Ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêUtải về 11.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích11.4 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẠC LIÊU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 497/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 26 tháng 07 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức chi hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét tờ trình số 48/TTr-LĐTBXH ngày 11/5/2007 của Lao động – Thương binh và Xã hội; công văn số 210/PCLB ngày 23/5/2007 của BCH Phòng chống lụt bão tỉnh; tờ trình số 238/TTr-STC ngày 02/7/2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cụ thể như sau:

1. Về mức chi:

a. Hộ có người chết, mất tích:

- Hộ chính sách, hộ nghèo theo tiêu chí mới: 3.500.000 đồng/ người

- Hộ thuộc diện khác: 3.000.000 đồng/ người

b. Hộ có người bị thương nặng: 1.000.000 đồng/ người

c. Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi, cháy, hỏng nặng:

- Hộ chính sách, hộ nghèo theo tiêu chí mới: 5.500.000 đồng/ hộ

- Hộ thuộc diện khác: 5.000.000 đồng/ hộ

d. Hộ phải di dời khẩn cấp do thiên tai gây ra:

- Hộ chính sách, hộ nghèo theo tiêu chí mới: 5.500.000 đồng/ hộ

- Hộ thuộc diện khác: 5.000.000 đồng/ hộ

e. Hỗ trợ lương thực: 15 kg gạo/người/tháng, thời gian từ 1 đến 3 tháng2. Về nguồn kinh phí thực hiện: Các huyện, thị xã sử dụng từ nguồn kinh phí trong dự toán đã được giao hàng năm để chi – mục chi đảm bảo xã hội,

3. Về trình tự, thủ tục xét duyệt: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ; công văn số 1341/LĐTBXH-BTXH ngày 20/3/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các quy định hiện hành,

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2007.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.Nơi nhận
- Như điều 2
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp – PTNT;
- Lưu: VP (S119)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thanh Bế

 
: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương