Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh số: 2197 /kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 66.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích66.25 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 2197 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2012

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 và năm 2013

_________


Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015”;

Căn cứ Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành “Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2020”;

Căn cứ tình hình thực tiễn của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2012 và năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các ngành, các cấp trên địa bàn thành phố tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; sự tham gia của mỗi cá nhân, từng gia đình và cả cộng đồng trong việc thực hiện bình đẳng giới nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giới trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng và truyền thông, triển khai sâu rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới:

1.1. Mục tiêu:

(1) 50% cán bộ, công chức, viên chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang các cấp được tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới;

(2) 40% người lao động; sinh viên, học sinh các cấp; các cụm dân cư trên địa bàn thành phố được tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

1.2. Thời gian thực hiện: Năm 2012 và 2013.

1.3. Nội dung và giải pháp thực hiện:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố; Ủy ban nhân dân quận-huyện; Trường Cán bộ thành phố và các đơn vị khác có liên quan:

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan truyền thông;

- Biên soạn, in ấn các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình thành phố, Đài tiếng nói nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động, chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới phù hợp với đặc thù từng nhóm đối tượng, địa bàn dân cư; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới;

c) Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị có liên quan triển khai khảo sát nhận thức của xã hội về bình đẳng giới.2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới:

2.1. Mục tiêu:

(1) 70% cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ tham mưu hoạch định chính sách và cán bộ làm công tác pháp chế ở các địa phương, đơn vị được tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới;

(2) Điều tra, khảo sát xây dựng và sử dụng cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới.

2.2. Nội dung và giải pháp thực hiện:

2.2.1. Năm 2012:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Viện Nghiên cứu phát triển, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, Trường cán bộ thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu tập huấn về giới và lồng ghép giới trong việc thực hiện các mục tiêu Chương trình Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện Luật Bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới trong tham mưu thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo trao đổi thông tin về chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện bình đẳng giới và kinh nghiệm thực hiện lồng ghép giới trong các lĩnh vực.

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác bình đẳng giới các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận-huyện học tập, trao đổi kinh nghiệm với một số tỉnh, thành phố có cách làm hay, đạt hiệu quả cao trong tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

b) Cục Thống kê thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Nghiên cứu phát triển, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị liên quan:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia”;

- Điều tra, khảo sát, thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu về bình đẳng giới theo bộ chỉ số thống kê phát triển giới, phục vụ cho việc xây dựng biểu mẫu báo cáo và đánh giá nhu cầu hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới; hoạch định chính sách về bình đẳng giới phục vụ cho việc triển khai thực hiện Chương trình Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2020.

2.2.2. Năm 2013:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thống kê thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố, các Trường Đại học trên địa bàn thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tạo nguồn cán bộ đủ năng lực tham gia thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

- Triển khai thí điểm hướng dẫn quy trình lồng ghép vấn đề bình đẳng giới một số lĩnh vực từ khi dự thảo đến ban hành và triển khai thực hiện.

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương ghi chép, thống kê thông tin dữ liệu báo cáo theo bộ chỉ số thống kê phát triển giới.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân đương nhiệm; nữ dự kiến tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020:

3.1. Mục tiêu:

Xây dựng các biện pháp hỗ trợ nhằm giúp phụ nữ nâng cao năng lực tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; từng bước tạo nguồn cán bộ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp để từng bước đạt được các chỉ tiêu (của mục tiêu 1) Chương trình Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020.3.2. Nội dung và giải pháp thực hiện:

3.2.1. Năm 2012:

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, các Ban Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Trường cán bộ thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp từ thành phố đến quận-huyện, phường xã-thị trấn để có cơ sở xây dựng các giải pháp tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ tại các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp; nữ cán bộ trong diện quy hoạch vào các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.3.2.2. Năm 2013:

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy; các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; Sở Nội vụ thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể thành phố và quận-huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực hoạt động bình đẳng giới cho đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội khóa XIII, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- Tổ chức diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và lãnh đạo nữ các ngành, các cấp.

- Triển khai các hoạt động giám sát, đề xuất việc sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự nữ vào các vị trí cán bộ chủ chốt của các ngành, các cấp từ thành phố đến quận-huyện, phường-xã-thị trấn.

4. Hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới trong những lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới:

4.1. Mục tiêu:

Chọn 5 quận-huyện (quận, quận ven, huyện) mỗi quận chọn 1-2 phường để thí điểm thực hiện 03 mô hình nhằm can thiệp giảm thiểu tình trạng bất bình đẳng giới.4.2. Nội dung và giải pháp thực hiện:

4.2.1. Năm 2012:

Triển khai Mô hình 1: Mô hình hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, khởi sự và phát triển doanh nghiệp tại cơ sở dạy nghề và giới thiệu việc làm

- Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu phát triển thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các đơn vị có liên quan.

- Nội dung: Tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp cho phụ nữ có nhu cầu thành lập doanh nghiệp (nhỏ và vừa).

4.2.2. Năm 2013:

- Triển khai Mô hình 2: Mô hình thí điểm phát triển nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng ở những khu công nghiệp, khu chế xuất

+ Cơ quan thực hiện: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị có liên quan.

+ Nội dung: Thí điểm xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức nhóm trẻ gia đình dựa vào cộng đồng ở khu công nghiệp hoặc khu chế xuất theo nguyên tắc Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động cùng thực hiện.

- Triển khai Mô hình 3: Xây dựng, sửa đổi quy ước, quy định, quy chế, nội dung… đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới

+ Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các huyện; Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; Thành đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan.

+ Nội dung: Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy ước, quy định, quy chế, nội quy,… trong các cơ quan, đơn vị nhà nước, đoàn thể, các tổ chức quần chúng; Tăng cường lồng ghép các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, chú trọng truyền thông bình đẳng giới trong gia đình đối với các xã xây dựng nông thôn mới.

5. Xây dựng, phát triển dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới:

5.1. Mục tiêu:

Năm 2013 thí điểm chọn 01 đơn vị quận hoặc huyện để cung cấp dịch vụ hỗ trợ thực hiện hoạt động bình đẳng giới.5.2. Nội dung và giải pháp thực hiện:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước (thuộc Sở Tư pháp), Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố và các đơn vị có liên quan: Hỗ trợ 01 đơn vị thực hiện việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại 01 số địa phương có nguy cơ bất bình đẳng giới cao. Hỗ trợ nguồn lực, kỹ thuật giúp phát triển các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn về bình đẳng giới.6. Hoạt động kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch:

Tổ chức kiểm tra, đánh giá và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất việc triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch. Tổ chức sơ kết các hoạt động của Kế hoạch vào cuối năm 2012 và đánh giá giữa kỳ vào cuối năm 2013.III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, về công tác bình đẳng giới đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa bình đẳng giới với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong cùng giai đoạn.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong năm qua: Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận-huyện xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới năm 2012 và năm 2013. Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu không nêu trong kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân quận-huyện tập trung chỉ đạo lồng ghép giới trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc triển khai thực hiện kế hoạch, chương trình, đề án,… phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị trong cùng giai đoạn, đảm bảo từng bước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và liên ngành tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thanh tra chuyên ngành về bình đẳng giới; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

5. Ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện các mục tiêu Quốc gia về Bình đẳng giới; đồng thời huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong các lĩnh vực quy định của Luật.

6. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân quận- huyện đưa việc thực hiện công tác bình đẳng giới thành một nội dung thi đua của các cơ quan, đơn vị; lấy kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Năm 2012:

- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 3.447.600.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 430.000.000 đồng;

+ Ngân sách thành phố: 3.017.600.000 đồng.

- Huy động từ xã hội và cộng đồng.

2. Năm 2013:

Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế triển khai các nội dung kế hoạch, các đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí để triển khai các hoạt động năm 2013 gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 6 năm 2012 để tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các mục tiêu và giải pháp chính trong kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã được phân công chủ trì khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận-huyện và các đơn vị liên quan điều phối các hoạt động của kế hoạch; tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; tổng hợp dự toán kinh phí hàng năm của các đơn vị tham gia kế hoạch và quyết toán theo quy định; tổ chức sơ kết kế hoạch cuối năm 2012 và tổng kết giữa kỳ năm 2013.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu trong kế hoạch này cho phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới; bố trí ngân sách địa phương, nhân lực để thực hiện kế hoạch tại địa phương; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành liên quan đến việc tham mưu triển khai kế hoạch:

4.1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Thực hiện đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành;

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có liên quan đến vấn đề bình đẳng giới để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Bình đẳng giới.

4.2. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn quận-huyện, phường-xã-thị trấn và các đơn vị liên quan xác định và bố trí đủ biên chế công chức làm công tác bình đẳng giới.

4.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành khác có liên quan vận động các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức cho các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới vào việc xây dựng và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

4.4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm về bình đẳng giới trên cơ sở dự toán chi tiết do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Đài Truyền hình thành phố và các cơ quan Báo chí thành phố tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài và nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới.

6. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy có kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

7. Đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp về bình đẳng giới góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Nông dân Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tổ chức mình; tham gia giám sát việc thực hiện kế hoạch./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam;


- Ủy ban Quốc gia VSTBPN Việt Nam;

- Vụ Bình đẳng giới - Bộ LĐTB và XH;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- TTUB: CT và các PCT;

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;

- Ủy ban MTTQ-VN và các đoàn thể thành phố;

- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;

- Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TP;

- Các sở, ngành thành phố;

- Các thành viên Ban VSTBPN thành phố;

- VPUB: CPVP; các Phòng CV;- Lưu:VT (VX-VN) D.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

: layouts -> lacvietbio -> fckUpload -> 2012-5
fckUpload -> KẾ hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> CHỈ thị SỐ 51-ct/tw ngàY 04-01-2016 CỦa bộ chính trị Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
fckUpload -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
fckUpload -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
fckUpload -> Độc lập Tự do Hạnh phúc SỞ NỘi vụ
fckUpload -> ĐOÀn tncs hồ chí minh ban chấp hành trung ưƠNG
fckUpload -> HƯỚng dẫn về xử lý sai phạm trong việc thu phí, lệ phí
fckUpload -> Ban thưỜng trực số: 1209
2012-5 -> QuyếT ĐỊnh về bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương