Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 2782/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 52.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích52.78 Kb.
#9259

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

Số: 2782/QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế

tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 29/3/2013 phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang";

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2731/TTr-SYT ngày 24/11/2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020".

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Ðã ký )

Nguyễn Thanh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH


Giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2782/QĐ-UBND

ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh An Giang)


Thực hiện Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020;

Thực hiện Công văn số 8057/BYT-BH ngày 23/10/2015 của Bộ Y tế về việc đẩy mạnh thực hiện phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020 với các nội dung cụ thể như sau:I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Mở rộng tỷ lệ dân số tham gia BHYT và phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng; bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT; tiến tới BHYT toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015.

- Giao chỉ tiêu cụ thể thực hiện BHYT giai đoạn 2015-2020 cho từng địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Xây dựng các giải pháp tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT giai đoạn 2015-2020.II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể trong công tác triển khai thực hiện pháp luật BHYT

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Đề án phát triển bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Luật BHYT và Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tại Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 29/3/2013 và thực hiện phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

2. Hỗ trợ tăng mức bao phủ BHYT theo các nhóm đối tượng

Tiếp tục hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo còn lại; vận động học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình mua BHYT, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia BHYT.3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT

- Đổi mới nội dung và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục với nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, các Chi - Đảng bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT, nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia BHYT và thực hiện chính sách BHYT.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động rộng rãi trong nhân dân, trường học về chính sách BHYT, làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật về BHYT trên các phương diện: Vai trò của BHYT trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích của BHYT đối với mỗi người dân và với toàn xã hội; cách thức tham gia BHYT; sử dụng thẻ BHYT hợp lý.

4. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho y tế ở các tuyến, nhất là Trạm Y tế xã, tạo điều kiện để phát triển kỹ thuật ở tuyến dưới nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh của Trạm Y tế xã.

- Tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, nâng cao chất lượng điều trị, giảm số ngày điều trị một cách hợp lý. Nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến dưới, từng bước giảm người bệnh chuyển lên tuyến trên.

- Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa công tác y tế, đa dạng hình thức tổ chức khám chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu và chất lượng khám chữa bệnh BHYT trong nhân dân ngày càng được hoàn thiện.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ y tế bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tuyển dụng đủ nhân lực cho ngành Y tế, nhất là tuyến cơ sở.

- Cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh. Thực hiện đầy đủ các quyền của người bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch trong quy trình khám bệnh.

- Tiếp tục nâng cao y đức, tinh thần thái độ chăm sóc, phục vụ người bệnh, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008.

5. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BHYT

- Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức các cơ quan quản lý BHYT từ tỉnh đến cơ sở để thực hiện các chế độ, chính sách BHYT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tăng. Kiện toàn hệ thống thanh tra y tế; nâng cao hiệu lực hoạt động thanh tra để thực hiện tốt quản lý nhà nước bằng pháp luật.

- Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành về công tác BHYT; đặc biệt công tác quản lý, điều hành ở các đơn vị cơ sở. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHYT; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia BHYT.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thông tin y tế, ứng dụng các phần mềm tin học, củng cố hệ thống báo cáo thống kê, cung cấp thông tin kịp thời với độ tin cậy cao cho công tác quản lý bảo hiểm y tế ở các cấp.6. Chỉ tiêu thực hiện BHYT

a) Thực hiện chỉ tiêu theo địa phương: Bảng chi tiết đính kèm (phụ lục 1).

b) Thực hiện chỉ tiêu theo nhóm đối tượng: Bảng chi tiết đính kèm (phụ lục 2).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo từng giai đoạn; chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT nâng cao sức khỏe nhân dân.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Hướng dẫn BHXH các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT cụ thể theo từng nhóm đối tượng, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT của từng huyện, thị, thành phố.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT đối với các nhóm đối tượng trên phạm vi toàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác phát hành thẻ, thu phí, đăng ký khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đảm bảo thuận lợi, giảm phiền hà cho người tham gia BHYT. Quản lý, sử dụng BHYT theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp liên quan đến BHYT đối với các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên, hộ gia đình sản xuất nông lâm nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp.

3. Sở Tài chính

- Bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách đóng BHYT và hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện các giải pháp liên quan đến cơ chế thu, chi, hỗ trợ mức đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định đảm bảo chặt chẽ, tránh trùng lặp, tạo thuận lợi cho các đối tượng tham gia BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT.4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các giải pháp cụ thể về cách thức tổ chức thực hiện việc xác định đối tượng, lập danh sách đối tượng (người nghèo, người cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội…), việc thu, đóng BHYT, phát hành thẻ BHYT đối với các nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ mua BHYT theo quy định.

- Chỉ đạo hướng dẫn các các doanh nghiệp, các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện đầy đủ nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành thực hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học và xây dựng kế hoạch phát triển BHYT tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, mở rộng BHYT đối với học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT là một trong các tiêu chí thi đua đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố, và với các đơn vị trường học.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với các nhóm đối tượng theo quy định.7. Sở Nội vụ:

Chủ trì và phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy thực hiện chính sách BHYT tại địa phương theo quy định.8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện kế hoạch ở địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu BHYT vào hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm, 5 năm của địa phương.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương để đạt mục tiêu đề ra, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế theo quy định.

- Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT là một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương; triển khai thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trong Chương trình Mục tiêu quốc gia “Xây dựng Nông thôn mới”.

- Triển khai thực hiện Quyết định 2050/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, để tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT.

- Chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện pháp luật về BHYT nhầm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHYT tại địa phương.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tỉnh:

- Phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia BHYT.

- Vận động người sử dụng lao động, người lao động tuân thủ các quy định về BHYT. Vận động nông dân và gia đình họ tham gia BHYT, đặc biệt chú trọng tới hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông dân có mức sống trung bình đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.

- Tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra việc tham gia BHYT tại các doanh nghiệp và đề xuất các cơ chế, chính sách BHYT đối với người lao động.Trên đây là Kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện BHYT tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020; yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

( Ðã ký )

Nguyễn Thanh Bình


tải về 52.78 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương