Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 462/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 10.73 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích10.73 Kb.
#21401

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 462/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể

phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin

tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 92/2006/NĐ-CP ngày 07.9.2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; số 04/2008/NĐ-CP ngày 11.01.2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26.3.2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 43/STTTT-CNTT ngày 08.3.2011, tờ trình số 35/KH-THQH ngày 18.4.2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt Đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 (kèm theo Đề cương) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Kinh phí thực hiện dự án: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

4. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.

5. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2011.

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Vĩnh Kiên

Каталог: Lists -> Danh%20sch%20cc%20bi%20vit%20quy%20hoch -> Attachments
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1117/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năM
Attachments -> QuyếT ĐỊnh v/v phê duyệt đề cương quy hoạch phát triển thuỷ lợi đến năm 2020. Chủ TỊch ubnd tỉnh bắc ninh
Attachments -> Về việc phê duyệt đề cương dự án quy hoạch tổng thể phát triển Khu vực dịch vụ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chủ TỊch ubnd tỉNH
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1430/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
Attachments -> Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế xã hội huyện Yên Phong đến năm 2020
Attachments -> Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế xã hội thành phố Bắc Ninh đến năm 2020
Attachments -> Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-cp ngày 7/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội

tải về 10.73 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương