Ủy ban nhân dân tỉnh an giang cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích11.34 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1266QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 03 tháng 7 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UB-TC ngày 25/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang;

Căn cứ tình hình nhân sự của tỉnh có nhiều thay đổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang như sau:

1/. Ông Lâm Minh Chiếu, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2/. Mời Ông Phan Văn Sáu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban;

3/. Ông Võ Văn Khanh, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban;

4/. Ông Huỳnh Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban chuyên trách;

5/. Mời Ông Trần Văn Mân, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh - Thành viên;

6/. Ông Thái Hữu Phép, Chánh văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

7/. Ông Huỳnh Chánh Huy, Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên;

8/. Ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

9/. Ông Phạm Thành Thái, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

10/. Ông Cao Văn Be, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên;

11/. Ông Đỗ Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Thành viên;

12/. Ông Hồ Chánh Giám, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 25/3/2005 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy (b/c);

- TT.HĐND tỉnh (b/c);

- TT. UBND tỉnh (b/c);

- Ban TC Tỉnh ủy (báo cáo);

- Các ông có tên ở Điều 1 (thực hiện);

- Lưu: VP, Sở Nội vụ.
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHđã ký Lê Minh Tùng
: VBPQ -> vbpq.nsf
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh về việc tịch thu sung công quy nhà nước phương tiện giao thông VI phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh bắc kạn căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh củA Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Thành lập Hội đồng Quản trị Cty Xuất nhập khẩu Thủy sản
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v Ban hành qui chế tổ chức hoạt động của Sở Giao thông vận tải
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq.nsf -> TỈnh an giang
vbpq.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh bắc kạN
vbpq.nsf -> Ñy ban nhn dn
vbpq.nsf -> QuyếT ĐỊnh v/v giao chỉ tiêu mua lúa, gạo vụ Hè thu 1998
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương