Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 48.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích48.33 Kb.
#6397


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1319 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2015QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết điều chỉnh TL 1:500 Lô đất có ký hiệu B2-1 thuộc Khu tái định cư Bắc sân bay Nước Mặn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 7656/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/500 Lô đất có ký hiệu B2-1 thuộc Khu tái định cư Bắc sân bay Nước Mặn;

Theo Thông báo số 306/TB-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp nghe báo cáo một số đồ án kiến trúc, quy hoạch trên địa bàn thành phố;

Xét nội dung Tờ trình số 57/TTr-VQH ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Viện Quy hoạch xây dựng về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Lô đất có ký hiệu B2-1 thuộc Khu tái định cư Bắc sân bay Nước Mặn;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đà Nẵng tại nội dung Tờ trình số:…......./TTr-SXD ngày.......tháng 02 năm 2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 Lô đất có ký hiệu B2-1 thuộc Khu tái định cư Bắc sân bay Nước Mặn; kèm theo bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1:500, ký hiệu KT02 do Viện Quy hoạch xây dựng lập với những nội dung chính sau:

I. Vị trí và ranh giới quy hoạch:

1. Vị trí: Khu đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

2. Ranh giới quy hoạch:

Ranh giới quy hoạch được xác định bởi các điểm R1, R2, R3, ..., R44 và có giới hạn cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp: Khu dân cư hiện hữu,

- Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện hữu,

- Phía Tây giáp: Khu dân cư hiện hữu,

- Phía Đông giáp: Đường quy hoạch 5,0m.3. Quy mô:

- Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch: 3.024m2II. Quy hoạch sử dụng đất:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh tuyến đường bê tông 5,0m nối từ đường Hồ Xuân Hương vào khu vực dân cư theo tuyến mương hiện trạng.

- Giữ lại chỉnh trang đất dân cư hiện trạng, không thực hiện đền bù giải tỏa.

- Điều chỉnh khu đất ở chia lô liền kề và nhà họp tổ dân phố thành đất cây xanh, thiết chế văn hóa.BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

TT

Thành phần sử dụng đất

QH trước điều chỉnh

QH sau điều chỉnh

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)

Số lô

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)

Số lô

01

Đất nhà họp tổ dân phố (A2-1)

138

4,56

01

-

-

-

02

Đất thiết chế văn hóa (TCVH)

-

-

-

693

22,92

01

03

Đất ở chia lô liền kề (B2-1)

1.494

49,40

19

-

-

-

04

Đất cây xanh (CX)

24

0,81

01

327

10,81

04

05

Đất ở chỉnh trang (B1-4)

230

7,60

01

453

14,98

01

06

Đất giao thông – mương KT

1.138

37,63

-

1.551

51,29

-
Tổng cộng

3.024

100,00

-

3.024

100,00

-

2. Hồ sơ thiết kế hạ tầng kỹ thuật:

Trước khi tiến hành các bước xây dựng cơ bản tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ phần hạ tầng kỹ thuật, gửi Sở Xây dựng lập thủ tục thẩm định phê duyệt theo đúng quy định tại Công văn số 11321/UBND-QLĐTh ngày 10/12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định nàyĐiều 2.

- UBND quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan có liên quan lập các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản tiếp theo để tổ chức triển khai dự án theo quy định, đảm bảo thoát nước, không gây ngập úng tại khu vực (theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 2166/VP-QLĐTư ngày 08/8/2014). Đồng thời phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng thực hiện việc cắm mốc ranh giới theo quy hoạch được duyệt.

- Giao UBND quận Ngũ Hành Sơn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc giới không quá 15 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Ngũ Hành Sơn quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.- Giao Sở Tài nguyên - Môi trường căn cứ quy hoạch được duyệt, hướng dẫn lập thủ tục thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung tại các Quyết định trước đây của Chủ tịch UBND thành phố không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn; Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH


- Như điều 4;

- Lưu: VT, QL Đô thị.
Huỳnh Đức Thơ


Каталог: images -> danang -> file -> chuyende
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

tải về 48.33 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương