Ủy ban nhân dân tỉnh bắc giangtải về 33.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.07.2016
Kích33.19 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /KH-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 6 năm 2015

 

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị

về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

về chính sách tinh giản biên chế


Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế của tỉnh như sau:I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC

1. Mục tiêu

a) Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan đảng, nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

b) Phấn đấu thực hiện tinh giản biên chế từ năm 2015 đến hết năm 2021 đạt mục tiêu của Bộ Chính trị và Chính phủ đề ra (tối thiểu 10% tổng biên chế của tỉnh).

2. Nguyên tắc

a) Phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. Thực hiện tinh giản biên chế theo đúng qui định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.


b) Phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức đồng bộ, tinh gọn, ổn định, gắn với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong các cơ quan, tổ chức đơn vị.

c) Phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

d) Phải bảo đảm chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

đ) Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải tiến hành đồng bộ với các hoạt động cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng khu vực dịch vụ công và đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp công; phải phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và cơ quan chức năng ở trung ương; đồng thời bảo đảm tính hợp lý về trình độ chuyên môn, ngạch, chức danh nghề nghiệp và độ tuổi, giới tính, dân tộc.

e) Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, địa phương, đơn vị mình trước cơ quan cấp trên và trước pháp luật.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, các tổ chức Hội được giao biên chế, Các Công ty Nhà nước, Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước (gọi chung là cơ quan, đơn vị) phối hợp với cấp uỷ, tổ chức công đoàn triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính Phủ, Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của liên bộ: Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

2. Rà soát chức năng, nhiệm vụ để định rõ những nhiệm vụ không còn phù hợp cần loại bỏ, những nhiệm vụ trùng lắp cần chuyển giao sang cơ quan, đơn vị khác; những nhiệm vụ cần phân cấp quản lý cho cấp dưới, địa phương hoặc giao cho tổ chức sự nghiệp hoặc doanh nghiệp đảm nhận.

3. Sắp xếp lại các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo hướng thu gọn đầu mối, bỏ khâu trung gian, mỗi biên chế được giao nhiều việc, gắn với việc cải tiến quy chế làm việc, cải cách thủ tục hành chính, cải cách công chức, công vụ.

4. Sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo các nội dung sau:

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xác định rõ vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị để bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, ngạch, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và độ tuổi, giới tính, dân tộc; tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực ...;

- Đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức gắn với đánh giá trình độ, năng lực, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức, sức khỏe của từng người;

- Xác định và lập danh sách số cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong diện tinh giản biên chế.

5. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình trong 7 năm từ năm 2015 đến hết năm 2021 (theo Đề án mẫu gửi kèm) gửi về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ trước ngày 10/8/2015, để Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trường hợp có thay đổi nội dung Đề án sắp xếp tổ chức và tinh giản biên chế đã được phê duyệt, thì đơn vị phải có văn bản giải trình, thuyết minh cụ thể để UBND tỉnh xem xét, phê duyệt thay đổi, bổ sung.

6. Lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 6 tháng/lần/năm: trên cơ sở Đề án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các đơn vị lập danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính thẩm định theo quy định. Các cơ quan, đơn vị báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Nội vụ để thẩm định, giải quyết mỗi năm 02 đợt:

- 06 tháng đầu năm: gửi trước ngày 01/10 của năm trước liền kề;

- 06 tháng cuối năm: gửi trước ngày 01/4 hàng năm.

(Riêng đợt 1 năm 2015, các cơ quan, đơn vị lập danh sách và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/8/2015).

Cơ quan, đơn vị nào gửi danh sách tinh giản biên chế không đúng thời gian quy định thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của nhà nước.

7. Thanh toán chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế và thực hiện quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp cho đối tượng tinh giản biên chế: Sở Tài chính tổ chức thực hiện việc chi trả các chế độ chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế, tổng hợp quyết toán kinh phí với Bộ Tài chính khi kết thúc đợt chi trả. Thời gian thực hiện: trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của Bộ Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Là cơ quan thường trực, giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch tinh giản biên chế.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định danh sách đối tượng thực hiện tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố; tổng hợp danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của tỉnh theo định kỳ 2 lần/năm gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính phê duyệt.

d) Tham mưu UBND tỉnh quản lý, sử dụng số biên chế đã được tinh giản và giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng tuổi hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

đ) Hằng năm, dự trù kinh phí chi phục vụ công tác tinh giản biên chế của cơ quan thường trực gửi Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.2. Sở Tài chính

a) Đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định nguồn ngân sách để chi trả cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, quyết toán kinh phí chi trả cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế của các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

c) Tổng hợp, đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung kinh phí và thực hiện việc quyết toán kinh phí cho trả cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

d) Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc thẩm định Đề án tinh giản biên chế, danh sách CBCCVC thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ hằng năm; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

đ) Hằng năm, căn cứ tình hình ngân sách địa phương, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí phục vụ công tác tinh giản biên chế của cơ quan Thường trực.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh

a) Giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của Nhà nước.

b) Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính thẩm tra danh sách đối tượng, kinh phí chi trả và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

4. Các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này. Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện việc tinh giản biên chế. Kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế theo thẩm quyền.5. Sở Thông tin và Truyền thông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền của địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ nay đến hết năm 2021.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, địa phương, đơn vị liên hệ với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hoặc Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, BHXHVN (b/c);

- Lưu: VT, NC.Bản điện tử:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh (SNV, STC: 10 bản);

- Bảo hiểm XH tỉnh;

- UBND các huyện, TP;

- Các Công ty nhà nước;

- Các Hội được giao biên chế.
CHỦ TỊCHNguyễn Văn Linh: lib -> ckfinder -> files
files -> THỐng kê CÁC ĐƠn vị do sở khoa học và CÔng nghệ CÁc tỉNH, thành phố kiểm tra năM 2014
files -> THỐng kê CÁC ĐƠn vị do sở khoa học và CÔng nghệ CÁc tỉNH, thành phố thanh tra năM 2014
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1489
files -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 08/2011
files -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 705
files -> Hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia hoặc cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
files -> Hình Mô hình hệ sinh thái xã hội lấy con người là trung tâm 31 Hình Vùng trong bậc thang không gian lãnh thổ 40 Bảng Thiệt hại nông nghiệp trong giai đoạn 2010-2014 58 Hình 2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương