Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNGtải về 27.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích27.38 Kb.
#6391


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1318 /QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 09 tháng 3 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500

Mở rộng Trường Mầm non Hòa Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2015 của UBND huyện Hòa Vang về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết TL 1/500 Mở rộng Trường Mầm non Hòa Nhơn;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 140/TTr-SXD ngày 27 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Mở rộng Trường Mầm non Hòa Nhơn, kèm theo bản vẽ Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 do Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Đại Ngọc Thành lập với những nội dung chính sau:

I. Vị trí, ranh giới và quy mô quy hoạch:

1. Vị trí: Khu đất thuộc xã: Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

2. Ranh giới sử dụng đất: Được xác định bởi các điểm: R1, R2, …, R11 (có bản vẽ đính kèm) và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp : Đường bê tông hiện trạng;

- Phía Đông và Tây giáp : Khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp : Trường Mầm non Hòa Nhơn hiện trạng.3. Quy mô:

Diện tích đất quy hoạch: 4.892m2.II. Nội dung quy hoạch sử dụng đất:

1. Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Trường Mầm non Hòa Nhơn theo hướng bố trí lại các khối nhà theo hình chữ U.
2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

Stt

Thành phần sử dụng đất

Đã phê duyệt

Điều chỉnh

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng công trình

1.360

27,80

1.328

27,41

2

Đất cây xanh, sân nội bộ

3.532

72,20

3.517

72,59

Tổng cộng

4.892

100,00

4.892

100,00

Điều 2.

- UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm thực hiện các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định.

- Giao UBND huyện Hòa Vang chủ trì việc phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt theo quy định, thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý sơ đồ ranh giới được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ ranh giới được duyệt hướng dẫn các thủ tục thu hồi đất, giao đất, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí. Những nội dung của Quyết định số 6178/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 không còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang; Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng; Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng Đại Ngọc Thành; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ
Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT và các PCT;

- Lưu: VT, QLĐTh.
Каталог: images -> danang -> file -> chuyende
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴng cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
chuyende -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố ĐÀ NẴng độc lập Tự do Hạnh phúc
chuyende -> Ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013
chuyende -> Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết tl 1/500 Mở rộng Trường Tiểu học Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố ĐÀ NẴNG
chuyende -> Số: 2053/ QĐ-ubnd đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

tải về 27.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương