Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 29.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích29.96 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 477/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 16 tháng 4 năm 1997


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vn tín dụng đu tư năm 1997
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và Uỷ Ban Nhân Dân (Sửa đi) Ngày 21 tháng 6 năm 1994 .

- Căn c công văn 1226 BKH/TH ngày 19/3/1996 của Bộ Kế hoạch và đu tư về việc thông báo kế hoạch tín dụng đu tư năm 1997 cho Tỉnh Bình Phước.

- Theo đ nghị của Giám Đốc Sở Kế Hoạch và Đu Tư tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIU 1 : Nay giao chi tiêu kế hoạch vốn vay tín dụng đầu tư năm 1997 cho các chủ dự án như sau:

DỰ ÁN

VỐN TÍN DỤNG (Tr. đồng)

TỔNG CỘNG

10.000,00

1. Dự án mô hình lâm nghiệp cộng đồng - LT Hạnh Phúc

4.000,00

2. DA mở rộng nhà máy CB hạt Điều - Cty TNHH Mỹ Lệ.

5.000,00

3. DA đầu tư trang thiết bị mở rộng sản xuất (CTy Công trình giao thông Bù Đăng)

1.000,00

ĐIỀU 2 : Căn cứ chỉ liêu kế hoạch đưực giao, các Chủ dự án và Ngân hàng đầu tư & phát triển - Tỉnh Bình Phước tổ chức thực hiện chỉ tiêu được giao theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

ĐIỀU 3 : Ông Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Giám Đốc Sở Kế Họach và Đầu Tư, Giám Đốc Sở TC-VG, Giám đốc ngân hàng ĐT&PT tỉnh Bình Phước và các Chủ dự án có tên trên chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Bộ KH&BT, Bộ TC, NHĐTPTVN

- Lưu


T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

ã ký)
Trương Tấn Thiệu

: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương