Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 13.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.58 Kb.
#361

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số: 39/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy định tại

Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007

của Thủ tướng Chính phủỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí;

Căn cứ ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tại Công văn số 77/HĐND-TT ngày 02 tháng 5 năm 2008;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2658/STC-NS ngày 17 tháng 3 năm 2008 về việc đề nghị miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thực hiện miễn thu các khoản phí, lệ phí sau:

1. Lệ phí hộ tịch: Miễn thu lệ phí hộ tịch theo quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, gồm các việc khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo mức thu của Quyết định số 103/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

+ Miễn thu lệ phí đăng ký khai sinh, bao gồm đăng ký khai sinh đúng hạn, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh.

+ Miễn thu lệ phí đăng ký kết hôn, bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn (không kể trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài).

+ Miễn thu lệ phí đăng ký khai tử, bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử.

+ Miễn thu lệ phí đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi đối tượng.

2. Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân:

+ Miễn thu lệ phí cấp sổ hộ khẩu lần đầu, cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, tách sổ hộ khẩu.

+ Miễn thu khi cấp mới giấy chứng minh nhân dân, bao gồm cả trường hợp cấp chứng minh nhân dân do hết hạn sử dụng.

3. Lệ phí địa chính: Miễn thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp) tại các xã thuộc các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ (không kể trường hợp cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).4. Miễn thu phí an ninh trật tự và phí phòng, chống thiên tai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường - xã ­- thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng

tải về 13.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương