Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc số: 434/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.84 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC

Số: 434/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 09 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn tiền sử dụng đất, chi phí đo đạc, thuế trước bạ và lệ phí khi

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định 33/2007/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 398/TTr-STC ngày 22/02/2012,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn tiền sử dụng đất, chi phí đo đạc, thuế trước bạ và lệ phí khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ đồng bào dân tộc thiếu số nghèo thuộc đối tượng theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ.


Điu 2. Giao Cục Thuế, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính, Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Trưởng Ban Dân tộc; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tòng
: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương