Ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh số: 1521/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt năMtải về 14.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích14.66 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH
Số: 1521/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 26 tháng 11 năm 2012.


QUYẾT ĐỊNH

V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

Căn cứ Nghị định Số: 128/2008/NĐCP, ngày 16/12/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số: 23/2009/NĐ-CP, ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Kết luận thanh tra số: 2078/KL-UBND, ngày 05/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về Thanh tra Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch tuynel xã Đại Lai, huyện Gia Bình;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do Đoàn thanh tra liên ngành theo Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 22/6/2012, lập hồi 14 giờ 30 ngày 15/11/2012 tại trụ sở Thanh tra tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Chánh thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 12/TT-TTr.PCTN, ngày 20/11/2012 V/v xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kiến trúc và Tư vấn xây dựng Việt Nam (VINASUCO), địa chỉ: Số 138, Đường Tân Khai I, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Cụ thể:

Xử phạt theo khoản 2, Điều 28 Nghị Định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ do Công ty không thực hiện đầy đủ các nội dung trong Hợp đồng tư vấn giám sát số 10/2011/HĐKT ngày 15/6/2011 về giám sát thi công xây dựng công trình: Không kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình, không lập nhật ký giám sát của chủ đầu tư. Vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 90 Luật Xây dựng; Điều 21 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng.

- Mức xử phạt 25.000.000 đồng (hai mươi năm triệu đồng).

Điều 2. Công ty Cổ phần Kiến trúc và Tư vấn xây dựng Việt Nam (VINASUCO) có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quyết định xử phạt này trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Số tiền phạt phải được nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Số tài khoản: 3949.0.1042936 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

Quá thời hạn trên, nếu Công ty không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Công ty có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.Điều 3. Giao Thanh tra tỉnh đôn đốc thực hiện quyết định này, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Công ty Cổ phần Kiến trúc và Tư vấn xây dựng Việt Nam (VINASUCO) chịu trách thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ Xây dựng (b/c);

- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử;- Lưu VT, NC, CVP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Tiến Nhường

: Lists -> Vn%20bn%20php%20quy -> Attachments
Attachments -> THÔng tư CỦa bộ quốc phòng số 113/2009/tt-bqp ngàY 07 tháng 12 NĂM 2009
Attachments -> THÔng tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 12/2007/NĐ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2007 quy định về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Attachments -> UỶ ban nhân dân huyện yên phong
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh sở giáo dục và ĐÀo tạO
Attachments -> Ubnd tỉnh quảng ninh ban chỉ ĐẠo công tác y tế trưỜng họC
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương