Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚCtải về 18.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.83 Kb.Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 1197/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 08 tháng 6 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp giấp phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện may túy tự nguyện;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 999/TTr-SLĐTBXH ngày 31/5/2012 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được ban hành tại Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Huy Phong


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ CỦA SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2012
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


STT

Mã số

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

015955

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy đối với cơ sở đã thành lập của tổ chức, cá nhân”

Thủ tục mới thay thế

2

015996

Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy

Thủ tục mới thay thế
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương