Ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêUtải về 9.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích9.86 Kb.
#22745


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU


Số: 531 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBạc Liêu, ngày 12 tháng 3 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH


V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức

trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định số: 116/2003/NĐ-CP, ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số: 121/2006/NĐ-CP, ngày 23/10/2006 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 116/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số: 27/2003/QĐ-TTg, ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;
Căn cứ Nghị định số: 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số: 04/2007/TT-BNV, ngày 21/8/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số: 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám Đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế nội dung quy định về phân cấp quản lý viên chức được nêu tại Công văn số: 1058/UBND, ngày 07/8/2007 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc hướng dẫn quản lý cán bộ, công chức, viên chức và Hướng dẫn số: 01/HD-SNV, ngày 03/01/2008 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức làm việc trong lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo trực thuộc UBND huyện, thị xã./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Cao Anh Lộc


Каталог: layouts -> LacVietBIO -> fckUpload
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209

tải về 9.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương