Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 27.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích27.35 Kb.
#302


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP


Số: 3676/STP-KTrVB

V/v rà soát VBQPPL liên quan đến

Luật Tổ chức chính quyền địa phương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2016
Kính gửi:


- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.


Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó, tại Khoản 3, Mục II quy định: “Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ”. Đồng thời “Giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức rà soát, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương” bên cạnh đó Kế hoạch giao “Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp rà soát và đề xuất”.

Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp thực hiện công tác rà soát theo các nội dung sau:1. Đối tượng và phạm vi rà soát:

Đối tượng rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 (ngày Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực) có nội dung liên quan trực tiếp đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Gồm:

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

- Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân.

* Lưu ý: Các đơn vị rà soát đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường ban hành trước ngày 01 tháng 04 năm 2009 (ngày Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường có hiệu lực).

Phạm vi rà soát là các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực tổ chức, bộ máy, biên chế của địa phương, ngành, lĩnh vực có quy định về:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

- Các quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các ban, hội đồng, tổ công tác… thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp;

- Các văn bản quy định về các tổ chức tự quản trong khu dân cư (Khu phố, tổ dân phố...).

2. Trách nhiệm rà soát :

a) Sở Tư pháp:

- Cung cấp Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành còn hiệu lực thi hành để các sở, ban, ngành thuận lợi trong việc rà soát văn bản.

Danh mục văn bản được tăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp: Thư mục Tin tức “Rà soát Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.

- Chủ trì tổng hợp kết quả rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát.

- Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương trong lĩnh vực Tư pháp.

b) Sở Nội vụ:

- Rà soát lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở cấp Thành phố.

- Có ý kiến về danh mục và nội dung rà soát và các ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương của các Sở, ngành, quận, huyện.

c) Các sở, ban, ngành:

Rà soát, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách.d) Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành;

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn rà soát các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, xã thị trấn ban hành; kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn được tổng hợp chung vào kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân quận, huyện gửi Sở Tư pháp.

3. Báo cáo kết quả rà soát:

- Trên cơ sở kết quả rà soát, đơn vị xây dựng Báo cáo rà soát; lập Danh mục các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đã được rà soát; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới liên quan đến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có nêu rõ lý do, cơ sở pháp lý (theo 03 mẫu đính kèm); Danh mục đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Thời hạn gửi kết quả rà soát: Các đơn vị gửi báo cáo rà soát, danh mục văn bản được rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

(Ngoài ra, để thuận tiện và tránh lãng phí, các đơn vị cũng có thể gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát (theo mẫu số 01, mẫu số 02) qua địa chỉ hộp thư điện tử: ktvb.stp@tphcm.gov.vn)

Sở Tư pháp rất mong Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện quan tâm, chỉ đạo và phối hợp thực hiện công tác rà soát, đảm bảo các yêu cầu về nội dung và thời gian thực hiện.

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ: Đ/c Trần Quốc Tú, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra văn bản, DĐ: 0985.972.980./.

Nơi nhận:


- Như trên;

- Ủy ban nhân dân Thành phố (Để báo cáo);

- VP/UB (Phòng THKH);

- Sở Nội vụ (để phối hợp);

- Phòng Tư pháp quận, huyện (để phối hợp);

- Lưu: VT-KTrVB (TQT).KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)


Nguyễn Văn Vũ

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-5
2016-5 -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam ðộc lập Tự do Hạnh phúc
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2918 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2919 / stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> Biểu số: 28a/btp/Đkqggdbđ
2016-5 -> Biểu số: 10a/btp/pbgdpl
2016-5 -> Biểu số: 12a/btp/pbgdpl/hgcs
2016-5 -> Biểu số 01a/btp/VĐC/xdpl
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 2917/ stp-vp v/v hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-5 -> SỞ TƯ pháp số: 3844
2016-5 -> DỰ thảo danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâN

tải về 27.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương