Ủy ban nhân dân thành phố HẢi phòNGtải về 15.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích15.8 Kb.

Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1002/QĐ-UB

Hải Phòng, ngày 17 tháng 6 năm 1999


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt giá mua thóc

vụ Đông Xuân năm 1999 nhập kho dự trữ quốc gia
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 154 /QĐ-DTQG ngày 26/5/1999 của Cục Dữ trữ quốc gia về việc giao nhiệm vụ cho Chi cục Dự trữ Đông Bắc mua 3.000 tấn thóc vụ Đông Xuân năm 1999 nhập Kho Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 156 /QĐ-DTQG ngày 26/5/1999 của Cục Dữ trữ quốc gia về việc quy định mức giá tối đa và phí mua thuốc dự trữ quốc gia năm 1999;Xét Công văn số 295 /LNTC-DT ngày 16/6/1999 của sở Tài chính - Vật giá và Chi cục Dự trữ Đông Bắc về việc đề nghị phê duyệt giá mua thóc vụ Đông Xuân năm 1999 nhập kho dự trữ,

QUYẾT ĐỊNH:Điu 1. Phê duyệt giá mua thóc vụ Đông Xuân năm 1999 nhập tại cửa Kho dự trữ thuộc Chi cục Dự trữ Đông Bắc như sau:

1. Giá mua trực tiếp của nông dân không có thuế giá trị gia tăng:

- Trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng là: 2.100 đồng/kg.

- Trên địa bàn huyện An Lão, An Hải và huyện Kiến Thụy là: 2.140 đồng/kg.

2. Giá mua của doanh nghiệp đã có thuế giá trị gia tăng:

- Trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo và huyện Tiên Lãng là: 2.150 đồng/kg.

- Trên địa bàn huyện An Lão, An Hải và huyện Kiến Thụy là: 2.190 đồng/kg.

Điều 2. Giao Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn Chi cục Dự trữ Đông Bắc và các địa phương thực hiện theo đúng quy định về quản lý giá của Nhà nước.

Điều 3. Mức giá trên được thực hiện từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính -Vậtgiá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Chi cục Dự trữ Đông Bắc; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Hải, Kiến Thụy và Thủ trưởng các cấp, ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. Nơi nhận:

- Như điều III- CV: TC, NN, ĐP

- LưuVP

T/M. UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
K/T. CHỦ TỊCH


PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Phạm Tiến Dũng


: Lists -> vbpq -> Attachments
Attachments -> TỈnh bến tre độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ban hành kèm theo Thông tư số: 29/2004/tt-btnmt
Attachments -> BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> PHỤ LỤC: MẪu văn bảN Áp dụng thống nhất trong công tác bổ nhiệM (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/tt-btp ngày 01 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Mẫu số: 01/bncb
Attachments -> PHỤ LỤc I khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố ĐỊNH
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh sơn la cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> PHỤ LỤc số I mẫu phiếu nhận hồ SƠ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương