Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 46.15 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích46.15 Kb.
#735


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 43 /2014/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về chức danh và chế độ, chính sách

đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên

tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện

straight arrow connector 4

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại Tờ trình Liên Sở số 650/TTr-NV-GDĐT-TĐ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1023/TTr-SNV ngày 10 tháng 11 năm 2014; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 5065/STP-VB ngày 17 tháng 9 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 299/QĐ-UB-NC ngày 26 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành quy định về chức danh Tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Đề nghị Ban Thường vụ Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chính phủ;

- Bộ Nội vụ;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND/TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP;

- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Các Ban HĐND Thành phố;

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND/TP;

- Các Đoàn thể/TP; Quận, Huyện ủy;

- VPUB: Các PVP;

- Phòng VX, PCNC, TTCB;

- Lưu VT, (VX/VN) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight arrow connector 2straight arrow connector 3
QUY ĐỊNH

Về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội

Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học,

Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục

và Đào tạo các quận, huyện
(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

straight arrow connector 1

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Tổng phụ trách Đội là chức danh áp dụng cho giáo viên được tuyển chọn để cử làm Tổng phụ trách đội trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở (bao gồm trường trung học có cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở) và là người phụ trách tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

2. Trợ lý thanh niên là chức danh áp dụng cho công chức công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TIÊU CHUẨN, QUYỀN HẠN,

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI

Điều 2. Tổng phụ trách Đội có các chức năng

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng và phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường (nếu có) tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, đội viên.

2. Vận động, phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để xây dựng tổ chức Đội trong nhà trường ngày càng vững mạnh.

3. Giúp đỡ và hướng dẫn cho tổ chức Đội hoạt động tự quản, giáo dục bồi dưỡng tập thể đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh rèn luyện trở thành “con ngoan - trò giỏi - bạn tốt - cháu ngoan Bác Hồ”.Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng phụ trách Đội

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng để quyết định các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong phạm vi nhà trường.

2. Thiết kế, tổ chức chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của Ngành Giáo dục và Đào tạo và theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp.

3. Xây dựng và tổ chức hệ thống Chi đội trong nhà trường vững mạnh; bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Chi đội, Ban Chỉ huy Đội theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

4. Tự học tập, rèn luyện và tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, công tác Đội và phong trào thiếu nhi do Ngành Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội các cấp tổ chức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

5. Tổng phụ trách Đội là thành viên chính thức của Hội đồng trường, tham gia hội nghị liên tịch và các hội đồng xét duyệt có liên quan đến học sinh, đội viên trong nhà trường.

6. Phối hợp trực tiếp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giải quyết nguyện vọng và quyền lợi của học sinh, đội viên.

7. Lập kế hoạch về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động Đội theo kế hoạch hàng năm của nhà trường; đề xuất, tham mưu với Hiệu trưởng phân công điều động các lực lượng trong nhà trường hỗ trợ công tác Đội.Điều 4. Tiêu chuẩn Tổng phụ trách Đội

Giáo viên đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn để cử làm Tổng phụ trách Đội trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở:

1. Là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các trường có độ tuổi không quá 35 (đối với bổ nhiệm lần đầu).

2. Có văn bằng tốt nghiệp tiêu chuẩn hóa sư phạm theo bậc học và tương đương (được bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy tại các trường Sư phạm).

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiệt tình và năng khiếu về tổ chức hoạt động xã hội, hiểu biết về Đoàn, Đội, có đủ sức khỏe, biết vận động học sinh, các lực lượng xã hội và mọi người tham gia hỗ trợ công tác Đội, có uy tín đối với đơn vị và tập thể học sinh, đội viên.

4. Đã được đào tạo chức danh Tổng phụ trách tại các trường Đoàn - Đội.Điều 5. Chế độ, chính sách của Tổng phụ trách Đội

1. Chế độ của Tổng phụ trách Đội được thực hiện như quy định chung đối với giáo viên Ngành Giáo dục và Đào tạo. Định mức tiết dạy được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông. Vào mỗi năm học, Hiệu trưởng các trường trang cấp hai bộ đồng phục cho Tổng phụ trách Đội theo mẫu thống nhất của Hội đồng Đội Thành phố.

2. Tổng phụ trách Đội được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điểm b, c, d Khoản 2 Mục II Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và được hỗ trợ thêm một phần kinh phí trích từ nguồn thu sự nghiệp của nhà trường để bằng với phụ cấp trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng.

3. Việc đánh giá bình xét thi đua Tổng phụ trách Đội dựa theo tiêu chuẩn cán bộ quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công của trường.

4. Tổng phụ trách Đội được đào tạo, bồi dưỡng tiêu chuẩn hóa theo chức danh. Hàng năm, được hưởng chế độ tham quan, nghỉ mát như cán bộ quản lý nhà trường.

5. Tổng phụ trách Đội được nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo ưu tiên chọn, cử đi học cán bộ quản lý, lý luận chính trị, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch cán bộ quản lý.Điều 6. Về công tác tổ chức

1. Mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở có một Tổng phụ trách Đội (theo Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập). Tổng phụ trách Đội được tuyển dụng theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy định tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

2. Đối với trường Tiểu học, Trung học cơ sở: Tổng phụ trách Đội được Hiệu trưởng cùng với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của trường thống nhất đề nghị lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý công chức, viên chức xét duyệt. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cử giáo viên Tổng phụ trách sau khi thống nhất ý kiến với Hội đồng Đội quận, huyện. Thời gian đảm nhận chức danh Tổng phụ trách Đội ít nhất là 5 năm.

3. Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo về chuyên môn công tác Đội và giúp đỡ Tổng phụ trách Đội hoàn thành tốt công việc của mình.

4. Tổng phụ trách Đội được Hiệu trưởng quản lý, đánh giá dựa trên chương trình, kế hoạch và hiệu quả công tác hàng năm, có kết hợp với đánh giá của Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

Chương III

TRỢ LÝ THANH NIÊN TẠI PHÒNG GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO CÁC QUẬN, HUYỆN

Điều 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện có 01 biên chế bố trí chức danh Trợ lý thanh niên.

Điều 8. Nhiệm vụ của Trợ lý thanh niên

1. Tham mưu cho Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác giáo dục đạo đức lối sống, lý tưởng, các hoạt động ngoại khóa của học sinh; về công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động Đoàn, Đội trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc.2. Là đầu mối phối hợp, chỉ đạo cũng như tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh trên địa bàn.

Điều 9. Trợ lý thanh niên Phòng Giáo dục và Đào tạo được hưởng các chế độ, chính sách như công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ Hội đồng trường, xác định trách nhiệm của mọi thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng phụ trách Đội thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Đội đạt kết quả tốt, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong nhà trường.

Điều 11. Hội đồng Đội Thành phố là cơ quan hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn đối với đội ngũ Tổng phụ trách Đội; thường xuyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, có kế hoạch và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Tổng phụ trách Đội. Đồng thời, hướng dẫn việc rèn luyện theo chương trình cho đội viên và phụ trách Đội.

Điều 12. Ủy ban nhân dân các quận, huyện bố trí định biên chức danh Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo thực hiện tốt công tác Đoàn Đội và phong trào học sinh trường học trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Điều 13. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trợ lý thanh niên thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện được hoạt động một cách có hiệu quả.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bổ sung hoặc sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Quân


Каталог: HoatDongAnh
HoatDongAnh -> ĐỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiến của nhân dâN ĐỐi với dự thảo bộ luật dân sự (SỬA ĐỔI) A. NỘi dung chính của báo cáO
HoatDongAnh -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội chính phủ ĐOÀn chủ TỊch ủy ban trung ưƠNG
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> Ban thưỜng trực số: 03 /hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HoatDongAnh -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập –Tự do – Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
HoatDongAnh -> QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy định cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý nguồn vốn đầu tư tại các xã thực hiện Chương trình
HoatDongAnh -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 46.15 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương