Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 43/tb-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 47.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích47.32 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 43/TB-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2011THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh

Tại phiên họp UBND tỉnh ngày 21/7/2011
Ngày 21 tháng 7 năm 2011, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2011 để thảo luận một số nội dung quan trọng. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; Uỷ ban MTTQ tỉnh; Các ban HĐND tỉnh; Các Sở, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi các Thành viên UBND tỉnh, các đại biểu và các ngành tham gia ý kiến; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận về các nội dung như sau:

1. Đề án phát triển rừng bền vững gắn với di tích lịch sử văn hoá tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung của đề án; đánh giá sát thực về thực trạng rừng của tỉnh; xây dựng và thực hiện đề án là cần thiết trong giai đoạn hiện tại và tương lai; là cơ hội để tạo việc làm, cải thiện cuộc sống của một bộ phận nông dân, đồng thời nâng cao giá trị của các di tích lịch sử văn hoá. Tuy nhiên, việc phát triển rừng của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác tuyên truyền về bảo vệ và chăm sóc rừng còn chưa tích cực; các cây trồng còn đơn điệu, giá trị chưa cao; kết cấu hạ tầng ở những nơi có rừng chưa đồng bộ, mối liên kết giữa phát triển rừng gắn với các di tích lịch sử văn hoá hiệu quả chưa cao.

- Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng qui hoạch phát triển rừng gắn với nâng cao giá trị của các di tích lịch sử văn hoá; rà soát, xây dựng và thực hiện các điểm du lịch, nhất là du lịch tâm linh, tạo liên kết thành các tua du lịch khép kín (hoàn thành qui hoạch các tua, các điểm du lịch trong năm 2011); tổ chức công khai qui hoạch và tiến hành cắm mốc lộ giới để bảo vệ qui hoạch. Bổ sung vào qui hoạch khu vực Lăng Kinh Dương Vương, Luy Lâu, Bãi Nguyệt Bàn,…

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh đề án, ngoài 6 giải pháp đã nêu trong đề án; cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

+ Nghiêm cấm việc lấn chiếm, khai thác đất đồi, phá rừng, khai thác rừng trái phép (Chính quyền cấp xã chịu trách nhiệm chính).

+ Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá vào lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển rừng, phát triển du lịch, tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá.

+ Đồng ý đề xuất mức chi hợp đồng cho mỗi ban quản lý bảo vệ rừng (một người) với mức như chế độ phụ cấp cho cán bộ y tế thôn, làng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu. Đồng ý về lộ trình và kinh phí để thực hiện đề án.

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của đề án, góp phần phát triển rừng bền vững, gắn với tôn tạo và nâng cao giá trị của các di tích lịch sử văn hoá, thúc đẩy phát triển du lịch.

- Các Sở, ngành, địa phương, khi xây dựng các Đề án phải phối hợp với Sở Nội vụ để đảm bảo thống nhất bố trí cán bộ và chế độ phụ cấp ở các lĩnh vực.

2. Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 19/4/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển thương mại, du lịch và xuất khẩu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010; phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về các lĩnh vực, kể cả thành tích và hạn chế, nguyên nhân và giải pháp thực hiện. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các ngành liên quan hoàn chỉnh báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Trong phần đánh giá thực hiện cần bổ sung danh mục các chính sách được HĐND tỉnh thông qua, Quyết định của UBND tỉnh ban hành liên quan đến phát triển thương mại, du lịch và xuất khẩu trong suốt quá trình thực hiện Nghị quyết.

- Chú ý đánh giá chất lượng của tăng trưởng trong phát triển thương mại, du lịch và xuất khẩu; ví dụ: Xuất khẩu tuy tăng trưởng cao, nhưng chủ yếu là đóng góp từ các doanh nghiệp nước ngoài, tỷ lệ gia công còn cao; kinh tế trong nước chưa phát huy hết tiềm năng,…

- Một số qui hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng liên quan đến phát triển thương mại, du lịch và xuất khẩu chất lượng không cao dẫn đến lãng phí, bức xúc trong nhân dân, như: Xây dựng một số chợ không phù hợp, không đưa vào sử dụng được; các chợ đầu mối còn ít,…

- Giải pháp trong thời gian tới:

+ Tiếp tục xây dựng các mục tiêu trên cả 3 lĩnh vực thương mại, du lịch và xuất khẩu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII với mức bằng và cao hơn.

+ Chủ đề trong phát triển du lịch hàng năm là: “Về Miền Quan Họ”. Tăng cường công tác đào tạo và sắp xếp hướng dẫn viên du lịch ở các điểm, các tua du lịch quan trọng.

+ Bổ sung thêm một số hoạt động dịch vụ khác như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,… để tiếp tục thực hiện Nghị quyết với phạm vi rộng hơn.

+ Xác đinh những phần việc, xây dựng cơ chế để tăng cường thu hút đầu tư xã hội hoá, tăng nguồn lực cho phát triển thương mại, du lịch, xuất khẩu và một số dịch vụ khác.

+ Tăng cường quảng bá về du lịch, ưu tiên đầu tư bằng các hình thức xuất bản sách, ấn phẩm, thông tin điện tử, truyền thông để phát triển du lịch nhanh hơn, hiệu quả hơn (bố trí ngân sách tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2011).

- Kiến nghị với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết mới về nội dung này theo hướng rộng hơn, nhiều lĩnh vực dịch vụ hơn. Đề xuất rõ chỉ tiêu nào bằng hoặc cao hơn so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, cơ sở nào để xây dựng cao hơn. Đề nghị bổ sung chính sách cụ thể nào để thực hiện các mục tiêu đặt ra.

3. Qui hoạch chi tiết phát triển điện lực các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020.

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với qui hoạch; đánh giá cao trong công tác dự bào và qui hoạch điện lực trong những năm qua, cơ bản các công trình trong lĩnh vực điện lực đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện trong tỉnh, nhất là cho sản xuất công nghiệp ở các Khu, cụm công nghiệp,… góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giao Sở Công thương, phối hợp với Điện lực Bắc Ninh, các ngành liên quan, các địa phương hoàn chỉnh qui hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Để ngành điện phát triển hiện đại, đồng bộ hơn nữa trong thời gian tới, cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

- Báo cáo Bộ Công thương để điều chỉnh qui hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh (hiện nay Bộ đã phê duyệt, nhưng còn thiếu một số hạng mục do công tác dự báo trước đây chưa sát). Trên cơ sở đó, xây dựng qui hoạch chi tiết đối với các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo có tầm nhìn xa, nhu cầu sử dụng điện ngày càng lớn.

- Nâng cao chất lượng cung ứng điện, nhất là phục vụ sản xuất kinh doanh ở các Khu công nghiệp, làng nghề.

- Tăng cường công tác đầu tư kết cấu hạ tầng trong lĩnh vực điện, đảm bảo đồng bộ, hiện đại, làm giảm tổn thất điện năng. Từng bước ngầm hoá các công trình điện ở các đô thị, Khu, Cụm công nghiệp đảm bảo đồng bộ trong các lĩnh vực điện, nước, viễn thông.

- Kiến nghị với Tỉnh uỷ: Bổ sung qui hoạch phát triển điện lực chung toàn tỉnh mà Bộ Công thương đã phê duyệt. Xác định thành chủ trương để tuyên truyền, thực hiện trong toàn Đảng bộ.

4. Đề án Hỗ trợ đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh cơ sở; do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh báo cáo.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với mục tiêu của đề án; tuy nhiên cần bổ sung thêm một Tiểu đề án thứ 3 (đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động vủa Đài truyền thanh cơ sở). Cụ thể hơn công việc của Đài truyền thanh cơ sở; đặc biệt chú ý đến nội dung, thời gian truyền thanh, thời lượng của mỗi đợt truyền thanh; tiếp âm của đài cấp trên với thời gian và thời lượng như thế nào cho phù hợp; những vấn đề này được qui định ở những văn bản nào.

Đồng ý đưa hoạt động của đài truyền thanh cơ sở vào thiết chế trong xây dựng nông thôn mới.

Lộ trình để thực hiện đề án là từ nay đến hết năm 2013; biên chế, chế độ của Đài Truyền thanh cơ sở, Chủ đề án phối hợp với Sở Nội vụ xem xét đề xuất đảm bảo tính tương quan giữa các ngành ở cơ sở.

Giao Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh hoàn chỉnh đề án báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Kế hoạch thực hiện chuẩn Quốc gia y tế dự phòng do Sở Y tế báo cáo; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế xác định lộ trình đầu tư để đạt các tiêu chí qui định. Sở Tài chính thẩm định về kinh phí để đầu tư theo lộ trình.

Về tổ chức bộ máy: giao Giám đốc Sở Y tế quyết định, sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

Giao Sở Y tế hoàn chỉnh Kế hoạch, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

6. Qui định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh thống nhất như tờ trình, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành.

7. Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015; UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông; yêu cầu Sở bổ sung thêm kiến nghị với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thống nhất chủ trương; đồng thời bố trí kinh phí hàng năm để phục vụ công tác này. Tuy nhiên phải xác định mục tiêu sau mỗi lần công tác nước ngoài; lựa chọn chủ đề nghiên cứu học tập, sau mỗi chuyến công tác rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất cơ chế, giải pháp gì đối với tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu, hoàn chính Kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

8. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án BT trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

- Các dự án BT được tiến hành theo đúng qui định của pháp luật; UBND tỉnh sẽ sớm ban hành qui định về trình tự, thủ tục để tiến hành thực hiện dự án BT trên địa bàn tỉnh.

- Giao Sở Tài chính xây dựng qui định tạm thời về cơ chế tài chính để thực hiện tạm thời đối với các dự án BT; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 4/8/2011.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Giao thông - Vận tải; các nhà đầu tư báo cáo chi tiết tình hình thực hiện 2 dự án làm trước, đó là: Dự án đường 295B và dự án nước thải thị xã Từ Sơn; qua đó rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất giải pháp cho các dự án tiếp theo; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, xem xét trước khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (chậm nhất ngày 4/8/2011).

9. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông, hiện đại trong các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá, giải pháp, đề xuất của Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới:

- Tiếp tục khắc phục những hạn chế trong thực hiện cơ chế “một cửa liên thông hiện đại” thời gian qua: Thực hiện đúng qui trình, thủ tục theo qui định; tránh tình trạng làm tắt ở các bộ phận chuyên môn, không qua bộ phận một cửa.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm thống nhất ở các địa phương.

- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm việc ở các bộ phận một cửa và đảm bảo thống nhất ở các địa phương.

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung qui chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh, do Sở Nội vụ báo cáo. Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: đồng ý cho vận dụng lựa chọn trưởng thôn, khu phố không có trình độ văn hoá tốt nghiệp phổ thông trung học ở những địa phương khó khăn về cán bộ; giao Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố giải quyết từng trường hợp cụ thể. Sở Nội vụ hoàn chỉnh tờ trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.

11. Việc tiết kiệm trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại tờ trình số 102/KH-XDCB, ngày 20/7/2011; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất giảm tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh: Phần xây lắp tiết kiệm tối thiểu 2,5% so dự toán được duyệt; Tư vấn thiết kế tiết kiệm tối thiểu 4% so dự toán được duyệt; Mua sắm hàng hoá tiết kiệm tối thiểu 1% so dự toán được duyệt. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các nhà thầu thực hiện nghiêm túc kết luận này.

12. Việc lập và phê duyệt phương án bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện các dự án cấp bách; Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt phương án bồi thường. Trước mắt:

- UBND huyện Gia Bình Quyết định phê duyệt phương án bồi thường chi tiết khi thu hồi đất và thực hiện thanh toán tiền bồi thường cho các đối tượng khi thu hồi đất theo qui định đối với dự án xây dựng đường nối tỉnh lộ 282 cầu vượt sông Đuống với Quốc lộ 18 thuộc địa bàn huyện.

- UBND thành phố Bắc Ninh Quyết định phê duyệt phương án bồi thường chi tiết khi thu hồi đất và thực hiện thanh toán tiền bồi thường cho các đối tượng khi thu hồi đất theo qui định đối với dự án xây dựng nhà máy nước sạch tại thành phố Bắc Ninh.

13. Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

(1) Các địa phương chủ động tổ chức tốt sản xuất vụ mùa; chủ động trong công tác phòng chống lụt bão.

(2) UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra công tác qui hoạch xây dựng nông thôn mới ở các xã; Sở Tài chính bố trí ứng vốn để thực hiện nhiệm vụ này.

(3) UBND thị xã Tử Sơn và Sở Nông nghiệp và PTNT nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức vi phạm trong việc để xây dựng trái phép công trình trên Sông Ngũ Huyện Khê; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

(4) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường, các địa phương báo cáo kết quả trong việc xây dựng bãi rác thải nông thôn; nêu khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tiếp theo; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 30/7/2011.

(5) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát tất cả các dự án đất (chi tiết từng dự án); xác định nguyên nhân chậm nộp tiền vào ngân sách; đề xuất giải pháp cụ thể cho từng nhóm dự án để tăng thu ngân sách; rà soát các nguồn thu, đề xuất biện pháp tăng thu ngân sách.

(6) Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2011-2012. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THPT chuyên Bắc Ninh, trường THCS chất lượng cao cấp huyện.

(7) UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã trong việc kiểm tra, quản lý vi phạm khai thác cát sỏi lòng sông, tập kết vật liệu trái phép; nghiêm túc xử lý Chủ tịch UBND cấp xã nếu để xảy ra tình trạng này kéo dài mà không có biện pháp xử lý.

(8) UBND thị xã Từ Sơn đẩy nhanh giải phóng mặt bằng nút giao thị xã Từ Sơn - Cầu Nét.

14. UBND tỉnh thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, để các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã các cơ quan liên quan biết, tổ chức thực hiện./.

TL.CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Mầu Quang Thắng

: resources -> kdxd -> items
resources -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
resources -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
resources -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 205/2004/NĐ-cp ngàY 14 tháng 12 NĂM 2004 quy đỊnh hệ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠng và chế ĐỘ phụ CẤp lưƠng trong các công ty nhà NƯỚC
resources -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
resources -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
resources -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
items -> UỶ ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 162/2010/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
items -> HỘI ĐỒng nghiệm thu nhà NƯỚc các công trình xây dựNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương