Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 2107 /ubnd-vxtải về 11.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.68 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG
Số: 2107 /UBND-VX

V/v triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống SXHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcLong Xuyên, ngày 10 tháng 8 năm 2005Kính gởi:

  • Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh

  • Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Y tế về tình hình bệnh Sốt xuất huyết (SXH), đến ngày 07/8/2005 toàn tỉnh An Giang đã có 1.388 ca mắc, trong đó có 436 ca shock, chiếm tỷ lệ 32,4%; số trẻ em mắc là 879 ca, chiếm tỷ lệ 63,3%. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm, kịp thời các ca bệnh, khống chế tốt các ổ dịch nhỏ không để dịch lớn xảy ra.

Hiện nay đã bắt đầu vào mùa cao điểm của dịch (theo quy luật hàng năm, dịch SXH bắt đầu tăng cao vào các tháng mủa mưa: từ tháng 7 đến tháng 10); nhằm chủ động phòng chống dịch SXH có nguy cơ lan rộng, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản cho nhân dân và xã hội, ngành y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng; để chiến dịch diệt lăng quăng triển khai có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện những công việc sau:


  1. Có kế hoạch cụ thể hưởng ứng việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng của ngành y tế thực hiện trong tháng 8 và tháng 9/2005. UBND huyện, thị xã, thành phố cần xác định rỏ những xã, phường; khóm, ấp nào sẽ triển khai; thời gian thực hiện cụ thể vào lúc nào theo đề xuất của ngành y tế để tăng cường kiểm tra, giám sát.

  2. Có biện pháp tập trung các nguồn lực chỉ đạo và hỗ trợ các nơi sẽ thực hiện chiến dịch về nhân sự, kinh phí...đảm bảo chiến dịch thực hiện đạt hiệu quả cao.

  3. Chỉ đạo các đơn vị, các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các cấp huyện, xã trong các ngày thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng. Các biện pháp vệ sinh môi trường diệt muỗi, diệt lăng quăng phải làm thật triệt để, chú trọng chất lượng, không làm qua loa, hình thức.

  4. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan truyền thông đại chúng, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác phòng chống SXH, đặc biệt trong các ngày ra quân thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng phải tổ chức khí thế, rầm rộ để nhân dân hưởng ứng.

  5. Giao cho ngành y tế giám sát quá trình triển khai thực hiện, nơi nào làm không tốt, không đạt chất lượng, để dịch tiếp tục xảy ra, ngành y tế phải báo cáo UBND các cấp để kiểm điểm làm rỏ trách nhiệm và có biện pháp xử lý.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt tinh thần công văn này.
Nơi nhận:

- Như trên: Để thực hiện;

- TT.UBND tỉnh: Để b/c;

- LĐVP: Để biết;

- P. VX, TH: Để theo dõi;

- Lưu: VT.KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


đã ký

Lê Minh Tùng

: vbpq.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh lạng sơN Độc lập Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> PHỤ LỤc danh sách khu vực khoáng sản khai thác tận thu
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1174/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1175/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1176/2004/QĐ-ub long Xuyên, ngày 01 tháng 7 năm 2004 quyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh an giang
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương