Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘtải về 28.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích28.35 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘ
I
--------------------
Số: 620/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định nội dung và định mức chi cho công tác thực hiện
cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC, ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;
Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XV triển khai tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011 - 2105”;
Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2013; Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Thành phố 3 năm 2013 – 2015;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7152/STC-HCSN ngày 31/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội như sau:


1. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện ải cách hành chính theo Kế hoạch số 38-KH/BCĐ ngày 18/12/2011 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XV và Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND Thành phố.
2. Nội dung chi và mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định tại phụ lục đính kèm.
3. Các nội dung khác không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính và các quy định pháp luật hiện hành.
4. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2013.
5. Kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Giám đốc Kho bạc nhà nước Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)Nguyễn Huy Tưởng


PHỤ LỤC
QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI CHO CÔNG TÁC THỰC HIỆN
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Kèm theo Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố)

TT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:a

Xây dựng đề cương chương trình

+ Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình

900.000 đồng/đề cương+ Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình

1.500.000 đồng/chương trình

b

Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề

+ Chủ trì cuộc họp

150.000 đồng/người/buổi+ Đại biểu được mời tham dự

100.000 đồng/người/buổi+ Bài tham luận

300.000 đồng/bài viết+ Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

200.000 đồng/1 bài viết

2

Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính (CCHC); chi tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài ở địa phương và trung ương

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính

3

Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về CCHC

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính

4

Chi thông tin, tuyên truyền về CCHC

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về CCHC

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 31/71/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn thực hiện Thông tư số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Liên Bộ Tài chính – Tư pháp

5

Chi các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến CCHC; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở nước ngoài

- Các đoàn đi trong nước

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính

6

Chi thuê chuyên gia tư vấn về cải cách hành chính

- Chuyên gia trong nước

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 224/2010/TT-BTC ngày 31127/2010 của Bộ Tài chính- Chuyên gia nước ngoài

7

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã (một cửa, một cửa liên thông)

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 2/6/2011 của UBND Thành phố quy định chế độ bồi dưỡng đối với Trưởng bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

8

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về CCHC

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

9

Chi dịch tài liệu

Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 của UBND Thành phố hướng dẫn Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính

10

Chi khen thưởng

Thực hiện theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND Thành phố quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội

* Ghi chú:
- Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong Quy định này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng văn bản mới thì được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó
: data -> file -> 2013 -> thang05
thang05 -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
thang05 -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
thang05 -> Môn thi: tiếng anh đỀ thi chính thức ngày thi: 28 tháng 3 năm 2013
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 394/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 454/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> QuyếT ĐỊnh về việc quy đỊnh mức thù lao cho các lực lưỢng làm nhiệm vụ phòNG, chống lụT, BÃo và TÌm kiếm cứu nạN Ủy ban nhân dân thành phố HÀ NỘI
thang05 -> BỘ giao thông vận tải số: 526/QĐ-bgtvt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 542/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
thang05 -> KỲ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp thpt năm họC 2012 – 2013
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương