 biên chế;

- Biên chế hiện còn là: 622 biên chế;II. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm bổ sung vào đội ngũ công chức hành chính của tỉnh những người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn theo quy định, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính của tỉnh năm 2012.

III. Nguyên tắc tuyển dụng

- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển và do Hội đồng thi tuyển của tỉnh tổ chức thực hiện.III. Quy trình tổ chức

1. Công tác chuẩn bị

- Sở Nội vụ có trách nhiệm ra Thông báo tuyển dụng theo Kế hoạch này và quy định của pháp luật;

- Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng.


- Thông báo tuyển dụng được đăng trên phương tiện thông tin đại chúng và trang điện tử của Sở Nội vụ;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng Tuyển dụng.

- Hội đồng Tuyển dụng thành lập Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Chấm thi, Tổ Giúp việc và các tổ chức giúp việc khác theo quy định để tổ chức thi tuyển.

2. Tổ chức thực hiện

a) Tổ chức ôn thi

- Thường trực Hội đồng Thi tuyển (Sở Nội vụ) tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, báo cáo Hội đồng Thi tuyển xem xét, quyết định.

- Các thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự tuyển sẽ được ôn tập, hệ thống lại kiến thức các môn thi.

- Tổ chức ôn thi: Dự kiến trong 02 ngày.

b) Tổ chức thi

- Thông báo địa điểm thi, ngày thi và nội dung thi.

- Tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong 02 ngày gồm các môn thi:

+ Môn kiến thức chung;

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành;

+ Môn ngoại ngữ;

+ Môn tin học.

Thời gian và địa điểm thi tuyển sẽ do Hội đồng Thi tuyển thông báo cụ thể đến các thí sinh đủ điều kiện dự thi.

c) Chấm thi

Việc chấm thi do Ban Chấm thi thực hiện ngay sau khi kết thúc việc thi tuyển.

3. Công bố kết quả thi

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi, Hội đồng Thi tuyển công bố kết quả thi tại trụ sở và trên trang điện tử của Sở Nội vụ.4. Trách nhiệm của Hội đồng Thi tuyển

- Hội đồng thi tuyển lập danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

- Công bố Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đến các cơ quan, đơn vị và trên trang web của Sở Nội vụ, sau khi được UBND tỉnh ra quyết định công nhận.

- Thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển.5. Lệ phí, kinh phí tổ chức kỳ thi

- Lệ phí thi: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên bộ Bộ Tài chính- Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.- Kinh phí tổ chức thi tuyển thực hiện theo quy định hiện hành. Phần vượt quá do ngân sách cấp bù. Thường trực Hội đồng Thi tuyển (Sở Nội vụ) chủ trì phối hợp với Sở Tài chính lập dự trù kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm lập danh sách thí sinh dự tuyển theo thông báo tuyển dụng, gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Tuyển dụng xem xét, quyết định.

2. Căn cứ nhu cầu tuyển dụng do các cơ quan, đơn vị đăng ký, Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và tổ chức xét hồ sơ dự tuyển theo quy định.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình tổ chức tuyển dụng, sắp xếp địa điểm thi và phòng thi phục vụ kỳ thi tuyển công chức của tỉnh.

4. Thường trực Hội đồng Thi tuyển (Sở Nội vụ) chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; đồng thời, bảo đảm tổ chức kỳ thi thật nghiêm túc, đạt chất lượng, đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi tuyển (Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương